Spring til indhold

Søg om udledning af tag- og overfladevand

Tag- og overfladevand er regnvand fra tage, pladser, grønne områder, veje, jernbanearealer og øvrige befæstede arealer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Overfladevand er som udgangspunkt ikke så forurenet som f.eks. husspildevand, men det skal alligevel udledes på en hensigtsmæssig måde.

Overfladevand kan være forurenet med stoffer fra det område, der afvandes. Det kan være oliespild fra biler, tungmetaller og PAH'er fra dækslid og udstødning på veje, sprøjtemidler fra behandlede grønne områder eller jernbanearealer, næringsstoffer fra beplantede områder såsom park eller skov etc.

Det kan derfor være nødvendigt at stille krav om rensning eller behandling af overfladevandet inden det udledes i naturen. Man skal samtidig være opmærksom på, at kraftige regnskyl kan give meget store mængder overfladevand på kort tid. Disse spidsbelastninger kan overbelaste vandløbet.

Det kan derfor være nødvendigt at regulere udledning af overfladevand, eksempelvis ved at lave opstuvnings- og forsinkelsesbassiner eller bremse udløbet på anden vis. Det er Odense Kommune, der meddeler tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til recipient, med hjemmel i §28 i miljøbeskyttelsesloven samt spildevandsbekendtgørelsen. Udledningstilladelsen indeholder vilkår for at sikre, at der ikke sker en negativ påvirkning af recipienten. Vilkår for udledning af tag- og overfladevand vil derfor typisk være krav til begrænsning af den hydrauliske belastning, funktionskrav til sandfang, olie- og benzinudskiller, bassin m.v.

Tag- og overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligvis tilføres regnvandet i forbindelse med afstrømning på veje, parkeringspladser m.v.

Der skal søges om tilladelse til at udlede tag - og overfladevand til vandløb, sø eller kystvand.

Klima- og Miljøforvaltningen