Spring til indhold

Referat fra mødet i Samarbejdsforum den 7. april 2022

Referat af møde i Samarbejdsforum den 7. april 2022 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Referat af møde i Samarbejdsforum i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune 

Mødedato: 7. april 2022

Mødedeltagere:

Forældrerepræsentanter; Susanne Arnsted, Anja Gammelgaard Petersen, Lise Christiansen 

Ungerepræsentanter: Kasper Skjoldaa Maja Mørk

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen: Kirsten Haaning, Områdechef, Uddannelse 1 Jacob Knudsen, Områdechef, Uddannelse 2 Janni Ellegaard, Afdelingsleder, Ungerådgivningen 3 Lars Balle Jensen, Chefkonsulent (Referent)

Referat:

 1. Velkomst v. Kirsten Haaning

 2. Kommunikation vedrørende Samarbejdsforum

  A) Information om Samarbejdsforum på hjemmesiden
  Jacob Lindegaard Knudsen orienterede om, hvor information Samarbejdsforum kan findes på Odense Kommunes hjemmeside odense.dk. Det er ikke muligt at ændre den grundlæggende hjemmesidestruktur, men forvaltningen vil forsøge at søgeoptimere siden, så den bliver placeret højt når der søges via Google. Derudover kan siden tilgås direkte via odense.dk/samarbejdsforum 

  B) Dagsordener og referater på hjemmesiden
  Referater fra de to første møder er nu tilgængelige på hjemmesiden. Fremadrettet vil referaterne blive lagt på hjemmesiden.  

  C) Information til borgerne / pårørende om Samarbejdsforum via e-Boks
  Forvaltningen har udpeget de breve, hvor der skal være information om og link til Samarbejdsforum. Forvaltningen implementerer brevændringerne snarest muligt.
   
 3. Odense Kommunes Borgerrådgiver

  Odense Kommunes borgerrådgiver Helle Toldsted Eriksen deltog under punktet, og orienterede om, hvilken rolle borgerrådgiveren har. 

  Borgerrådgiver dækker på tværs af hele Odense Kommune, hvilket betyder, at borgerrådgiver kan rådgive i alle typer sager inden for alle forvaltningsområder. Sagerne spænder derfor fra bl.a. byggesager til sager på det specialiserede socialområde, ligesom både borgere og virksomheder kan benytte sig af borgerrådgiveren.  

  Formålet med borgerrådgiverfunktionen er at styrke borgere og virksomheders retssikkerhed. Borgerrådgiver forholder sig alene til sagsbehandlingen og samarbejdet mellem kommunen og borgerne. Borgerrådgiver tager ikke stilling afgørelser, der altid skal påklages først til den ansvarlige myndighed og dernæst til den relevante klageinstans, fx Ankestyrelsen.  

  Borgerrådgiver er ansat af byrådet og er dermed uvildig i forhold til de enkelte forvaltninger. Borgerrådgiveren udarbejder en årlig beretning til byrådet, og Borgerrådgiver kan derudover viderebringe kritik til byrådet samt komme anbefalinger. Den første årsberetning præsenteres for Byrådet primo 2023. 

  Det blev aftalt, at Borgerrådgivers årsberetninger fremadrettet drøftes i Samarbejdsforum én gang årligt.  

  Samarbejdsforum kvitterede for orienteringen og gav derudover udtryk for, at det er en meget bred funktion, når Borgerrådgiver skal dække alle områder i Odense Kommune. Samarbejdsforum ser frem til at følge funktionen.

  Samarbejdsforum fremførte, at der er flere eksempler på, at forældre oplever, at det er vanskeligt at få sit skolebarn henvist til et specialundervisningstilbud. Samarbejdsforum forespurgte, om denne problemstilling vil være relevant at rejse for Borgerrådgiver. Det blev aftalt, at Kirsten Haaning og Jacob Lindegaard Knudsen rejser problemstilling i regi af Den Sammenhængende Koordinerede Ungeindsats, hvor Børn- og Ungeforvaltningen er repræsenteret. Problemstillingen tages op efter påske og der følges op på næste møde i Samarbejdsforum den 15. juni. På mødet den 15. juni kan det drøftes, om problemstilling skal bringes op over for Borgerrådgiver.

 4. Status på implementering af Ungestrategi 

  Kirsten Haaning orienterede om status på implementeringen af Ungestrategien.  

  Samarbejdsforum gjorde opmærksom på, at forvaltningen skal være opmærksom på, at der er stor forskel på målgrupperne. Visionen om hurtigst muligt i egen bolig er i udgangspunktet fornuftig, men det er vigtigt at være præcis i kommunikationen, da nogle målgrupper kan opfatte det truende. Det skal være tydeligt, at der er tale om en målsætning, men at der altid tages afsæt i den enkelte borgers behov og situation.  

  Samarbejdsforum fremførte, at det afgørende for at udmønte strategien, er den enkelte sagsbehandlers mentaliseringsevne og evne til konstruktiv dialog. Forvaltningen er meget enig i denne pointe og har med det afsæt gennemført kompetenceudvikling for alle medarbejdere, der oplæres og trænes i ”Den Motiverende Samtale.” 

 5. Tilbagemelding fra Samarbejdsforum

  A) Problemer med sagsbehandling

  Samarbejdsforum fremførte, at det har modtaget flere eksempler på sager, hvor der har været udfordringer i sagsbehandlingen. Særligt er der eksempler på, at afgørelser trækker ud, hvilket betyder, at borger i nogle tilfælde selv må betale for den hjælp, som der er behov for, indtil der træffes afgørelse. Problemstillingen ses bl.a. på kørselsområdet, hvor der kan opstå akutte behov, som forvaltningen ikke altid når at respondere på.  

  Janni Ellegaard kvitterede for tilbagemeldingen og redegjorde for, at forvaltningen er opmærksom på problemstillingen og at der arbejdes på at løse udfordringerne. 

  B) Fejlsendte beskeder  

  Samarbejdsforum fremførte, at de har modtaget eksempler på, at beskeder er blevet sendt til den forkerte modtaget i e-Boks, hvilket i sagens natur er problematisk.

  Janni Ellegaard redegjorde for, at forvaltningen tager problemstillingen meget alvorligt og kontinuerligt arbejder på at undgå, at beskeder sendes til forkerte modtagere. Forvaltningen har undersøgt problemstillingen og har fundet to tilfælde, hvor meddelelser er sendt til den forkerte modtager. Der er således ikke tegn på, at det er en generel og udbredt problemstilling. 

  C) Skift af sagsbehandler

  Samarbejdsforum fremførte, at de har modtaget eksempler sager, hvor der er har været hyppige sagsbehandlerskift, selvom det er et fokus i Ungestrategien at undgå unødige skift af sagsbehandler. 

  Jannie Ellegaard og Kirsten Haaning kvitterede for tilbagemeldingen og redegjorde for, at forvaltningen har stort fokus på målsætningen om få sagsbehandlerskift. I nogle situationer vurderer forvaltningen, at det er hensigtsmæssigt at vagthavende rådgiver tager et møde med borger, hvis der fx indkommer en sygemelding fra borgers sagsbehandler med kort varsel. Dette gøres for at sikre gennemførelsen af mødet, som borger ofte har taget fri for at kunne deltage i. Det betyder ikke, at der skiftes sagsbehandler og der foretages altid en konkret vurdering ift. det enkelte møde og den enkelte borger. 

 6. Sagsbehandlingstider og omgørelsesprocenter

  Jacob Lindegaard Knudsen orienterede om sagsbehandlingstider, ankestatistik og omgørelsesstatistiker samt det netop afsluttede task force-forløb.  

  Odense Kommune havde på socialområdet i 2021 i alt 212 ankesager og en omgørelsesprocent på 33 pct. Omgørelsesprocenten er på niveau med de øvrige 6-by-kommuner, hvor omgørelsesprocenten ligger på mellem 24,6 pct. (København) og 38,3 pct. (Esbjerg).  

  I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen var omgørelsesprocenten i 2021 14,3 pct.

  Jacob Lindegaard Knudsen orienterede desuden om, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ultimo 2022 eller primo 2023 ansøger om et task force-forløb på handicapområdet. 

 7. Tilbud til unge som er ”midt i mellem”

  Samarbejdsforum gjorde opmærksom på, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen med det nye myndighedssnit til Børn- og Ungeforvaltningen nu modtager en større gruppe af borgere der er ”midt i mellem”. Det vil sige, at de har en række udfordringer, men også flere ressourcer end mange af de borgere, der hidtil har været i kontakt med forvaltningen.  

  Samarbejdsforum oplever, at det kan være vanskeligt for disse borgere at få den støtte, de har behov for. Indtrykket er, at tilbuddene er meget differentierede og deler sig i højt specialiserede tilbud i den ene ende og integration i normaltilbud i den anden ende mens der er få tilbud i spektret mellem disse yderpunkter. 

  Det blev på mødet drøftet, hvordan der kan skabes flere tilbud til den pågældende målgruppe. Kirsten Haaning understregede, at det er en problemstilling, som forvaltningen kontinuerligt har fokus på, ligesom udgangspunktet for sammensætningen af et tilbud til en borger altid er den enkelte borgers behov og aktuelle situation. 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen