Spring til indhold

Tomgangskørsel

Læs mere om tomgangskørsel.

Tomgangskørsel

I medfør af § 15 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 366 af 10. maj 1992 har Odense Byråd fastsat:

 

§1

Stk. 1. Motoren i et holdende, motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 3 minutter.

Stk. 2. Den i stk. 1. anførte begrænsning gælder også for benzin- og dieseloliedrevne forvarmere.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1. finder ikke anvendelse så længe det motordrevne køretøj befinder sig i trafikkø, eller så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning, udrykningskøretøjer med lyssignal i gang, komprimering af affald, tilvejebringelse af trykluft eller i lignende tilfælde. Undtaget er endvidere ambulancer og andre køretøjer, hvor hensynet til passagerernes helbred nødvendiggør opvarmning. Undtaget fra bestemmelsen er endelig også den motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor.

 

§2

Overtrædelse af bestemmelserne i §1 straffes med bøde.
Sagerne behandles som politisager.

 

§3 

Dette regulativ træder i kraft den 1. september 1992.

Vedtaget af Odense Byråd i mødet den 24. juni 1992.    P.b.v.  Verner Dalskov / Bjarne Christensen

Klima- og Miljøforvaltningen