Spring til indhold

Knust asfalt

Genanvendelse af opbrudt, nedknust asfalt.

Uden tilladelse

Nedknust asfalt kan uden tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven anvendes til opbygning af egentlige veje - dvs. som ubunden indbygningsmateriale i vejkassens stabile gruslag eller bundsikringsslag på veje med slidlag/bærelag af bunden asfalt. Nedknust asfalt kan også anvendes uden tilladelse under pladser, der naturligt knytter sig til vejanlæg, som f.eks. parkeringspladser, samt asfalterede stier, der er en del af et egentligt vejanlæg, f.eks. en cykelsti.

 

Med tilladelse

Anvendelse af nedknust asfalt til andre formål, som f.eks. opfyld/vedligeholdelse af stier, grusveje, markveje, indkørsler, gårdspladser og lignende kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven § 19.

 

I tvivlstilfælde afgør Odense Kommune, om udlægningen kan ske med eller uden tilladelse. Vi anbefaler i alle tilfælde, at du kontakter os før projektet startes.

 

Nedknust asfalt må ikke anvendes på steder med følsom anvendelse, som f.eks. boliger, institutioner, legepladser, rekreative områder med offentlig adgang, med mindre den anvendte asfalt afdækkes med fast belægning.

 

Vær opmærksom på:

• Den opbrudte asfalt skal være nedknust og skal erstatte primære råstoffer.
• Lagtykkelsen skal kunne begrundes i projektet. Hvis lagtykkelsen er større end nødvendigt betragtes udlægningen som ulovligt deponi.
• Vi anbefaler, at nedknust, opbrudt asfalt enten genanvendes på stedet i/under en ny vejbelægning eller køres til genanvendelse på anlæg, der fremstiller asfalt.

 

Registrering som forurenet/kortlægning

Udlægning af nedknust asfalt eller produkter som indeholder knust asfalt vil i de fleste tilfælde medføre, at arealerne bliver kortlagt som forurenede, medmindre den udlagte asfalt kan anses for at være en del af selve asfaltlaget eller asfalten kan anses for at være en del af en bygning. Kortlægning kan ske, uanset om udlægningen er sket i overensstemmelse med retningslinjerne ovenover og dermed er lovlig. Det er Region Syddanmark som afgør, om et areal, hvor der er udlagt nedknust asfalt, skal kortlægges.

 

Sådan søger du om tilladelse

En ansøgning om tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til at bruge nedknust asfalt skal indeholde følgende:
• Kortmateriale over arealet, hvor den nedknuste asfalt skal anvendes. (adresse og matrikelnr.)
• Beskrivelse af hvor mange kvadratmeter, der udlægges nedknust asfalt på.
• Hvor meget knust asfalt, der skal bruges/ hvor tykt et lag, der ønskes anlagt.
• Beskrivelse af hvor asfalten stammer fra.
• Om der etableres et slidlag eller anden fast belægning over den nedknuste asfalt.
• En tidsplan for projektets gennemførelse.

 

Ansøgningen skal sendes til miljo@odense.dk

Klima- og Miljøforvaltningen