Spring til indhold

Samarbejdsforum den 8. juni 2023

Referat af møde i Samarbejdsforum den 8. juni 2023 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Referat af møde i Samarbejdsforum den 8. juni

Deltagere

Pårørenderepræsentanter:
Amalie Nielsen
Susanne Arnsted
Tina Rosendorf Larsen
Anne N. Sløk

Ungerepræsentanter:
Kasper Skjoldaa

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:
Jacob Knudsen, chef, Uddannelse 2
Janni Ellegaard, afdelingsleder, Ungerådgivningen 3
Tammie Lund Schwartz, Konsulent (Referent)

Afbud:
Carina Mosegaard Andersen, pårørenderepræsentant
Maja Vangslev, pårørenderepræsentant
Maja Mørk, ungerepræsentant
Jon Jensen, udpeget af Danske Handicaporganisationer (formand for LEV Odense)

 

Referat

1. Nyt fra forvaltningen og tilbagemelding på spørgsmål til myndighed

 

Orientering fra forvaltningen: Majken Yun Nielsen, områdechef for Uddannelse 1, vil fremover ikke deltage fast i Samarbejdsforum, men deltage efter behov ift. de dagsordenssatte emner.

Forvaltningen gav en kort tilbagemelding på spørgsmål og emner fra forrige møde, herunder:

a. Tilrettelse af kommissoriet: Kommissoriet er tilrettet efter at Samarbejdsforum gjorde opmærksom på en fejl. Der stod tidligere at Samarbejdsforum dækker aldersgruppen 15-30 år. Det er nu rettet til 15-29 år, og kommissoriet er lagt på hjemmesiden.

b. Nye pårørenderepræsentanter: Forvaltningen er i kontakt med en pårørende, som er interesseret i Samarbejdsforum. Det blev aftalt, at vi afklarer via mail (når vedkommende har udfyldt skema).

c. Folder om Samarbejdsforum: Se under dagsordenspunkt 5.

d. Link til Samarbejdsforum i breve: Forvaltningen har udarbejdet teksten med link, og den ligger nu på anmodningslisten for ændringer i forvaltningens breve. Vi orienterer Samarbejdsforum, når teksten er indarbejdet i brevene.

e. Infomøde 2024: Tilbagemeldingerne fra pårørenderepræsentanter og ungerepræsentanter i Samarbejdsforum har været meget brugbare ift. at forbedre konceptet for infomødet i 2024. Vi vil bl.a. allerede gå i gang i august og indtænker fra start jeres input.

f. Tilbagemelding ift. dårlig oplevelse med vagten og andre henvendelser til Samarbejdsforum: Vi har været i dialog med de pågældende, og der er taget hånd om det.

g. Udfordringer med MitID: Se under dagsordenspunkt 2.

h. Ansøgningsfrist for ansøgning om ekstra specialpædagogisk støtte til efterskoleophold næste år kan først indleveres 1. juni; dette er meget uhensigtsmæssigt:
Forvaltningen har undersøgt problemet. Det har været en fejl, som vi har fundet og rettet. Der er tale om en forældet regel og en sagsbehandler, som ikke var bevidst om dette.

i. Procesplan/tidslinje for unge med funktionsnedsættelse: se under dagsordens punkt 4

 

2. Oplæg om MitID v. Søren Pedersen, Faglig Koordinator, Borgerservice

 

Forvaltningen har (på baggrund af forrige mødes spørgsmål til myndighed om udfordringer med MitID) inviteret Borgerservice til at komme med et oplæg om emnet med efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål.

Hovedpointer fra oplægget:
MitID er et digitalt ID, der bruges til at tilgå digitale selvbetjeningsløsninger. MitID er udviklet og drives af Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark. Regler, krav mv. fastsættes af Digitaliseringsstyrelsen. Man kan få MitID fra når man fylder 13 år, men modtager først digital post fra 15 år.

Man kan selv oprette MitID, hvis man har et gyldigt pas med chip (og nyere smartphone). Alternativt kan man få oprettet MitID ved fremmøde på borgerservice, hvor der er en række krav til identitetssikring:

Korrekt identitetssikring ved personligt fremmøde:
1. Gyldigt pas eller kørekort
2. Gult sundhedskort samt original personattest
3. Yderligere legitimation
4. Kontrolspørgsmål eller vitterlighedsvidne.

Mere information om identitetssikring kan findes på MitID hjemmeside her.

Enten opfylder man ansøgningskravene ellers gør man ikke.

Hvad gør man, når man ikke kan få MitID?
MitID et personligt identifikationsmiddel, som ikke må benyttes af andre. Nogle mennesker kan have kognitive udfordringer, digitale udfordringer eller psykiske udfordringer, som gør, at de ikke selv er i stand til at opfylde ansøgningskravene eller generelt at benytte MitID.

I sådanne tilfælde er der en række muligheder:

1) Digital fuldmagt til offentlige selvbetjeningsløsninger: www.borger.dk – Digital fuldmagt:
Det er en simpel løsning, men der skal sættes mange krydser. Det er den pårørende, som ansøger om den digitale fuldmagt og kræver, at vedkommende har MitID. Når man trykker ”send” og angiver, at fuldmagtsgiveren ikke er digital, vil vedkommende modtage et fysisk skema med posten, som skal afleveres hos borgerservice.

Man kan også se det som et supplement til MitID. Det er ikke et problem, at man som pårørende får digital fuldmagt, og borgeren også selv har sit MitID.
2) Læseadgang til digital post: Oprettes i lokal Borgerservice og der er også tale om en blanket. Den kan også underskrives af fuldmagtsgiveren derhjemme.
3) Fritagelse for digital post: Oprette i lokal Borgerservice
4) Digital fuldmagt til private løsninger, eksempelvis bank: Kontakt den enkelte udbyder for at høre nærmere.

Det blev drøftet, at Samarbejdsforum har fået flere henvendelser ift. unge under 18 år, der pga. deres funktionsnedsættelse ikke har mulighed for at få MitID eller for at give fuldmagt. Der er en gråzone ift. de 15-17 årige, hvor forældrene ikke får tilsendt vigtige breve, og den unge ikke selv er i stand til at tilgå dem. Fritagelse fra digitalpost giver andre problemer. Samarbejdsforum arbejder videre med problemstillingen.

Det blev foreslået, at der kunne være vejledning ift. MitID. Det kunne være godt med en mail til forældre med information om dette, når den unge fylder 13 år. Forvaltningen foreslog, at Søren kunne give et oplæg til rådgivere, sagsbehandlere mv. i forvaltningen, så de er bedre klædt på til at vejlede om MitID.

Søren fortalte om Borgerservices fremskudte tilbud rundt i Odense. Det blev aftalt, at yderligere information om dette (digital folder) sendes til Samarbejdsforum.

Problematik ift. MitID og Optagelse.dk blev kort drøftet. Forvaltningen sender et kort skriv om dette til Samarbejdsforum ifm. udsendelse af referat. Samarbejdsforum vurderer herefter, om der er behov for yderligere, fx oplæg.

 

3. Procesplan/tidslinje - nedslag og mødeaktivitet for unge med funktionsnedsættelse

Jacob illustrerede model til kvalificering i Samarbejdsforum. Modellen lægger op til en opdeling i to tidslinjer ift. målgruppe, herunder hhv. førtidspension og social sag. Modellen indeholder 15-årsmøde, 16-årsmøde og andre vigtige nedslag på den unges vej. Der lægges op til at sammentænke med Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen (skabe et visuelt udtryk, som kan bruges i alle tre forvaltninger, samt at beskrive vejen frem mod det 29. år for de unge, der forbliver i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen efter det 18. år.

Input fra mødet:
- Flowdiagram med forskellige muligheder.
- Overgang Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der stadig er relativ ny.
- Kunne være fint at få beskrevet hele vejen – At få skitseret hele det mulige forløb.
- For de forældre, der aldrig har været i systemet, kunne det være væsentligt med beskrivelse af de forskellige forvaltninger, herunder forskellige afdelinger, der er relevante.
- Hvornår er de pårørende med.
- Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen ift. bevillinger.
- Følger sagsbehandler med? – det kan være svært at holde styr på sagsbehandlere, når der er så mange skift.
- Stor hjælp for forældre - på sigt kan det også gøre at kommunikation mellem pårørende og kommune forbedres.
- Der er også muligheder, når man får en førtidspension – det er en vigtig pointe.

Forvaltningen forsøger at lave et udkast og understreger, at det kan blive svært med mængden af informationer. Vi må ikke give pårørende en rigid forståelse. Der skal være fokus på, hvem modtager er. Det skal være pårørende og deres unge. Udkast præsenteres på næste møde.

4. Folder

Forvaltningen præsenterer en proces for udarbejdelse af folder om Samarbejdsforum. I fællesskab drøfter, justerer og godkender vi processen.
Præsentationen sendes til Samarbejdsforum sammen med beskrivelse af de input, der kan bidrages med. Udkast til folder præsenteres på næste møde i Samarbejdsforum d. 14. september.

5. Spørgsmål til Myndighed

a. Hvordan og i hvilket omfang revurderes bevillinger ved forvaltningsskifte fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen?
Svar: Det står i den unges sag, hvornår der er opfølgning og så indkalder vi den unge. Der er opfølgning halvårligt jf. lovgivning.

b. Kommunens forpligtelser ift. bevillinger og foranstaltninger i forbindelse med behandling af ansøgning om førtidspension.
Svar: Vi starter ved 16-årsmødet og har dialog med Ældre- og Handicapforvaltningen. Ved 17,5 år har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen et overdragelsesmøde med Ældre- og Handicapforvaltningen om sagen. Det drøftes med Ældre- og Handicapforvaltningen hvilket tilbud, der passer til den unge, så vedkommende ikke skal flyttes ved det 18. år. Ældre- og Handicapforvaltningen inddrages forud for det 18. år for at sikre en god overgang.

c. Regler og vilkår for bevilling af uddannelseshjælp til STU elever:
Spørgsmålet omhandler, hvorvidt kommunen skal se bort fra formue i bevilling af uddannelseshjælp til STU elever.

Svar: Fra den dag den unge starter på STU, ses der bort fra evt. formue. Det fremgår af SEL § 14 stk. 7 (se nedenfor). Hvis den unge modtager uddannelseshjælp i perioden forud for start på STU, er kommunen forpligtet til at se på evt. formue - dog gælder § 14 stk 2. De relevante paragraffer fremgår her:

§ 14: Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr.

Stk. 2. Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.

Stk. 7. For personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, skal kommunen tillige se bort fra ansøgerens og dennes ægtefælles formue.

Det blev nævnt, at der på SU-området også er problemer. For unge med fx ADHD eller autisme, som tager universitetsuddannelse på nedsat tid følger SU ofte ikke med, da de unge ikke udfylder ETCS-kravene. Dette er imod Handicapkonventionen.

Jacob henviser til Reformkommissionens seneste anbefalinger, der omhandler hele uddannelsesområdet. Reformkommissionens anbefalinger sendes til Samarbejdsforum ifm. udsendelse af referat.

d. Hvordan forholder Beskæftigelses- og Socialforvaltningen sig til det stigende antal familier med børn/unge, som har behov for støtte og hvordan forbereder forvaltningen sig på at kunne løfte opgaven?

Svar: Kommunen er blevet udstukket en ramme. Kommunerne er ude og meddele, at hvis der ikke tilføres midler, må vi skære serviceniveauet til. Odense Byråd er særlig optaget af hele sporet omkring unges mistrivsel. Samarbejde og unge uden for arbejdsmarkedet er i fokus. Skoledelen er Odense Kommune i gang med (og dette er i tråd med anbefalinger fra Reformkommissionen).

Andelen af børn og unge, der har brug for støtte, stiger. Vi ved, at det skal på finansloven. Der er en hel del ting, der skal gentænkes. Der er stigende mængder og stigende priser samtidigt.

Forvaltningerne skal generelt komme med bud på løsninger. Vi spiller ofte ind med færre sager pr. sagsbehandler. Så må politikerne vurdere vores forslag op imod andres. Vi gør, hvad vi kan for at nytænke inden for lovens rammer. Der er fokus på det i forvaltningen – området er sat i spotlightet.

Bemærkning fra Samarbejdsforum: En tidligere indsats kan gøre stor forskel. Det er det der høres fra alle forældre – det er ikke godt for barnet og heller ikke kommunens økonomi, når der sættes ind for sent.

6. Implementering af barnets lov

Barnets lov er nu vedtaget. Den nye lovgivning træder i kraft 1. januar 2024. Forvaltningen går i gang med implementering af ændringer som følge af barnets lov efter sommerferien. Af større ændringer kan bl.a. nævnes, at der kommer til at skulle være to rådgivere i komplekse sager samt at loven giver nye muligheder ift. at iværksætte en indsats på baggrund af screening (færre proceskrav). Barnets lov dagsordenssættes på et af vores møder i Samarbejdsforum i efteråret.

7. Eventuelt

Ændring i STU-loven ønskes dagsordenssat:
Det bliver præciseret, at unge og forældre kan komme med egne forslag til STU-forløb. Ønske om at have Majken Yun Nielsen (Områdechef for uddannelse 1) med, da det er hendes område.

STU tilbuddet ”Klar til Start” blev nævnt ift. at projektet har kørt i 13 år med gode resultater. Det er et forløb, hvor der samarbejdes med virksomheder inkl. mentorordning, og så ligger der jobprøvning i forløbet. Samarbejdsforums målgruppe er relevant ift. det. (Susanne Arnsted uddeler informationsmateriale).

Jacob videreformidler til Majken, og vi dagsordensætter ny STU-lovgivning på mødet i Samarbejdsforum d. 14. september.

Arbejdsløshed blandt unge, der færdiggør STU og bevilliges Flexjob
En ting er håb og drømme – men det er virkelig vigtigt at få italesat, at der er en risiko for, at man ikke kommer i job med det samme. Det er en mental udfordring at gå og være arbejdsløs, og det er ikke noget man forberedes på. Der uddannes en del unge fra STU, som bevilliges flexjob. Det kunne være interessant at undersøge, om der er en større problemstilling her.

En løsning kunne være at få italesat, hvad mulighederne er, når man er jobsøgende, men også vejledning ift. at det er vigtigt at få mentale pauser og indtænke andet indhold i hverdagen end selve jobsøgningen, så man ikke mister identitet og trivsel.

Forvaltningen vil kigge på de unge, som er vurderet til fleksjob, herunder hvor mange der er, hvor længe de har gået uden noget og også, hvad det kan handle om. Når man er bevilliget fleksjob, har kommunens socialområde faktisk ikke særlig mange forpligtelser.

Denne udfordring er et godt billede på, hvordan Samarbejdsforum kan hjælpe forvaltningen til at blive opmærksom på problemstillinger.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen