Spring til indhold

Samarbejdsforum den 30. november 2023

Referat af møde i Samarbejdsforum den 30. november 2023 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Referat af møde i Samarbejdsforum den 30. november 2023 i Beskæftigeles- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Pårørenderepræsentanter

 • Carina Mosegaard Andersen (Afbud)
 • Maja Vangslev
 • Tina Rosendorf Larsen
 • Anne N. Sløk
 • Mads Witt Demant (Afbud)

Ungerepræsentant

 • Kasper Skjoldaa

Udpeget af Danske Handicaporganisationer

 • Jon Jensen (formand for LEV Odense)

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

 • Jacob Knudsen, Områdechef, Uddannelse 2
 • Janni Ellegaard, Afdelingsleder, Ungerådgivningen 3
 • Tammie Lund Schwartz, Konsulent (Referent)

Referat

1) De handicapkompenserende ordninger v. Jesper Rahbæk Pedersen, Senior konsulent ved CABI

Fritidsjob til unge under 18 år med handicap: Vi ved fra undersøgelser at fritidsjob medvirker til at styrke unges livskompetencer og de der har haft et fritidsjob klarer sig bedre senere i livet, både hvad angår job, uddannelse og sundhed. For at give borgerne lige adgang til arbejdsmarkedet er der mulighed for at borgere med funktionsnedsættelse kan blive støttet af de handicapkompenserende ordninger. Disse ordninger bliver imidlertid stort set ikke brugt til unge under 18 år.

 

Drøftelse af muligheder og barrierer med særlig fokus på, hvordan forældre kan blive oplyst om mulighederne for fritidsjob og handicapkompenserende ordninger til deres børn.

 

Læs mere om fritidsjob her: https://www.cabiweb.dk/temaer/unge-under-30/fritidsjob-til-unge/

 

Læs mere om handicapkompenserende ordninger her: https://www.cabiweb.dk/temaer/flere-i-job-med-kompenserende-ordninger/handicapkompenserende-ordninger/

2) Nyt fra forvaltningen v. Områdechef Jacob Knudsen

a. Link til Samarbejdsforum i breve

Link til Samarbejdsforum indgår nu i alle relevante breve, samt er indsat som en valgmulighed i resterende breve. 

b. Udfordringer/gråzone problematik med MitID.

Forvaltningen arbejder videre med problemstillingen.

c. Odense Kommunes budget for 2024

Vi kigger ind i et budget, der er i balance i 2024. Både Byråd og egen forvaltning har anerkendt, at der er en udfordring. 

Der er i budgettet afsat 3.3 mio. kr. årligt i en fire-årig perioden til indsatsen "Alle unge skal med – 15-17 årige". Her vil fritidsjob også spille en rolle og herunder HKO (Handicapkompenserende ordninger). Vi har nu to unge i Odense – men det vil der være fokus på fremover. 

 

3) Infomøde 2024 v. Områdechef Jacob Knudsen

Forvaltningens præsenterer set-up for Infomøde 2024 + drøftelse

 • Overskriften i invitationen justeres til ”Er du ung med særlige be-hov eller pårørende?”  
 • Ift. evaluering af mødet i 2024, kan tidspunktet på året drøftes med indtænkning af uddannelsesdage, der ligger i november.
 • Rigtig god ide med guider.

4) Barnets lov v. Områdechef Jacob Knudsen

Orientering om information til borgere om barnets lov. Vi afholder ikke et brugermøde, men arbejder på et brev og et Q&A. 

 

Indput fra Samarbejdsforum: 

 • Det første man tænker er, hvad er nu ude af min kontrol. 
 • Det er pårørende og unge med begrænsede ressourcer. Så det er bare afskrækkende og føles som en udfordring. 
 • Det er vigtigt, at vi er ultrakonkrete i brevet. 

Podcasts om inddragelse fra Social- og Boligstyrelsen:

Podcast nr. 1: Børnesyn og børneinddragelse - Sådan styrkes inddragelsen af børn og unge med handicap i egen sag

Podcast nr. 2: Når inddragelse er svært – Inspiration til arbejdet med inddragelse i mødet med barnet

Podcast nr. 3: Forældre er vigtige medspillere i inddragelsen - Inspiration til samarbejdet med forældrene

 

5) Arbejdsløshed blandt unge, der færdiggør STU og bevilliges Flexjob

v. Områdechef Jacob Knudsen (Opfølgning på sidste møde)
 

Ca. en 3. del er på midlertidige ydelser. Nogle unge kan have været på eksterne STU-tilbud. Der er en selvopfattelse af, at alle er afklarerede ef-ter STU-forløb.Det er alle ikke, men bliver det måske indenfor en periode.
Der er kommet en opmærksomhed på det, og det har givet anledning til, at vi taler om det på en ny måde.

 

 

6)  Tidslinje med nedslag og mødeaktivitet for unge med funktionsnedsættelse v. alle

Forvaltningen præsenterede nyt udkast. Samarbejdsforum godkendte udkastet, som der arbejdes videre med. Følgende informationer bør indgå: 

 • Infomøde
 • Info om fritidsjob
 • Værgemål under 17,5 års møde. 

7) Folder om Samarbejdsforum v. alle

Nyt udkast med gruppebillede vedlægges referatet til sidste høring i Samarbejdsforum. 

 

Jannis kontaktoplysninger fremgår af folder, men hun må gerne henvise til andre i Samarbejdsforum og videregive kontaktoplysninger, hvis de har brug for at tale med en pårørenderepræsentant eller en ungerepræsentant. 

 

8) 2024 - Året der kommer i Samarbejdsforum

a. Temaer på dagsordenen: Barnets Lov, Tidslinje, Folder, evaluering af infomøde, tænke i et årshjul. Værgemål. LEV Boliger til borgere med handicap. 

b. Foreløbige datoer for Samarbejdsforums møder i 2024:
Torsdag d. 8. februar. Torsdag d. 16. maj. Torsdag d. 12. september. Torsdag d. 28. november. 

 

9) Orientering fra LEV Odense v. Jon Jensen

Ang. alternative boliger til mennesker, der er kognitivt udfordret.

LEV har søgt og har fået 93.000 kr og projektet går igang i næste uge. 

 

LEV er kritiske overfor at mennesker skal passe til boligerne, og ikke at boligerne skal passe til menneskene. Samtidig er det alle sammen lejeboligen. 

 

LEV gerne have en halv time, hvor de kan fremlægge forslag i Samarbejdsforum ift. at Samarbejdsforum kan komme med bemærkninger/opmærksomheder til projektet. Samarbejdsforum nikkede til at blive inddraget i processen

 
 
 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen