Spring til indhold

Dispensation midlertidige miljø-aktiviteter under 6 måneder

I forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning m.m., kan der forekomme midlertidige aktiviteter, som er omfattet af særlige miljøregler.

Ved midlertidige miljøaktiviteter forstås:

  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Nedrivningsaktiviteter
  • Bygnings-facadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner 

Reglerne for aktiviteterne afhænger af flere ting:

Midlertidig aktivitet af kortere varighed, det vil sige under 6 mdr., er omfattet af Odense Kommunes retningslinjer.

Du kan læse mere retningslinjerne om støv- støj- eller vibrations-frembringende, midlertidige aktiviteter.

Du kan i særlige tilfælde få dispensation til at udføre bygge- og  anlægsarbejde uden for normal arbejdstid, når arbejdet på grund af sikkerhed, trafikale eller byggetekniske forhold kun kan finde sted i dette tidsrum. Ansøgningen skal sendes i god tid inden arbejdets start. Arbejdet må først startes efter du har modtaget den endelige dispensation.

Nedrivning af bygninger kræver en byggeansøgning.

Klima- og Miljøforvaltningen