Spring til indhold

Kommissorium for Samarbejdsforum i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Kommissorium for Samarbejdsforum i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Kommissorium for Samarbejdsforum i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Samarbejdsforum er et formelt forum, hvor unge og pårørende til unge har mulighed for at have en systematisk og fortløbende dialog med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune. Samarbejdsforum er et rådgivende organ uden beslutningskompetence, og det behandler ikke enkeltsager – herunder konkrete klagesager.

 

Formål

Formålet med Samarbejdsforum er at understøtte samarbejdet mellem forvaltningen og borgerne og deres pårørende. Samarbejdsforum skal derudover bidrage til den løbende udvikling af kvaliteten af forvaltningens arbejde, herunder sagsbehandlingen på ungeområdet.

 

Sammensætning af Samarbejdsforum

Samarbejdsforum dækker aldersgruppen 15-29 år, og består af:

2 unge i alderen 18-29 år, der:

 • Er, eller har været, udsat eller
 • Har, eller har haft, en eller flere funktionsnedsættelser eller
 • Er eller har været i psykisk mistrivsel

6-8 pårørende, fx forældre, plejeforældre, søskende eller en fagprofessionel med tæt tilknytning til en ung i alderen 15-29 år, der:

 • Er, eller har været, udsat
  eller
 • Har, eller har haft, en eller flere funktionsnedsættelser).
  eller
 • Er eller har været i psykisk mistrivsel

1 repræsentant udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH)

4 repræsentanter fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, som fordeler sig på:

 • 2 områdechefer for henholdsvis Uddannelse 1 & 2
 • 1 afdelingsleder
 • 1 konsulent (referent)

Danske Handicaporganisationer udpeger ét medlem til Samarbejdsforum. Danske Handicaporganisationer udpeger derudover en suppleant, der kan deltage i møder i Samarbejdsforum, hvis det udpegede medlem er forhindret.


Alle øvrige medlemmer udpeges af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.


Det tilstræbes, at Samarbejdsforum kan bidrage med erfaringer og inputs til forvaltningens arbejde på hele ungeområdet. Sammensætningen af Samarbejdsforum tager derfor afsæt i, at forskellige erfaringer og målgrupper er repræsenteret.


Forvaltningen annoncerer muligheden for at deltage i Samarbejdsforum for relevante unge og pårørende forud for udpegningen. Unge og pårørende, der ønsker at deltage i Samarbejdsforum indsender en motiveret ansøgning til forvaltningen. Forvaltningen rådfører sig med det siddende Samarbejdsforum forud for udpegningen af nye medlemmer.


Alle medlemmer af Samarbejdsforum udpeges for en to-årig periode. Der opereres med forskudte udpegningsperioder. Det vil sige, at:

 • Danske Handicaporganisationer udpeger et medlem af samarbejdsforum i lige år, startende i 2022.
 • Forvaltningen udpeger 3-4 pårørende i lige år, startende i 2022.
 • Forvaltningen udpeger 3-4 pårørende i ulige år, startende i 2023.
 • Forvaltningen udpeger 1 ung i lige år, startende i 2022.
 • Forvaltningen udpeger 1 ung i ulige år, startende i 2023.

De forskudte udpegningsperioder skal sikre, at alle medlemmer af Samarbejdsforum ikke udskiftes samtidig. Dette skal sikre, at der sker en løbende overlevering af viden og erfaringer fra arbejdet i Samarbejdsforum.


Medlemmer af Samarbejdsforum kan genudpeges til en ny periode.

 

Mødekadence

Samarbejdsforum afholder fire årlige møder af tre timers varighed. Møderne afholdes som udgangspunkt på hverdage i tidsrummet kl. 17.00-20.00.


Forvaltningen udsender dagsorden og referat. Referatet offentliggøres på Odense Kommunes hjemmeside, og en pårørenderepræsentant linker til referatet fra Samarbejdsforum hjemmeside.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen