Spring til indhold

Samarbejdsforum den 17. august 2022

Referat af møde i Samarbejdsforum den 17. august 2022 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Referat af møde i Samarbejdsforum den 17. august 2022

Mødedeltagere:

Forældrerepræsentanter;

Amalie Nielsen

Randi Eilschou

Susanne Arnsted

Lise Christiansen

Maja Vangslev

Carina Mosegaard Andersen

Anja Gammelgaard Petersen

 

Ungerepræsentanter:

Kasper Skjoldaa

Maja Mørk

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:

Kirsten Haaning, Områdechef, Uddannelse 1

Jacob Knudsen, Områdechef, Uddannelse 2

Janni Ellegaard, Afdelingsleder, Ungerådgivningen 3

Lars Balle Jensen, Chefkonsulent (Referent).

 

Afbud:

Ib Poulsen (DH)

Referat

1) Drøftelse af kontaktperson- og bostøtteordningen.


 

Jacob Knudsen (Områdechef, Uddannelse 2) og Suad Sawan (Afdelingsleder, Kontaktperson og Bostøtte Unge 3) præsenterede Kontaktperson- og Bostøtteordningen i Odense Kommune. Oplægget er vedhæftet referatet.

 

Samarbejdsforum fremførte, at de har kendskab til sager, hvor opfølgning og kontrol med de udførende bostøtter har været mangelfuld.

 

Jacob Knudsen og Suad Sawan redegjorde for, hvordan ledelsestilsynet med bostøttesagerne er organiseret samt hvordan det udføres i praksis. Jacob Knudsen orienterede derudover om, at forældre altid er velkomne til at kontakte Ungerådgivningen hvis de føler der er uretmæssigheder i bostøtten.

Samarbejdsforum stillede spørgsmål til, hvordan forvaltningen rekrutterer bostøtter og herunder om forvaltningen anvender tests, fx personlighedstest? Jacob Knudsen redegjorde for rekrutteringsprocessen i forvaltningen og herunder at der ikke anvendes tests i forbindelse med ansættelser på medarbejderniveau.

 

Samarbejdsforum foreslog, at forventningsafstemningen mellem borger, pårørende, bostøtter og myndighed styrkes.

 

Samarbejdsforum foreslog derudover, at forvaltningen tydeliggør, hvordan bostøtter må kommunikere med borgerne, fx ved at udarbejde retningslinjer for brug af sms, sociale mv.

 

Samarbejdsforum fremsatte et ønske om, at forældreinddragelsen styrkes og at der foretages en mere systematisk opfølgning, fx i form af tilfredshedsmålinger.

 

Jacob Knudsen og Suad Sawan redegjorde for forvaltningens nuværende praksis for forventningsafstemning og, opfølgning på borgernes tilfredshed. De fremsatte opmærksomhedspunkter vil indgå i forvaltningens udviklingsarbejde, der har fokus på at styrke kvaliteten af den bostøtte, forvaltningen leverer.

 

Samarbejdsforum stillede spørgsmål til, om borger eller forældre har indflydelse på hvem der tilknyttes som bostøtte. Suad Sawan redegjorde for, at dette ikke er tilfældet. Det er afdelingslederen der varetager fordelingen af arbejdsopgaver, og herunder matchningen af bostøtter og forældre. Samarbejdsforum fremførte, at dette kan være uhensigtsmæssigt, da de fra BPA-ordningen har erfaringen med, at der kan være behov for at skifte støtteperson, hvis fx kemien mellem borger og bostøtte ikke fungerer. Suad Sawan redegjorde for, at borgere og pårørende altid kan kontakte forvaltningen og give udtryk for ønsker om at skifte bostøtte.

 

2) Drøftelse af inputs til Odense Kommunes Handicappolitik


 

Anette Frost fra Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune præsenterede udkastet til ny Odense Kommunes Handicappolitik.

 

Samarbejdsforum bemærkede, at det dejligt at blive inddraget og lyttet til, og flere medlemmer har været involveret i udarbejdelsen af udkastet tidligere i processen.

 

Samarbejdsforum påpegede derudover, at det er vigtigt, at kommunen har fokus på at handicappolitikken kommer til at virke i praksis – det skal ikke bare være papir i en skuffe. Derudover opfordrede Samarbejdsforum til, at kommunen fremadrettet bruger erfaringerne omkring borgerinddragelse.

Samarbejdsforum understregede, at det er vigtigt at være ambitiøse på borgernes vegne.

Udgangspunktet skal ikke være, at borgere med handicap automatisk skal i flexjob eller på førtidspension – udgangspunktet skal være, at ambitionen er, at borgere med handicap skal i ordinær beskæftigelse.

Samarbejdsforum påpegede, at det er afgørende, at indsatser til unge med handicap har fokus på hele familien, da det altid er hele familien, der bliver berørt af en borgers handicap.

 

3) Proces for udpegning af nye medlemmer af Samarbejdsforum


 

Processen for udpegning af nye medlemmer blev drøftet.

 

Det blev aftalt, at forvaltningen udarbejder et justeret udkast til kommissorium. (Bilag 1)I det justerede kommissorium præciseres processen for udpegning af medlemmer af Samarbejdsforum. Det blev aftalt, at der gennemføres en ansøgningsproces i september og oktober 2022, hvor alle borgere og pårørende orienteres om muligheden for at ansøge om at blive udpeget til Samarbejdsforum.

De indkomne ansøgninger drøftes på næste møde i Samarbejdsforum, hvorefter forvaltningen udpeger nye medlemmer.

 

4) Drøftelse af punkter til næste møde i Samarbejdsforum


 

A) Informationspligt generelt

Sagsbehandlerne er ikke altid gode nok til at informere om relevante muligheder ift. det konkrete behov.

Der er en oplevelse af, at afgørelser er meget personafhængige; der træffes ikke lignende afgørelser i lignende sager (ikke i overensstemmelse med Forvaltningslovens principper).

 

Beredskab når borgere kommer ind i systemet, fokus på overgange.

Indholdet af punktet blev udfoldet og det blev aftalt, at punktet sættet på dagsorden på næste møde i Samarbejdsforum.

 

B) Oplæg ved og drøftelse med Mads Thomsen om skolevægring og mistrivsel i skolen, gerne sammen med PPR og skoleafdelingen

 

Det blev aftalt, at forvaltningen på næste møde i Samarbejdsforum orienterer om Børn- og Ungeforvaltningens nye strategi mod skolevægring.

 

C) Drøftelse om samarbejde ml. forvaltningerne (BSF og ÆHF), når den unge er tilknyttet begge forvaltninger:

 

Hvad er kriterierne for at få støtte fra begge forvaltninger?

 

Hvad er mulighederne / hvilke paragraffer / hvad kan man søge?

 

Hvordan søger man? Hvem henviser, hvornår & hvordan?

 

Kører man ”i flere spor”, eller er der fælles møder med de to forvaltninger?

 

Indholdet af punktet blev udfoldet og det blev aftalt, at punktet sættet på dagsorden på næste møde i Samarbejdsforum.

 

5) Eventuelt


 

Forslag til mødedatoer for kommende møder i Samarbejdsforum

 

10. november 2022, 17.00-20.00

9. marts 2023, 17.00-20.00

8. juni 2023, 17.00-20.00

14. september 2023, 17.00-20.00

30. november 2023, 17.00-20.00

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen