Spring til indhold

Miljøtilsyn på husdyrbrug

Forhold der gør sig gældende ved miljøtilsyn på husdyrbrug.

Formålet med miljøtilsyn og med miljølovgivningen generelt er at nedbringe risikoen for forurening af jord, luft, natur og vandmiljø samt begrænse gener. I Odense Kommune lægger vi vægt på dialogbaseret miljøtilsyn, så vi sammen finder de bedste løsninger for miljøet og virksomheden. Det kan du læse mere om i miljøtilsynsplanen.
 
Kommunen skal føre regelmæssige miljøtilsyn med alle husdyrbrug. Hyppigheden for tilsyn fastsættes ud fra blandt andet husdyrbrugets størrelse og beliggenhed i forhold til naboer og vandmiljø. Alle husdyrbrug skal have et basistilsyn hvert 3. eller 6. år, hvor alle miljøforhold gennemgås. Mellem basistilsynene skal husdyrbrugene desuden have prioriterede tilsyn, hvor der fokuseres på enkelte miljøforhold.

Der er ikke fastsat regler for hyppigheden af tilsyn med landbrug uden dyrehold. Kommunen skal dog stadig sikre, at disse landbrug overholder miljølovgivningen.
 
For at se en overordnet beskrivelse af lovgivning og vejledning i forbindelse med miljøtilsyn, kan du hente informationer om miljøtilsyn på Miljøstyrelsens hjemmeside.
 

Fokus ved miljøtilsynet

Kommunen har udarbejdet en pjece med information om miljøtilsyn på husdyrbrug. Se mere om reglerne for miljøtilsyn på Miljøstyrelsens hjemmeside.
 
Ved miljøtilsyn på husdyrbrug tager vi udgangspunkt i husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om opbevaring og håndtering af husdyrgødning samt indretning af stalde. Vi gennemgår desuden andre miljøforhold som fx olietanke, vandforsyning og affald.

Hvis husdyrbruget har vilkår, der er fastsat i en miljøgodkendelse/-tilladelse eller et påbud, kontrollerer vi også, at du overholder dem.

Et miljøtilsyn følges altid op af et tilsynsbrev med eventuelle bemærkninger til husdyrbrugets miljøforhold, eller hvis der er noget, der skal følges op på. Kommunen skal desuden offentliggøre oplysninger om miljøtilsynet på Miljøstyrelsens DMA-portal (Digital MiljøAdministration).

Se tips og tricks til god opbevaring af farligt affald.
 

Brugerbetaling

Reglerne om brugerbetaling betyder, at du betaler for de timer, der bliver brugt på blandt andet:

 

Det fysiske tilsyn på dit husdyrbrug

 

• Forberedelse af tilsynet

 

• Gennemgang af eventuelle registre og egenkontrol

 

• Afrapportering og tilsynsbrev


Brugerbetalingen gælder alle de timer, vi bruger. Det vil sige både på at besøge dit husdyrbrug og på andet arbejde fx på kontoret. Du kan læse mere i brugerbetalingsbekendtgørelsen eller på Miljøstyrelsens hjemmeside.
 

Opkrævning

Brugerbetaling for miljøtilsyn opkræves hvert år i november måned. Det vil sige, at kommunen i november udsender regninger for de tilsyn og det arbejde, der er gennemført i perioden 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år.
Timepris for 2016 er kr. 311,80 og for 2017 er timesatsen kr. 318,04.
 
Se den aktuelle brugerbetalingssats.

Yderligere informationer kan findes i tilsynsbekendtgørelsen.

 

Klima- og Miljøforvaltningen