Spring til indhold

Miljøtilsyn på gartnerier

Kommunen skal udføre tilsyn med miljøforholdene på virksomheder, herunder gartnerier.

Miljøtilsyn skal ske jævnfør Miljøbeskyttelseslovens kapitel ni så der kan holdes øje med eventuel miljøbelastning af luft, jord, grundvand og overfladevand, og så gartneridriften ikke er til ulempe for blandt andet naboer.

 

Hvornår udføres tilsyn

Kommunen udfører rutinemæssigt miljøtilsyn med gartnerier hvert femte år. Derudover kan der udføres tilsyn med andre hyppigheder i forbindelse med:

 • Fyringsanlæg, hvis gartneriet har et anlæg med en samlet kapacitet på mindst fem Mega Watt
 • Forhold omkring vandindvinding – for eksempel fornyelse af tilladelse og ny boring, vilkår i tilladelse, vandanalyser
 • Spildevandsforhold, fx ved kloakering, forurening af vandløb
 • Klager fra naboer

Hvad omfatter tilsynet

Ved et rutinemæssigt miljøtilsyn vil kommunens tilsynsførende typisk gennemgå følgende forhold:

 • Opbevaring af pesticider, gødningsstoffer og blandekar med videre
 • Afløbsforhold
 • Olietanke
 • Vandhåndtering: tag- og overfladevand samt andet spilde- og procesvand
 • Opbevaring og håndtering af affald
 • Opbevaring og håndtering af kompost/planteaffald
 • Vandforsyning

Miljøforhold generelt

 • Der må ikke kunne ledes forurenende stoffer til afløb/dræn, herunder sprøjtemidler, gødningsstoffer med flere.
 • Opbevaring af pesticider, gødningsstoffer og blandekar skal ske, så der ikke er risiko for at spild kan ledes til afløb eller jord. Opbevaring i spildkar er en fordel.
 • Der skal være kendskab til hvortil afløb fører hen. Der bør findes et kort over afløbsforhold på ejendommen.
 • Olietanke, tilstand, alder, rørføring, placering i forhold til vandforsyning og afløb, skal overholde gældende krav i blandt andet olietankbekendtgørelsen.
 • Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal leve op til kravene i affaldsregulativet.
 • Vandforsyning. Boring og brønd skal være indrettet som beskrevet under Vedligeholdelse af brønde og boringer. Vandforsyningen skal være sikret mod tilbageløb til boringen/brønden. Der må ikke være sammenkobling af vand fra egen vandforsyning med forsyning fra vandværk. 

 

Der er udarbejdet fem info-ark for uddybende information til gartnerierne, der kan hentes via følgende link:

Opbevaring af gødning og kemikalier (henter PDF)

Ansøgning om udspredning af gartneriaffald til jordbrug (henter PDF)

Nybyggeri (henter PDF)

Klima- og Miljøforvaltningen