Spring til indhold

Samarbejdsforum den 14. september 2023

Referat af møde i Samarbejdsforum den 14. september 2023 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Referat af møde i Samarbejdsforum den 14. september 2023 

 

Pårørenderepræsentanter:

 • Carina Mosegaard Andersen (afbud)
 • Maja Vangslev
 • Tina Rosendorf Larsen (afbud)
 • Anne N. Sløk
 • Mads Witt Demant

 

Ungerepræsentanter:

 • Kasper Skjoldaa
 • Maja Mørk (afbud)

 

Udpeget af Danske Handicaporganisationer:

 • Jon Jensen (formand for LEV Odense)

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:

 • Jacob Knudsen, Områdechef, Uddannelse 2
 • Janni Ellegaard, Afdelingsleder, Ungerådgivningen 3
 • Tammie Lund Schwartz, Konsulent (Referent)

 

1) Nyt fra forvaltningen og tilbagemelding på spørgsmål til myndighed

Samarbejdsforum bød ny pårørende repræsentant Mads Witt Demant velkommen til Samarbejdsforum.

Link til Samarbejdsforum i breve er stadig i proces.

 

Udfordringer/gråzone problematik med MitID arbejdes der også videre med i forvaltningen.

Amalie og Susanne har valgt at træde ud af Samarbejdsforum. De har begge meddelt, at de har været glade for samarbejdet. Det er rigtig ærgerligt, men der er stor forståelse for det.

 

2) Oplæg om ny STU-lovgivning ved afdelingsleder STU Rismarksvej

Ændring af STU-lov - august 2023:

Unge med særlige behov skal have mere indflydelse på deres uddannelse 

Hovedregel: Den unge skal have mulighed for at vælge mellem flere relevante tilbud, der skal være dialog med den unge og dennes forældre om, hvilken valgmulighed, der er den bedste for den unge.

Undtagelser: Den unge har behov for et ekstraordinært specialiseret tilbud kun ét uddannelsessted matcher den unges behov uden at indebære en urimelig lang befordrings- eller ventetid for den unge. Befordring: 5 kvarter hver vej har været Odenses grænse, men pt. afventer STU vejledningen til lovgivningen, som forventes at komme slut september.

 

STU-portal: 

Der kommer en STU-portal 1. januar 2025.

Formålet er at give et overblik over, hvor eksisterende uddannelsessteder, der udbyder særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, fremgår.

 

Kommunerne bliver forpligtet til udelukkende at anvende tilbud, som er registreret på STU-portalen (eller som registrerer sig efter en angiven frist).

 

STU-portalen forsynes med oplysning om klageadgang.

 

Drøftelse af ny STU-lovgivning:

Det er kommunen, der selv er forpligtet på at følge op på, om tilbuddet lever op til kvaliteten jf. kvalitetsaftalen. Der blev sat spørgsmålstegn ved, om den målgruppe, LEV repræsenterer, faktisk ikke har et reelt valg, når det er kommunen, som bestemmer, hvilke tilbud, der lever op til kvaliteten.

 

Kasper forklarede, at kvaliteten af tilbuddet handler om det, den konkrete unge har behov for. Man kan sige, at UU-vejlederen lidt agerer ”den unges advokat” i det her. Generelt gives der ikke afslag, når der er gode argumenter for det andet tilbud. I Odense har man ikke rigtig oplevet klager ift. det endnu.

 

Jacob nævnte, at STU-lovgivningen er i fin tråd med Odense Kommunes ungestrategi ift. større fokus på den unges ønsker til uddannelse, men det bliver tydeliggjort på en anden måde, at den unge skal høres. Dette er desuden også et krav og stort fokus i Barnets Lov.

 

Yderligere ift. STU-uddannelsen i Odense:

Når de unge afslutter STU’en får de et uddannelsesbevis, et kompetence-papir og en skabelon omkring funktionsbeskrivelsen. Alle unge på STU skal være afklaret inden de stopper. Allerede i januar før de stopper på 3. år i juni, laver vi i Odense denne afklaring af forsørgelsesgrundlag.

 

Oplæg om ny STU-lovgivning sendes ud med referat.

 

3) Arbejdsløshed blandt unge, der færdiggør STU og bevilges Fleksjob

Data viser (data blev præsenteret) at 2/5 unge er på uddannelseshjælp efter endt STU. De unge har en jobcentersag så længe de går på STU og modtager uddannelseshjælp. Sådan er den konstellation, men der er relativt mange, som efter STU er på uddannelseshjælp.

Mulige forklaringer på data: Det kan være unge, der har været andre steder og er kommet tilbage til STU Odense og måske kun været der et år. Corona kan måske også forklare noget, så evt. skal der dykkes ned i data efter Corona også.

 

Det blev aftalt, at forvaltningen har data efter 26 uger med til næste møde og vurderer, om det kalder på et evt. oplæg fra STU, da der stilles spørgsmål fra samarbejdsforum, hvorfor en så stor andel af unge er på uddannelseshjælp efter endt STU, hvis alle er afklaret, når de afslutter STU.

4) Tidslinje med nedslag og mødeaktivitet for unge med funktionsnedsættelse

Forvaltningen præsenterede udkast til tidslinje. Samarbejdsforum havde følgende bemærkninger:

Formål: Det skal både være et samarbejdsværktøj og også noget man skal have mulighed for at have med hjem. Formålet er at give overblik og ro i maven. Hvad skal der ske, hvornår – man kan kigge frem og tilbage i sit forløb og forstå, hvor man er. Det skal give den fornemmelse, at det ikke bare er tilfældigt, det der sker – en slags GPS.

Positivt med det visuelle udtryk og flowdiagram. Mere med ”Klik – hvis du vil vide mere” og overskuelighed - Jo mere enkelt, jo bedre, kort og præcist.

Der må gerne være flere lag. 1. lag til den unge/overblik - 2. lag til forældre, link til diverse hjemmesider også, evt. små videoer/cases - på de unge, - noget inspiration til hvad man egentlig kan.

 

Tilkendegivelse af, at sådan et overblik er noget, der mangler – særligt når organiseringen i kommunen er på alder, og målgruppen derfor står overfor 1-2 forvaltningsskift.

Det blev aftalt, at vi laver et pilotprojekt og revidere.

Kunne være godt med link i brev med ny rådgiver.

Infomødet skal tænkes ind i tidslinjen.

Det kan med fordel også benyttes før overgang til BSF.

 

Forvaltningen præsenterer nyt udkast på næste møde i Samarbejdsforum.

 

5) Folder om Samarbejdsforum

Forvaltningen præsenterede udkast til folder om Samarbejdsforum. I fællesskab drøfter og justerer vi udkastet. Samarbejdsforum havde følgende bemærkninger til udkastet:

Der er behov for et lettere sprog, mere fokus på dialogen, mindre tekst og det skal være mere skarpt. Det skal gøres mere menneskeligt og der skal nogle ansigter på. Kommissorium skal fremgå af side 2, så det bliver helt konkret, hvad formålet er. Mere konkret på resultater og den forskel Samarbejdsforum gør.

Forslag til indhold i Samarbejdsforums arbejde:

Information og evaluering, kritiske spørgsmål. Der til ønske til et eller to billeder af arbejdsmøde til folderen samt forslag om at kalde det for ”Arbejdsrum – Et Samarbejdsforum mellem unge, pårørende og kommunen.

 

Det blev aftalt, at forvaltningen sender en nyt udkast tilrettet på baggrund af ovenstående bemærkninger pr. mail til Samarbejdsforum samt at teksten fra folderen lægges i et word-dokument, der sendes med, så medlemmerne selv har mulighed for at redigere i tekstforslagene.

 

6) Kort orientering om Barnets Lov

Barnets lov træder i kraft d. 1/1 2024. Forvaltningen orienterede kort om nyt ift. inddragelse:

Ved tabt arbejdsfortjeneste skal barnet inddrages. Det er jo forældrenes sag, men kommunen skal ved hver eneste samtale se/inddrage barnet. Kæmpe omvæltning ift. kompensation og hjælpemidler. Det bliver også en stor omvæltning for forældre og børn.

 

Der var enighed om at dagsordenssætte barnets lov til næste møde i Samarbejdsforum samt opbakning til at der afholdes et stormøde – også med Børne og Familierådgivningen. Det er vigtigt at formidle, at det ikke er et greb med nogen mistro – men det er den nye lovgivning, og det handler om inddragelse.


Forslag til titel på stormøde: "Hjælp til forståelse af barnets lov - og betydning for dig, der har et barn med funktionsnedsættelse. Der skal være fokus på: hvad bunder det i – og hvad er det konkret og præcist.

 

7) Forespørgsel fra LEV Odense

LEV Odense ønsker at involvere Samarbejdsforum i projekt vedrørende boliger til mennesker med udviklingshandicap.

 

Arkitekturen i boliger til mennesker med funktionsnedsættelse er meget institutionsliggende. Projektet skal arbejde med en nytænkning af boliger til mennesker med handicap.

 

Samarbejdsforum var positive overfor involvering i hhv. forår 2024 og efterår 2024 samt evt. afsluttende temadag i november 2024. Punktet dagsordenssættes til 45 min. på Samarbejdsforums møder i 1. og 3. kvartal 2024 efter nærmere aftale med Jon.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen