Spring til indhold

Specialiseret indsats til skolebørn

Vi tilbyder en specialiseret og koordineret indsats for børn og unge (7-17 år) i specialundervisningstilbud.

Hvilke børn hjælper vi?

Børn og unge, i alderen 7-17 år, der har motoriske eller sensoriske problemer, der i væsentlig grad begrænser deres muligheder for at deltage i læring og i skolens daglige aktiviteter. Vores indsatser er for de børn og unge, der er visiteret til et specialundervisningstilbud på en specialskole eller en specialklasse/heldagsafdeling. Herunder også børn og unge med multiple funktionsevnenedsættelser. Indsatsen tager udgangspunkt i barnets/den unges ressourcer og udfordringer i hverdagen.

Hjælpen til dit barn eller ung kan foregå forskellige steder alt efter hvilke problemer dit barn har. Stederne er følgende:

  • Specialskolerne Enghaveskolen og Nørrebjergskolen
  • Specialundervisningstilbud på Rosengårdskolen, Rising skole, Korup skole, Sanderumskolen, Pårup skole, Lumby skole og Dalumskolen.


Hvad tilbyder vi?

Vores indsatser foregår primært klassevis og med enkelte individuelle forløb og har blandt andet fokus på:

  • Tidlig, forebyggende indsats til indskolingselever, herunder tilpassede bevægeaktiviteter i klassesammenhæng, bl.a. tilpasning af 45 minutters daglig motion og bevægelse i skolen.
  • Vurdering af elevernes aktivitetsproblematikker i skolen
  • Elevernes mulighed for at blive aktive deltagere i klassens fællesskab med hver deres forudsætninger
  • At bidrage til at kvalificere undervisningstilbuddet med henblik på inddragelse af sansemotoriske og fysiske aktiviteter som del af læringsmiljøet
  • At bidrage med viden om, hvordan de særlige hensyn, eleverne kan have brug for, kan blive en del af den daglige praksis i klassen

Indsatserne foregår i et tæt samarbejde med jer som forældre og klassens personale og gives i form af:

  • Rådgivning og vejledning til klassens personale og forældre
  • Træning som holdaktivitet eller individuelt
  • Vurdering og tilpasning af hjælpemidler i skolen

Målet med indsatsen er, at dit barn skal kunne indgå i klassens fællesskab og i timerne. Den undervisningsrelaterede indsats er basisydelse for børn og unge i specialundervisningstilbud. I tilfælde af, at dit barn har yderligere behov for en fysioterapeutisk eller ergoterapeutisk indsats vil denne evt. kunne tilbydes via vederlagsfri fysioterapi eller som en tillægsydelse . For yderligere information om basisydelse og tillægsydelse kan du læse herunder.

 

Hvad siger loven?

Basisydelse

Den specialiserede ergo- og fysioterapeutiske indsats for børn i specialskole eller -klasse tilbydes som basisydelse via Folkeskolelovens §20 stk. 2. 

Basisydelse tilbydes under specialpædagogisk bistand som undervisningsrelateret ergo- og/eller fysioterapi, og tilbydes dels via klassetilbud med rådgivning og sparring til klassernes personale om elevers aktivitetsproblematikker i skolen. Dels tilbydes skiftende elever individuelle træningstilbud i afgrænsede perioder, særligt i forbindelse med skolestart. Det samlede mål er, at give børnene mulighed for at deltage i undervisningen og modtage læring. Der er ikke tale om et dækkende tilbud i forhold til barnets/den unges træningsbehov i forbindelse med funktionsevnenedsættelse.

Tillægsydelse

Den undervisningsrelaterede indsats kan i begrænset omfang suppleres med tillægsydelser efter Barnets lov § 31 eller § 32 og Serviceloven § 86/Barnets lov § 44. 

I nogle tilfælde kan træningsbehovet suppleres via den vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens §67/140a. Administrationen af den vederlagsfri fysioterapi varetages af Ældre- og Handicapforvaltningen, mens træningen varetages af praktiserende fysioterapeuter på klinikker. 

Der afholdes visitation for bevilling af tillægsydelse én gang om måneden (dog ikke i juli). Afgørelsen sendes efterfølgende til forældrene.

 

Genoptræningsplaner

Desuden varetages genoptræningsforløb efter Sundhedsloven §140, som opfølgning på sygehusforløb. 

Børn- og Ungeforvaltningen