Spring til indhold

Referat fra mødet i Samarbejdsforum den 15. juni 2022

Referat af møde i Samarbejdsforum den 15. juni 2022 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Referat af møde i Samarbejdsforum i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune 

Mødedeltagere:

 • Forældrerepræsentanter; Amalie Nielsen, Randi Eilschou, Susanne Arnsted, Lise Christiansen, Maja Vangslev 

 • Ungerepræsentanter: Kasper Skjoldaa

 • Beskæftigelses- og Socialforvaltningen: Kirsten Haaning, Områdechef, Uddannelse 1, Jacob Knudsen, Områdechef, Uddannelse 2, Janni Ellegaard, Afdelingsleder, Ungerådgivningen 3, Lars Balle Jensen, Chefkonsulent (Referent)

 • Afbud: Ib Poulsen (LEV), Maja Mørk, Carina Mosegaard Andersen, Anja Gammelgaard Petersen

 

 1. Velkomst .
 2. Uddannelse til børn, der ikke har afsluttet eksamen

  Jens Peder Andersen leder UUO, Odense Kommune gav en introduktion til Odense Kommunes arbejde med at vejlede børn og unge, der ikke har afsluttet eksamen.

 3. Pause

 4. Efterværn v. Janni Ellegaard

  Janni Ellegaard gav en introduktion til Odense Kommunes arbejde med efterværn.

 5. Pause

 6. Status på samarbejde mellem forvaltningerne. Herunder fx status på hvordan Ungestrategien implementeres i BSF og ÆHF, samt samarbejdet med og overgangen fra BUF til BSF.

  Jacob Knudsen orienterede om, at handleplanerne under Ungestrategien aktuelt er under udarbejdelse. Der skal afrapporteres om status på Ungestrategien til Udvalget i efteråret 2022. Der udestår fortsat en fastsættelse af ambitionsniveauer for fx fravær i skolen, karakterer i dansk og matematik mv. Forvaltningen arbejder aktuelt med fastsættelsen af ambitionsniveauer men er udfordret af, at et nyt ITsystem (Nexus), er ved at blive taget i brug. Dette giver udfordringer i forhold til at sikre de data, der skal understøtte opfølgningen på de fastsatte ambitionsniveauer.

  Samarbejdsforum gjorde opmærksom på, at deres oplevelse er, at Ældre- og Handicapforvaltningen kun i begrænset omfang har påbegyndt implementeringen af Ungestrategien.

  Jacob Knudsen redegjorde for, at der er opmærksomhed på implementeringen af Ungestrategien i Ældre- og Handicapforvaltningen. Der har været en række udskiftninger på chefniveau, hvilket har forsinket arbejdet med implementeringen af strategien. Der er nu ansat nye chefer og der er et velfungerende samarbejde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

  Samarbejdsforum fremførte, at Skoleafdelingen i Børn- og Ungeforvaltningen opleves som den største akilleshæl i arbejdet. Oplevelsen er, at PPR involveres for sent i en række sager. En tidlig indsats er afgørende, og vil i mange tilfælde være billigere for kommunen ligesom det typisk vil give et bedre resultat for borgerne.

  Samarbejdsforum spurgte i forlængelse heraf ind til, hvordan forvaltningerne samarbejder på tværs?

  Kirsten Haaning redegjorde for, at der på chefniveau er et overordnet, men tæt samarbejde, hvor også svære emner og sager kan drøftes.

  Jacob Knudsen tilføjede, at det nye alderssnit kun er ca. et år gammelt hvorfor samarbejdsformerne fortsat er under udvikling.

 7. Evaluering af Samarbejdsforum Fælles drøftelse af arbejdet i Samarbejdsforum, herunder drøftelse af den fremadrettede tilrettelæggelse af arbejdet, herunder bl.a. hvordan BSF udvælger nye repræsentanter i september.

  Samarbejdsforum gav overordnet udtryk for, at erfaringerne med Samarbejdsforum det første år er positive. Der har været gode drøftelser og debatter, og oplevelsen er, at der bliver lyttet til deltagernes erfaringer og oplevelser. De inputs, der kommer fra deltagerne, bliver taget videre og har medført ændring af praksis.

  Derudover vurderer deltagerne, at de har fået viden om hvad der sker i kommunen og indsigt i kommunens praksis på en række områder. Deltagerne har derudover oplevet en anerkendende tilgang, og at der opnås konkrete resultater.

  Samarbejdsforum ønsker fremadrettet at få mere bredde i inputs fra andre pårørende. Det har vist sig udfordrende at få inputs fra andre pårørende gennem eksempelvis den oprettede Facebook-side og mail-boksen. Inputs fra andre pårørende kommer primært via deltagernes øvrige netværk.

  Samarbejdsforum foreslår, at der udpeges yderligere en deltager fra bruger- og interesseorganisationer. Forslaget drøftes på næste møde i Samarbejdsforum under punktet ”Proces for udpegning af nye medlemmer”.

  Samarbejdsforum gjorde opmærksom på, at hjemmesiden ikke er optimeret til mobile enheder, hvilket kan være en barriere, da mange borgere bruger deres mobiltelefon til at finde information. Kirsten Haaning kvitterede for input og gav udtryk for, at forvaltningen vil undersøge forholdet omkring hjemmesiden.

  Muligheden for at promovere arbejdet i Samarbejdsforum gennem et interview i fx Fyens Stiftstidende blev drøftet. Deltagerne gav udtryk for, at de gerne vil deltage i et sådan interview. Det blev aftalt, at forvaltningen undersøger muligheden for at gennemføre et sådan interview.

  Muligheden for at indsætte link til Samarbejdsforums hjemmeside i relevante medarbejderes mailsignatur blev drøftet. Det blev aftalt, at forvaltningen undersøger denne mulighed.

  Det er i nogle tilfælde svært at nå at fremsende supplerende dagsordenspunkter til møderne i Samarbejdsforum. Det blev aftalt, at udkast til dagsordenen fremadrettet udsendes ca. 14 dage før mødet hvorefter deltagerne har mulighed for at indsende supplerende dagsordenspunkter forud for mødet.

 8. Forslag til dagsordenspunkter til kommende møder i Samarbejdsforum

  Det blev aftalt, at følgende punkter sættes på dagsordenen på næste møde i Samarbejdsforum den 17. august:
  - Drøftelse af kontaktperson- og bostøtteordningen. Herunder fx forskellen mellem BPA-ordningen og bostøtte efter § 85, arbejdsgiverrollen mv.
  - Proces for udpegning af nye medlemmer
  - Drøftelse af inputs til Odense Kommunes Handicappolitik

 9. Opfølgning på Handicaptopmødet v./ Kirsten Haaning

  Kirsten Haaning orienterede om Handicaptopmødet og det kommende udkast til Handicappolitik for Odense Kommune, der bliver sendt i høring i august.

  Som opfølgning på Handicaptopmødet er der blevet udarbejdet et idékatalog. Det blev aftalt, at udkastet til Handicappolitik drøftes på næste møde i Samarbejdsforum den 17. august 2022.

 10. Eventuelt.

  Intet under eventuelt

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen