Spring til indhold

Samarbejdsforum den 8. februar 2024

Referat af møde i Samarbejdsforum den 8. februar 2024 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Referat af møde i Samarbejdsforum den 8. februar 2024 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Pårørenderepræsentanter: 

 • Carina Mosegaard Andersen (Afbud)
 • Maja Vangslev
 • Tina Rosendorf Larsen
 • Anne N. Sløk
 • Mads Witt Demant
 • Johnny Rasmussen (Afbud)

Ungerepræsentant:

 • Kasper Skjoldaa

Udpeget af Danske Handicaporganisationer:

 • Jon Jensen (formand for LEV Odense) (Afbud)

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:

 • Jacob Knudsen, Områdechef, Uddannelse 2
 • Janni Ellegaard, Afdelingsleder, Ungerådgivningen 3
 • Lars Balle Jensen (Referent)

 

1) Nyt fra forvaltningen v. områdechef Jacob Knudsen

 • a. Status på sammensætning af Samarbejdsforum

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen afklarer, om Carina Mosegaard Andersen fortsat ønsker at være medlem af Samarbejdsforum. Hvis det ikke er tilfældet, påbegyndes en proces med at udpege et nyt pårørendemedlem. Forvaltningen påbegynder derudover arbejdet med at udpege yderligere en ungerepræsentant.

Status på ovenstående drøftes på næstkommende møde i Samarbejdsforum.

 

 • b. Orientering om ny udredningsmetode på +18-årsområdet (VUM 2.0):

Janni Ellegaard orienterede om VUM 2.0 (VoksenUdredningsMetoden), som Odense Kommune er i gang med at implementere. VUM er en metodisk ramme for udredning af voksne borgere over 18 år, og er en pendant til ICS, som kommunen anvender på børneområdet.

I VUM 2.0 tages der i højere grad udgangspunkt i borgernes ressourcer, og hvad borgeren kan fremfor hvilke udfordringer og begrænsninger, borgeren har.

Forvaltningen vurderer, at det styrkede fokus på borgerens ressourcer fagligt giver mening, og giver en bedre udredning af borgeren og dermed en bedre indsats.

 • c. Spørgsmål til myndighed:

Ingen spørgsmål


 

2) Evaluering af drop-in møde 2024


Der deltog kun 13 borgere i drop-in-mødet, hvilket er væsentligt færre end sidste år. Der er enighed om, at 13 deltagere, er for lidt.

Der er enighed om, at drop-in-mødet gennemføres igen primo 2025, men med ændringer.

Mulige justeringer:

 • En mere målrettet invitation, med brug af andre ord.
 • Vi skal måske ændre folderen, er den blevet for bred og uspecifik.
 • Nørrebjergskolen som lokation kan være en udfordring. Det arrangementet blev afholdt på CSV kom en del deltagere muligvis for at se CSV som lokation.
 • Strukturen fra årets møde skal fastholdes, men antallet af deltagere skal gerne øges.
 • Identitetsmarkører er vigtige, er det her noget for mig? Det er vigtigt at centrale nøgleord fremgår af invitationen fx overgang fra barn til voksen, bostøtte, hvad skal der ske når muligheden for tabt arbejdsfortjeneste udløber etc.
 • Arrangementet kan evt. kaldes et netværksmøde
 • Det kan overvejes, om der skal være tilmelding (evt. med tidsintervaller) til arrangementet, da det kan signalere større forpligtelse og større vigtighed.

 

3. Barnets lov v. områdechef Jacob Knudsen og afdelingsleder Janni Ellegaard

Jakob Knudsen og Janni Ellegaard orienterede om Barnets Lov og implementeringen i Odense Kommune.

Barnets Lov betyder bl.a., at alle unge skal have adgang til en kommunal hjemmeside, der orienterer om kommunens tilbud, barnets rettighed mv. Odense Kommune er i gang med at udvikle en sådan hjemmeside.

 

4. Tidslinje med nedslag og mødeaktivitet for unge med funktionsnedsættelse

Jacob Knudsen orienterede kort om det videre arbejde.

5. Året der kommer i Samarbejdsforum

Temaer til kommende møder i 2024:

 • Forældre, der er bange for at flytte kommune af frygt for at miste støtte og foranstaltninger i den nye kommune. Hvordan kan Samarbejdsforum rådgive disse familier. Det blev aftalt, at punktet sættes på et møde i 2024.

6. Eventuelt

IntetBeskæftigelses- og Socialforvaltningen