Spring til indhold

Restaurationforskrift

Forskrift om miljøkrav til restaurationer beskriver, hvordan du bortskaffer affald, begrænser støj og lugtgener mv. ved din restauration.

Forskrift om miljøkrav til restaurationer omhandler blandt andet miljøkrav og gælder for alle eksisterende og nye restaurationer, diskoteker, selskabslokaler, cafeer, grillbarer mv. i Odense Kommune. Der er dels en række indretningskrav og dels nogle driftskrav, du skal opfylde.

Du behøver ikke søge tilladelse efter restaurationsforskriften, men der vil fra starten blive stillet krav om, at regulativet overholdes.


Formålet med denne forskrift er at sikre ensartede og klare miljøregler for restaurationsbranchen i Odense Kommune. Forskriften gælder både nye og eksisterende restaurationers miljøforhold i forbindelse med indretning og drift. Det er restauratørens ansvar, at reglerne overholdes.

 


Se bilag i PDF nederst på siden:

Bilag 1 - Støjgrænser samt krav til luftlydsisolation og lydanlæg i restaurationer
Bilag 2 - Krav til ventilationsanlæg i restaurationer
Bilag 3 - Retningslinjer for etablering af fedtudskiller

 

 

1. Grundlag og gyldighedsområde

 

Denne forskrift er udfærdiget i henhold til § 20 i bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 vedrørende miljøregulering af visse aktiviteter og Miljøbeskyttelsesloven ((Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 med senere ændringer).

Forskriften erstatter Regulativ om miljøkrav til restaurationer, vedtaget 25. september 2019 af Odense Byråd

1.1 Forskriften er gældende i Odense Kommune. Forskriften er gældende for restaurationer etableret såvel før som efter forskriftens ikrafttræden.

1.2 Ved restaurationer forstås i denne forskrift erhvervsmæssigt eller foreningsmæssigt drevne virksomheder, herunder værtshuse, cafeterier, diskoteker, kaffebarer, forsamlingshuse, selskabslokaler, koncertsteder, rygecafeer, grillbarer og anden take-away, hvor der serveres eller produceres mad og drikkevarer direkte til kunden.

1.3 Ved faste lydanlæg forstås i denne forskrift: fastmonterede eller fast placerede anlæg, for eksempel jukebokse, TV, forstærkere, højttalere og lignende.


1.4  Ved svag baggrundsmusik forstås i dette regulativ musik eller anden brug af lydanlæg (eks. TV), som ikke kan høres uden for eget areal.

Hvis restaurationen skal have åbne døre til udeservering, skal det indendørs lydniveau derfor være så lavt, at musikken/ TV ikke kan høres udenfor eget areal med åben dør.

1.5 Ved beboelsesområder forstås i denne forskrift områdetyper, der i en lokalplan, byplanvedtægt eller i kommuneplanen er udlagt til boligformål, eller områdetyper med andre anvendelsesbestemmelser (centerformål, erhvervsområder eller områder til offentlige formål), der faktisk anvendes til boligformål.

1.6 Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til restaurationer og beboelsesrum, hvilken områdetype et beboelsesområde tilhører, og hvad der betragtes som nær boliger.

 

  

2. Begrænsning af støj- og lugtgener ved indretning af restaurationer

 

2.1 Støjende udendørs og indendørs installationer, for eksempel køleanlæg, og ventilatorer, skal installeres, så restaurationens bidrag til støjbelastningen ikke overstiger de i bilag 1 nævnte grænseværdier.

2.2 Restaurationens vægge og etagedæk mod boliger og kontorer skal lydisoleres tilstrækkeligt til, at restaurationen kan overholde de i bilag 1 anførte krav til bygningstransmitteret støj. Vægge til det fri, herunder vinduer og andre åbninger til det fri, skal lydisoleres tilstrækkeligt til, at restaurationens bidrag til den udendørs støjbelastning ikke overstiger de i bilag 1 nævnte grænseværdier.

2.3 Faste lydanlæg skal ved etablering, udvidelse eller ændring af restaurationen eller lydanlægget forsynes med en begrænsning (låsning), som sikrer, at restaurationen overholder de i bilag 1 anførte krav. Dette gælder f.eks. musikanlæg, tv og eludtag til lydanlæg, der ved gæsteoptræden medbringes til f.eks. koncerter, dj-optræden og storskærmsvisning. Vedrørende dokumentation henvises til afsnit 6.
Bestemmelsen omfatter ikke restaurationer, der udelukkende har svag baggrundsmusik jfr. §1.4.

2.4 Støjende indendørs installationer som f.eks. køleanlæg, ventilation, køkkenmaskiner, vægautomater og højttalere skal være monteret på svingningsdæmpere.

2.5 I billardrum skal gulvet være udført med stødabsorberende materiale. Radiatorer m.v. skal være afskærmede. Bestemmelsen omfatter alene restaurationer, der afgiver bygningstransmitteret støj til boliger.

2.6 Indgangspartier til restaurationer tæt på boliger skal være udført med lydsluse (for eksempel vindfang - med dør i begge ender). Begge døre skal være forsynet med automatisk lukkeanordning, der ikke må blokeres, og må ikke være åbne på samme tid.
Bestemmelsen omfatter ikke restaurationer, der udelukkende har svag baggrundsmusik jfr. §1.4.

2.7 Døre, der ikke anvendes i indgangspartier (f.eks. køkkendøre og bagdøre), skal forsynes med dørpumper eller anden form for anslagsordning, der ikke må blokeres.

2.8 Restaurationer skal forsynes med et velfungerende ventilationsanlæg, der kan indfange lugt fra køkken og serveringslokaler. Anlægget skal udføres som beskrevet i bilag 2.

2.9 Etageadskillelser og skillevægge, herunder installationsgennembrud mod andre lejemål, skal være tætte og fri for revner og lignende.

 

3. Begrænsning af støj- og lugtgener ved drift af restaurationer

  

3.1 Driften af restaurationer må ikke give anledning til væsentlige støj- eller lugtgener for omgivelserne. Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes som en væsentlig gene.

3.2 Ventilationsanlæg skal mindst en gang årligt efterses og kontrolleres for fejl (herunder unødig støj m.v.), tilsmudsning og utætheder, og om nødvendigt renses og repareres. Filtre til ventilationsanlæggene skal vedligeholdes løbende. Restaurationen skal som egenkontrol for ovenstående føre en eftersynsjournal, der som minimum indeholder oplysninger

om dato for egenkontrol, kontrollens art og omfang, rensning af filtre, eventuelle afhjælpende foranstaltninger, samt hvem der har udført disse. Journalen skal opbevares på restaurationen i mindst 5 år og på forlangende forevises tilsynsmyndigheden.

3.3 Vinduer og døre til det fri skal holdes lukkede, være tætte og forsynet med effektive lukkeanordninger. Døre til udendørs serveringsområder kan dog holdes åbne i forbindelse med udendørsservering, såfremt restaurationen udelukkende har svag baggrundsmusik og ikke giver anledning til andre støj- eller lugtgener, der kan tilskrives åbne døre.

3.4 Hvis restaurationen er placeret i en ejendom med boliger, skal ventilationsanlæg være i drift ved fremstilling af mad, rygning i rygercafe og andre lugtproducerende aktiviteter.

3.5 Udendørs brug af højttalere skal begrænses til et lydniveau, der ikke er hørbart ved boliger. Se Forskrift for brug af udendørs musik- og lydanlæg ((Forskrift om brug af udendørs musik og lydanlæg,§4 og §5. Se www.odense.dk/arrangementsforskrift)
Udendørs musikoptræden ved restaurationer reguleres efter samme forskrift.

3.6 Støjende oprydning i restaurationer og på deres udenomsarealer må ikke finde sted i tidsrummet kl. 22:00 - 07:00, hvis restaurationen er beliggende i eller ved beboelsesejendomme. Hertil kan f.eks. regnes støjende indendørs rengøring/ musik under rengøring, håndtering af udendørs containere og tilførsel af flasker til udendørs container.

3.7 Det kræver tilladelse fra Odense Kommunes myndighed for udeservering at have udendørs servering, uanset om det er på privat eller offentligt areal. Regler og ansøgningsskema findes på www.odense.dk/udeservering.

 

 

4. Affaldsopbevaring, håndtering og bortskaffelse ved drift 

 

4.1 Affaldsopbevaring, håndtering og bortskaffelse må ikke give anledning til væsentlige gener i omgivelserne.

4.2 Opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende regler for affald i Odense Kommune.

4.3 Køkkener skal håndtere og bortskaffe madaffald efter de til enhver tid gældende regler herom i Odense Kommune. Opmærksomheden henledes på, at anvendelse af køkkenkværne tilsluttet afløbsanlægget ikke er tilladt i Odense Kommune.
Det er tilladt at etablere køkkenkværn med separat opsamling i tank, hvorefter affaldet kan sendes til nyttiggørelse f.eks. i biogasanlæg.

4.4 CFC- og HCFC-kølemiddelaffald m.v. skal opsamles og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler herom.

 

 

5. Spildevandshåndtering fra køkken


5.1 Alle restaurationer, der producerer og forarbejder madvarer, skal have en fedtudskiller.

5.2 Inden fedtudskilleren etableres, skal der fremsendes en ansøgning til Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen. Forvaltningen vurderer den indsendte ansøgning og meddeler en tilslutningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3 med specifikke krav til fedtudskilleren. Se i øvrigt bilag 3.

5.3 Etableringen af fedtudskilleren skal udføres af en autoriseret kloakmester. Når arbejdet er udført, skal der indsendes en færdigmelding til Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen.

5.4 Tømning af fedtudskiller må kun ske ved et slamsugerfirma og bortskaffes til godkendt modtager.

 

 

6. Støjdokumentation


6.16.1 Nye restaurationer og restaurationer der ændres væsentligt bygningsmæssigt eller driftsmæssigt (for eksempel fra spiserestaurant til musiksted), og som skal have fast lydanlæg eller gæsteoptræden med lydanlæg, skal før ibrugtagning fremsende dokumentation for overholdelse af støjgrænserne i Bilag 1 til Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen. Dokumentationen skal indeholde en redegørelse for at restaurationen overholder de i bilag 1 anførte støjgrænser og krav om lydisolation for vægge og etageadskillelser, samt de i bilag 1 anførte krav til begrænsning af lydanlæg, jf. afsnit 2.2 og 2.3.
Tilsvarende gør sig gældende, hvis restaurationen efterfølgende får foretaget væsentlige ændringer på lydanlægget.

6.2 Såfremt, vi finder anledning til det, f.eks. på grund af klager, kan Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen overfor eksisterende restaurationer bestemme, at restaurationen indenfor en tidsfrist skal fremsende dokumentation for, at restaurationen overholder de i bilag 1 anførte støjgrænser, krav til lydisolation for vægge og etageadskillelser, samt krav til begrænsning af lydanlæg, jf. afsnit 2.2 og 2.3.
Tilsvarende gør sig gældende vedrørende dokumentation for støjbelastningen fra restaurationens øvrige støjende aktiviteter og anlæg.

6.3 Så længe en ny eller væsentligt ændret restauration ikke har fremsendt dokumentation jfr. pkt. 6.1, kan der kun være svag baggrundsmusik i restaurationen.

6.4 Støjdokumentation i form af målinger/beregninger og redegørelse for indstilling og låsning af lydanlæg, herunder lydbegrænsningsanlæg til gæsteoptræden, skal foretages efter retningslinjerne i bilag 1.

 

7. Dispensation


7.1 Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen kan i særlige tilfælde meddele restaurationer dispensation fra en eller flere af bestemmelserne i forskriften. Dispensation kan kun gives efter forudgående ansøgning, der skal indeholde konkrete begrundelser for dispensationen.

 

Dispensation kan dog kun forventes givet i de tilfælde, hvor den ikke vil have betydning for omfanget af gener ved omboende.

 

Klima- og Miljøforvaltningen kan fastsætte vilkår for en dispensation, ligesom en dispensation kan tidsbegrænses.

  

8. Forhold til anden lovgivning, påbud og forbud


8.1 Forskriften er ikke til hinder for, at Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen efter Miljøbeskyttelseslovens §42 kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften ((jfr. §20, stk. 5 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 vedrørende miljøregulering af visse aktiviteter, samt senere ændringer.).

8.2 Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven vedr. forhold, som reguleres af denne forskrift, er gældende uanset vilkårene i forskriften.

8.3 Denne forskrift udelukker ikke, at anden lovgivning, herunder levnedsmiddellovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen og byggeloven skal overholdes.

 

9. Afgørelse og klage


9.1 Afgørelser truffet i medfør af denne forskrift kan ikke påklages til højere administrativ myndighed (jf. §6, stk. 4 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 vedrørende miljøregulering af visse aktiviteter.). Uanset dette kan afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, indklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

9.2 Afgørelser meddelt til en restaurant på en given adresse er gældende uanset ændringer i navn og ejerforhold.

 

10. Strafbestemmelser


10.1 Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen kan anmelde overtrædelser af forskriften – og af vilkår fastsat med henvisning til forskriften – til politiet med krav om bødestraf.

 

11. Ikrafttrædelsesbestemmelser

 

11.1 Forskriften træder i kraft ved vedtagelse i Odense Byråd. Dato for vedtagelsen fremgår nedenfor, og udgør ligeledes datoen for ikrafttræden.

11.2 Ved forskriftens ikrafttræden ophæves Regulativ om miljøkrav til restaurationer af 25. september 2019.


Vedtaget af Odense Byråd den 8. november 2023.

 

 

 

Hent forskrift inklusive bilag om støjgrænser, krav om ventilationsanlæg og retningslinjer for etablering af fedtudskiller:Forskrift om miljøkrav til restaurationer - november 2023 PDF

 

Kontaktoplysninger

Det er Odense Kommunes spildevandsmyndighed som behandler din ansøgning om fedtudskiller og meddeler
tilslutningstilladelsen. Har du spørgsmål til myndigheden om tilladelsen kan vi kontaktes på e-mail:
spildevand@odense.dk eller telefon 65 51 24 10.

Klima- og Miljøforvaltningen