Spring til indhold

Indsatser på høreområdet - Børn og Unge

Odense Høreteam er et bydækkende tilbud til børn og unge med høretab.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Centrale opgaver for høreteamet

 • At sørge for at barnet og familien kommer så godt som muligt fra start, når høretabet er konstateret
 • At understøtte den sproglige udvikling, så barnet kan følge sine jævnaldrende
 • At barnet på sigt lærer at mestre sit høretab
 • At give individuel vejledning til barnets omgivelser
 • Kontinuerlig opfølgning igennem hele barnets opvækst
 • Samarbejde med relevante faggrupper
 • Børns hørelse generelt

For at give børn de bedste betingelser for en tale-sproglig udvikling er det vigtigt, at hørelsen er i orden. Børn tilbydes i dag en hørescreening (neonatalscreening) kort tid efter fødslen for at kunne give den fornødne hjælp i tilfælde af et høretab. 

Høretab kan:

 • Skyldes problemer i ydre øre, i øregangen, i mellemøret eller i indre øre
 • Være lette, middelsvære eller svære
 • Forekomme primært i basområdet, i diskantområdet eller på alle frekvenser
 • Fremstå ens på begge ører, være ensidige eller forskellige på henholdsvis højre og venstre øre

Mange børn har i perioder væske i mellemøret, som midlertidigt kan forhindre barnet i at høre optimalt. Det gør ikke ondt som mellemørebetændelse, der er en betændelsestilstand og giver feber. Ofte ses væske i ørerne i forbindelse med forkølelse, andre gange er det mere vedvarende og kræver behandling hos en øre-næse-halslæge, som i nogle tilfælde indsætter dræn.


Tegn på væske i mellemøret kan være:

 • At barnet virker uopmærksomt, reagerer ikke på almindelig tale
 • At barnet taler højere end normalt
 • At sprog eller udtale udvikles langsomt

Er du i tvivl, om dit barn kan høre, så kontakt altid en øre-næse-halslæge. 


Sådan hjælper du et barn med høretab

 • Det er forældrenes ansvar, at barnet får sine høreapparater på hver dag
 • Åbenhed om barnets høretab giver større forståelse for omgivelserne
 • Sørg for at have barnets opmærksomhed med øjenkontakt, når du giver en besked
 • Sæt ord på det I oplever i hverdagen
 • Undgå unødig baggrundsstøj
 • Tal med klar og tydelig stemme og aldrig med munden skjult. Tal ikke i munden på hinanden
 • Brug tydelig gestik og mimik for at understøtte det sagte
 • Vær sikker på at barnet har forstået, hvad der er blevet sagt
 • Det er ikke synd for barnet, at det har høreapparater - det er synd for barnet, hvis det ikke hører og forstår.

 

Tilbud til 0-6-årige

Børn med høretab henvises til Høreteamet i Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse i Odense Kommune på baggrund af en udredning fra OUH.

Odense Høreteam arbejder med følgende opgaver for børn 0-6 år:

 • Individuel vejledning til forældre, familie, daginstitution, dagpleje om høretabets betydning for barnets udvikling
 • Råd og vejledning i forhold til at støtte og stimulere barnet til en positiv sproglig og social udvikling
 • Understøtte den eventuelle høreapparatsbehandling samt afprøve og ansøge om yderligere hjælpemidler ved behov
 • Tilbyde lyttetræning eller sprogstimulering til barnet ved behov
 • Vejlede om støj, lys- og lydforhold i barnets omgivelser
 • Mulighed for at deltage i netværksgrupper med andre børn med høretab

 

Tilbud til skolebørn

Børn med høretab henvises til Høreteamet i Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse i Odense Kommune på baggrund af en udredning fra OUH.

Høreteamet i Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse i Odense Kommune arbejder med følgende opgaver for skolebørn: 

 • Samtaler med skolebarnet om, hvordan han/hun forholder sig til og mestrer sit høretab, tinnitus, hyperacusis eller APD
 • Vejledning til skolen med henblik på at kunne skabe de bedste forudsætninger for, at skolebarnet inkluderes
 • Vejlede om støj, lys– og lydforhold i skolebarnets omgivelser
 • Vejlede og ansøge om høretekniske hjælpemidler ved behov
 • Tilbyde lyttetræning eller sprogstimulering ved behov
 • Ved omfattende høretab kan Odense Høreteam tilbyde at lade en konsulent indgå i et tættere samarbejde med elevens lærere i en afgrænset periode
 • Mulighed for at deltage i netværksgrupper med fokus på erfaringsudveksling og identitetsdannelse med andre skolebørn med høretab

 

APD - Auditive processerings vanskeligheder

Når en person har APD betyder det, at hørelsen er normal, men at hjernen ikke forstår den lydlige information, den modtager. Talesprogets forskellige lyde og støj fra omgivelserne bliver ”mudret sammen”, inden de når frem til de områder i hjernen, som tolker det hørte.

For at APD kan komme på tale, vil barnet opleve vanskeligheder på følgende områder:

 • Svært ved at forstå lange beskeder
 • Svært ved at retningsbestemme lyde
 • Svært ved at forstå tale i baggrundsstøj
 • Svært ved at forstå hurtig eller utydelig tale

Det er først muligt at lave en vurdering om barnet har APD, når barnet er fyldt 6 år.

APD er ikke en permanent diagnose. Det er muligt at optræne processerne i hjernen, så hjernen lærer at forstå det hørte. 

 

Henvisning og behandling 

Ved mistanke om APD er det muligt at få testet sit barn. Udredningen foregår på Høreklinikken på OUH. Henvisning til udredning kan ske via Kommunikationscenter Odense eller egen ørelæge. 

Barnets hørelse skal tjekkes ved egen ørelæge før henvisning til Høreklinikken

Efter evt. konstatering af APD, vil barnet blive tilknyttet en konsulent fra Kommunikationscenter Odense, som tager kontakt til familien.  

Barnet vil blive fulgt på høreklinikken, og barnet bliver løbende re-testet, således at behandlingen kan afsluttes, når barnet viser resultater indenfor normalområdet i testningen. 


Unge i uddannelse

Unge, der skal videre fra grundskolen/folkeskolen til noget nyt, skal være opmærksomme på, at hørekonsulenten fra Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse ikke automatisk følger med videre på ungdomsuddannelsen.

Man har selv ansvar for at opsøge vejledning og at få søgt om støtte, når man som ung med høretab skal starte på en ungdomsuddannelse. Dette sker via uddannelsesstedets SPS-vejleder. SPS-vejledning kan også søges af unge på videregående uddannelser.

For yderligere information kan hørekonsulenterne i Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse kontaktes.


Kontakt

Henvendelse til høreteamet kan ske fra flere forskellige steder:

 • Forældre
 • Daginstitutioner/skoler
 • Høreklinikken
 • Ørelæger

 

Hørekonsulenter

Marianne Lund Jørgensen
29 38 60 21

 

Michela Rasmussen
21 26 11 76

 

Maria Møldrup
29 16 66 41

Børn- og Ungeforvaltningen