Spring til indhold

Samarbejdsforum den 9. marts 2023

Referat af møde i Samarbejdsforum den 9. marts 2023 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Referat af møde i Samarbejdsforum den 9. marts 2023

Deltagere

Pårørenderepræsentanter:

Amalie Nielsen
Susanne Arnsted
Maja Vangslev
Tina Rosendorf Larsen
Anne N. Sløk

 

Ungerepræsentanter:

Kasper Skjoldaa

Maja Mørk

 

Udpeget af Danske Handicaporganisationer:
Jon Jensen (formand for LEV Odense)
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:
Jacob Knudsen, Områdechef, Uddannelse 2
Janni Ellegaard, Afdelingsleder, Ungerådgivningen 3
Tammie Lund Schwartz, Konsulent (Referent)

 

Afbud:
Carina Mosegaard Andersen, pårørenderepræsentant
Majken Yun Nielsen, Områdechef, Uddannelse 1

 

Referat

Punkt 1) Introduktion til arbejdet i Samarbejdsforum og præsentationsrunde

 

Samarbejdsforum bød velkommen til de to nye pårørenderepræsentanter Tina Rosendorf Larsen og Anne N. Sløk samt ny repræsentant for Danske Handicaporganisationer Jon Jensen, formand for LEV Odense.

Mødet blev indledt med en kort introduktion til arbejdet i Samarbejdsforum og en præsentationsrunde af alle i Samarbejdsforum til de nye medlemmer.

Der blev gjort opmærksom på en fejl i kommissoriet og hjemmeside, hvor der står at Samarbejdsforum dækker aldersgruppen 15 til 30 år. Der skal i stedet stå 15 til 29 år.

 

Punkt 2) Status på sammensætning af Samarbejdsforum

 

Den fremadrettede sammensætning af Samarbejdsforum blev drøftet, da der pt. er 6 pårørenderepræsentanter og jf. kommissoriet kan være 6-8 pårørenderepræsentanter.

Samarbejdsforum besluttede at tilstræbe, at alle pladser er fyldt op og tilstræbe at flere får kendskab til Samarbejdsforum.

Hvis forvaltningen gennem driften finder potentielle nye pårørenderepræsentanter, skal disse godkendes i Samarbejdsforum.

Samarbejdsforum besluttede, at der skal udarbejdes en folder med info om, hvad Samarbejdsforum er, hvornår og hvorfor Samarbejdsforum er startet, og hvad det har ført til i tidens løb. Forvaltningen laver et udkast og præsenterer det på næstkommende møde i Samarbejdsforum.

Forvaltningen tjekker også op på link om Samarbejdsforum i breve mv.,

 

Punkt 3) Tilbagemelding på infomødet om overgangen fra ung til voksen

 • Torsdag den 2. februar 2023 afholdt Odense Kommune infomøde om overgangen fra ung til voksen på CSV, Rismarksvej. Formålet med det årlige infomøde er at imødekomme nogle af de spørgsmål, der melder sig, når en ung nærmer sig 18 år.
  Infomødet blev evalueret på mødet. Samarbejdsforum bemærkede følgende:
 • Både målgruppe og formål er meget brede, og konsekvensen kan blive, at arrangementet ikke rammer nogen. Det skal fremgå tydeligere, hvem der er i målgruppen; også alders- og funktionsmæssigt. Alle repræsentanterne skal være klar over dette og formen skal tage højde for det. Der skal være fokus på, om det er til de unge eller forældrene. Hvis det er til de unge, er der brug for struktur.
 • Det skal gøres tydeligere, hvordan mødet foregår, herunder at det er en slags messe ”drop-in arrangement”, og at man kan ”droppe ind” i hele tidsrummet.
 • Ønske om, at deltagerne har navneskilt på, så man kan se, hvor de kommer fra.
 • På dagen skal der være en grundig introduktion til, hvad man kan få information om. Denne introduktion bør gentages, fx kl. 17 og dette bør fremgå af annonceringen, hvilket også kan give et bedre flow, så alle ikke kommer kl. 16.
 • Man kan evt. lave en lille oversigt/grundplan over deltagere (udstillere), som alle stande har, så de kan henvise til hinanden og på denne måde hjælpe de besøgende videre. Det vil give alle en bedre oplevelse – både dem, der står på standende, og de besøgende.
 • Generelt behov for bedre struktur og overblik, så det ikke bliver for kaotisk for deltagerne. Mødet kunne struktureres mere som en rundtur på standende, der giver mening ift. rækkefølgen.
 • Forslag om små fælles præsentationer fra de enkelte stande.
 • Fokus på at besøgende får det med, som de kommer efter.
 • På kontaktpersonsområdet manglede der repræsentation.
 • Placeringen kunne ændres. Det kan være en ulempe, at det kommer til at virke som om det kun handler om CSV. Infomødet er bredere end det. Det kunne fx være Phønix eller på Ørbækvej. I infobrevet kunne man sætte adressen ind længere nede i brevet, så CSV ikke står i overskriftsniveau.

Punkt 4) Spørgsmål til Myndighed

 

Pårørenderepræsentanterne har forud for mødet i Samarbejdsforum fremsendt spørgsmål til forvaltningen:

a. Udfordring med information/kommunikation via eBoks/brug af MitID; særligt når barnet ikke selv kan varetage det kognitivt, og ikke er i stand til at give en fuldmagt:

Svar fra myndighed: når børn fylder 12 år, sendes breve både til forældre/værge og barnet/den unge selv. Når den unge fylder 18 år, sendes breve til den unge. Det blev nævnt, at der er mulighed for at ansøge om at blive digitalværge på borgerservice.

Samarbejdsforum aftalte, at det vil være en god ide med et oplæg fra en repræsentant fra borgerservice om emnet på næste møde.

Forvaltningen tjekker op på området, da pårørenderepræsentanter kunne oplyse om, at der har været tilfælde, hvor det kun er den unge mellem 12 og 18 år, der har modtaget brev.

Forvaltningen tjekker desuden op på, om der er indgange til tilmelding til CSV o. lign., som ikke kræver
MitID.

b. Bekymring vedr. overgang til BSF samt senere ved det 18. år ift. bevillinger og foranstaltninger, fx:

Handicapbus:

Svar fra myndighed: Det er Ældre- og Handicapforvaltningen, der bevilger handicapbus og derfor er det dem, der skal kontaktes. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har ingen myndighed på denne bevilling.

- Bekymring om at foranstaltninger skal starte forfra ved forvaltningsskift:
Svar fra myndighed: Det er en individuel vurdering, men der sørges for en smidig overgang. Det handler i høj grad om, at sagsbehandlerne i Børn- og Ungeforvaltningen kan skabe tryghed omkring skiftet til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. De to forvaltninger mødes kvartalsvist på niveau 4 og månedsniveau på niveau 3. Direktørerne mødes også ift. evaluering/arbejdet med nyt alderssnit mellem de to forvaltninger.

c. Ansøgningsfrist for at ansøgning om ekstra specialpædagogisk støtte til efterskoleophold næste år kan først indleveres 1. juni; dette er meget uhensigtsmæssigt.

Svar fra myndighed: Forvaltningen undersøger det og beder pårørenderepræsentanter give vedkommende besked om at kontakte Jannie.

d. Frister for børnefaglige undersøgelser overholdes ikke i flere tilfælde.

Svar fra myndighed: Forvaltningen har fire måneder, men det skal det kun i sjældne tilfælde vare. Der er ledelsestilsyn via stikprøve + gennemgang af rådgivers sagsstamme for at sikre overholdelse. Et tilfælde på 6 måneder kan skyldes, at det kan være en ung, der er omkring sin 15-års fødselsdag, hvor den unge skifter forvaltning.

e. Ønske om tidligere tryghedsskabende vejledning end 16-årsmødet ift. livet efter grundskolen; en procesplan, herunder også information om, hvad der sker
mellem møderne, og hvornår forældre/værger og/eller den unge også selv har handlinger. Nogen har modtaget ”huskeliste” ved 16-årsmødet, hvilket er hjælpsomt.

Drøftelse: Samarbejdsforum kom med forslag om, at alle får en generel overordnet procesplan – en tværgåede tidslinje, hvor de forskellige faste møder og deres indhold fremgår.

Forvaltningen kigger på det, men det kræver andre forvaltninger.

Det blev således aftalt, at Samarbejdsforum udarbejder et udkast til forslaget, som Jon tager med til Handicaprådet.

f. Modtagelse og procesbehandlingstider i Ungerådgivningen.
En borger har haft en dårlig oplevelse med vagten ift. at blive sendt rundt og at der gik for lang tid før den unge fik hjælp.

Forvaltningen tager problemstillingen med videre til relevant leder på området.

 

Punkt 5) Overvejelser over temaer til drøftelse i Samarbejdsforum i 2023

 • Det er svært at finde rundt på hjemmesiden for Odense Kommune.
 • Infomødet sættes på dagsorden i Samarbejdsforum op til næste infomøde.
 • Spørgsmål og tilbagemeldinger fra borgere skal være et fast punkt fremover.
 • E-boks og MitID – evt. med oplæg fra borgerservice.
 • Vejledning/tidslinje før det 15. år og udover det 18. år for unge med funktionsnedsættelse.
 • Besøg/oplæg fra pårørenderådgivere.
 • Samarbejde mellem Samarbejdsforum og Handicaprådet.
 • Genbesøge temaer i gammelt kommissorium.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen