Spring til indhold

Samarbejdsforum den 28. november 2022

Referat af møde i Samarbejdsforum den 28. november 2022 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Referat af møde i Samarbejdsforum i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune 

Mødedato: 28. november 2022

 

Mødedeltagere: 

Forældrerepræsentanter;

Randi Eilschou

Susanne Arnsted

Lise Christiansen

Maja Vangslev

Anja Gammelgaard Petersen

 

Ungerepræsentanter:

Kasper Skjoldaa

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:

Kirsten Haaning, Områdechef, Uddannelse 1

Jacob Knudsen, Områdechef, Uddannelse 2

Janni Ellegaard, Afdelingsleder, Ungerådgivningen 3

Lars Balle Jensen, Chefkonsulent (Referent).

 

Afbud:          

Ib Poulsen (DH)

Carina Mosegaard Andersen

Amalie Nielsen

Maja Mørk

 

Referat


 

Punkt 1) Børn- og Ungeforvaltningens nye strategi mod skolevægring

 

Trine Vadum, Børn- og Ungeforvaltningen præsenterede strategien.

Samarbejdsforum bemærkede bl.a., at:

 • Odense Kommune bør have fokus på, at det af nogle forældre fortsat opleves som at det er deres ansvar at få barnet til at møde i skole.
 • forældrene ofte får en koordinerende rolle i deres børns sager. Der mangler koordination mellem afdelinger og forvaltninger.
 • det er vigtigt at have dygtige skolepsykologer tilknyttet alle skoler. Samarbejdsforum oplever, at skolepsykologerne ikke har tiden og ressourcerne til at hjælpe tilstrækkeligt.
 • handicapområdet bør omfattes af strategien hurtigst muligt.
 • det er positivt, at der sættes ind mod skolevægring. Mange problemstillinger starter med skolen og fravær kan få stor betydning længere fremme ift. trivsel og hvilke muligheder barnet/den unge får.
 • Trine Vadum redegjorde for, at der altid sættes to medarbejdere på den enkelte sag, hvoraf den ene er tovholder. Placeringen af tovholderfunktionen baseres på en konkret vurdering af den enkelte sag det ikke er tydeligt, hvem der har tovholderfunktionen i den foreslåede struktur.
 • Samarbejdsforum oplever stor forskel på fysiske og psykiske sygdomme. Fysisk syge børn modtager undervisning hjemme – det gør børn med psykiske sygdomme ikke altid.

Punkt 2) Udpegning af nye medlemmer af Samarbejdsforum

 • Den fremadrettede sammensætning af Samarbejdsforum blev drøftet.
 • På den baggrund har forvaltningen besluttet, at to nye medlemmer indtræder i Samarbejdsforum pr. 1. januar 2023. De nye medlemmer erstatter Lise Christiansen og Anja Gammelgaard Petersen.
 • Forvaltningen har i beslutningen om sammensætningen af Samarbejdsforum lagt vægt på, at der er en spredning i, hvilke funktionsnedsættelser og udfordringer, deltagerne har erfaring med. Derudover har forvaltningen lagt vægt på at opnå en sammensætning, der sikrer løbende overdragelse af erfaringerne med arbejdet i Samarbejdsforum.

Punkt 3) Planlægning af orienteringsmøde for forældre og pårørende i februar 2023

Samarbejdsforum opfordrede til, at

 • der indledningsvist laves et fælles oplæg.
 • kommunikationen retter sig mod målgruppen og ikke sige så meget om hvad indholdet bliver. Der skal være fokus på, hvem dagen er relevant for. Fx pårørende til en ung med angst eller i mistrivsel.
 • Kommunikationen sker via sagsbehandlere og lærere/undervisere
 • Samarbejdsforum har en stand til arrangementet
 • Kommunikationsformen fra Ungestrategien anvendes

 Forvaltningen arbejder videre med planlægningen af mødet og inddrager de indkomne forslag i arbejdet.

 

Punkt 4) Drøftelse om samarbejde ml. forvaltningerne (BSF og ÆHF), når den unge er tilknyttet begge forvaltninger:

 

Janni Ellegaard fortalte om samarbejdet mellem forvaltningerne.

 

Punkt 5) Inputs til skrivelser

 

 

Samarbejdsforum havde enkelte justeringsforslag til de to skrivelser. Forslagene er blevet indarbejdet i skrivelserne.


Mødedatoer for kommende møder i Samarbejdsforum:

 

10. november 2022, 17.00 – 20.00

 

9. marts 2023, 17.00 – 20.00

 

8. juni 2023, 17.00 – 20.00

 

14. september 2023, 17.00 – 20.00

 

30. november 2023, 17.00 – 20.00 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen