Spring til indhold

Samarbejdsforum den 23. maj 2024

Referat af møde i Samarbejdsforum i Beskæftigeles- og Socialforvaltningen, Odense Kommune den 23. maj 2024

Mødedeltagere

Pårørenderepræsentanter:

 • Maja Vangslev
 • Tina Rosendorf Larsen
 • Anne N. Sløk
 • Mads Witt Demant
 • Johnny Rasmussen

Ungerepræsentanter:

 • Kasper Skjoldaa

Udpeget af Danske Handicaporganisationer:

 • Jon Jensen (formand for LEV Odense)

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:

 • Jacob Knudsen, Områdechef, Uddannelse 2
 • Janni Ellegaard, Afdelingsleder, Ungerådgivningen 3
 • Tammie Lund Schwartz, Konsulent (Referent)

Referat:

 

1. Nyt fra forvaltningen v. områdechef Jacob Knudsen

 • a. Velkommen til ny pårørenderepræsentant Johnny Rasmussen
 • b. Status på sammensætning af Samarbejdsforum

Carina har meddelt, at hun ikke længere har mulighed for at være medlem af samarbejdsforum. Vi leder derfor både efter en ny ungerepræsentant og en ny pårørenderepræsentant. Kunne være fra det sociale område og sagtens være en med støttefunktion.

 • c. Implementering af barnets lov

Hjemmesiden Støttepunktet var i proces og blev slået sammen med en indgang til børn og unge, som er et krav i den nye lov. Data på hjemmesideaktivitet medsendes i referatet. Vi kan efterspørge yderligere data, hvis der er brug for det.

 • d. Samarbejdsforums hjemmeside og folder

Forvaltningen orienterede om, at indhold fra folder er lagt på hjemmeside. Hvis nogen i Samarbejdsforum har brug for flere fysiske foldere, kan de give besked. Ungerådgivningen har forsøgt at få folderen lidt rundt i forvaltningen. Folder i PDF sendes med referat.

 • e. Orientering om NEXUS

Ungeområdet har fået implementeret fagsystemet NEXUS med opstart d. 1. maj 2024. Nu er der en mulighed for data, som der har været efterspurgt i mange år. Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder også i NEXUS. Børn- og Ungeforvaltningen bruger DUBU. Desværre kan data derfor ikke overflyttes. Der har været meget en stor opgave for rådgiverne både at implementere et nyt fagsystem og en helt ny lovgivning (barnets lov).

 • f. Ventetid på værgemål

En kollega i ÆHF har kontaktet Familieretshuset. Ungerådgivningen afventer svar. Når en ung fylder 18 år, og der stadig ikke er godkendt værgemål, kan det medføre problemer for den unge og familien. Fx hvis den unge står overfor en flytning, og der skal underskrives dokumenter og lign.

 

2. LEV Odenses projekt om boliger til mennesker med udviklingshandicap

Jon Jensen (Formand for LEV Odense) fremlagde LEV Odenses projekt om boliger til mennesker med udviklingshandicap, herunder hvor langt LEV er kommet i processen, og hvilke overvejelser der har været. Produktet bliver en folder, som skal informere det politiske niveau om, hvad LEV anbefaler. På den baggrund havde Samarbejdsforum mulighed for at agere ”kritisk ven”.

Når der bor mere end 8 beboere i en boligenhed stiger stressniveauet – både for borgere og for ansatte og sygdomsniveauet stiger ligeledes. LEV vil derfor anbefale 5-7 boliger. Men der er også svært at være færre end det ift. det faglige behov. Der er mange faktorer, som spiller ind, herunder også typen og graden af funktionsnedsættelse. Der er mange retningslinjer/regler, som skal overholdes. Powerpoint sendes ud med referatet.

Feedback fra Samarbejdsforum:
Generelt var der enighed ift. LEVs overvejelser. Der blev tilføjet, at det er vigtigt at være en del af et lokalsamfund/ at have tilhørsforhold. Det kræver et samfund, der har lyst til at integrere. Der er derfor brug for et lokalt samfund, som vil det også. Der er også eksempler på, at der produceres noget ifm. boligerne, fx mejeri, cykelmekaniker el. lign.

Det kunne også være virkelig fint, hvis der var lokale små jobs hos lokale virksomheder, som borgerne kunne få. Fx uddele brochurer eller andre små jobs. Måske skal frivillige ikke flytte ind, men at have frivillige omkring stedet, hvor borgerne kan være en del af noget. Det er ret udansk at tænke frivillighed på den måde.

Man kunne også tænke i at private udlejere kunne inddrages.

 

3. Tidslinje med nedslag og mødeaktivitet for unge med funktionsnedsættelse

 • a. Samarbejde mellem BSF og ÆHF/ den gode overdragelse

Odense Kommunes Handicaptopmøde i 2022 pegede blandt andet på et behov for at styrke overgangen for de borgere, der overgår fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre-og Handicapforvaltningen samt et behov for forbedret sagsbehandling generelt på handicapområdet. Der var et tydeligt ønske fra unge og forældre om et bedre samarbejde på tværs af kommunen samt en tydelig indgang til kommunen og et behov for mere rådgivning og hjælp til at håndtere overgangen fra barn til voksen, for at både de unge og forældre kan føle sig mere trygge ved det nye.

I den forbindelse har Ældre- og Handicapudvalget bedt Ældre- og Handicapforvaltningen igangsat projektet ’Den gode overgang fra ung til voksen’. Projektet er en del af udmøntningen af midler fra velfærdsprocenten til handicapområdet – netop på baggrund af Handicaptopmødet.

Der er i alt 9 anbefalinger, som der pt. arbejdes med.

 • b. Status på arbejdet med tidslinjen:

Vi kommer med status på prøvehandling i efteråret. Samarbejdsforum ønsker, at der under 16-årsmødet er døre ind til information om økonomi og fritidsjob samt yderligere links til hjemmesider med linkteksten ”Vil du vide mere”.


4. Spørgsmål til myndighed

Vi oplever, at der ikke kommer spørgsmål fra borgere, når vi annoncerer vores møder på BSF's egen FB-side (40 medlemmer) og på FB-siden ’Forældre til handicappede børn i Od. Kommune’ (235 medlemmer). Vi vil derfor gerne diskutere, hvilke (andre) potentielle muligheder, der er, for at gøre opmærksom på BSF – Og om vi skal forsøge med en mere dialogskabende tilgang bl.a. ved at opfordre til feedback på mere konkrete emner såsom ’hvilke oplevelser børn/forældre/pårørende har haft ifm. implementering af barnets lov’?

Forvaltningen havde forslag om løbende opslag, som kan skabe interesse om emnet – fx henvisning til undersøgelser, Støttepunktet, SBST’s kampagne ifm. barnets lov, mediebevågenhed eller andet. Det kan skabe en synergi-effekt på facebook-siden, at der veksles mellem indhold. Man kunne en gang i mellem lave et opslag i den store gruppe om, at den lille gruppe findes – for at få flere medlemmer og aktivitet.

Samarbejdsforum aftalte, at have et fast punkt på dagsordenen vedr. spørgsmål, som kan stilles i facebookgrupperne. Det skal være spørgsmål, som er dialogskabende og primært til pårørendes egne oplevelser ift. det givne emne.

Det blev aftalt, at pårørenderepræsentanterne forud for næste møde i Samarbejdsforum laver et opslag om barnets lov ift. om nogen har mærket ændringerne her 6 måneder efter lovens ikrafttrædelse.

5. Eventuelt

Der kommer ny lovgivning på handicapområdet.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen