Spring til indhold

Specialiseret indsats til skolebørn

Vi tilbyder en specialiseret og koordineret indsats for børn og unge (7-17 år) i specialpædagogiske skoletilbud.

Hvilke børn hjælper vi?

Børn og unge, i alderen 7-17 år, der har motoriske eller sensoriske problemer, der i væsentlig grad begrænser barnets/den unges muligheder for at deltage i læring og i skolens daglige aktiviteter. Vores indsatser er for de børn og unge, der er visiteret til et specialundervisningstilbud på en specialskole eller en specialklasse/heldagsafdeling. Herunder også børn og unge med multiple funktionsevnenedsættelser. Indsatsen tager udgangspunkt i barnets/den unges ressourcer og udfordringer i hverdagen.


Hvad tilbyder vi?

Vores indsatser foregår primært klassevis og med enkelte individuelle forløb og har blandt andet fokus på:

  • Tidlig, forebyggende indsats til indskolingselever, herunder tilpassede bevægeaktiviteter i klassesammenhæng, bl.a. tilpasning af 45 minutters daglig motion og bevægelse i skolen.
  • Vurdering af elevernes aktivitetsproblematikker i skolen
  • Elevernes mulighed for at blive aktive deltagere i klassens fællesskab med hver deres forudsætninger
  • At bidrage til at kvalificere undervisningstilbuddet med henblik på inddragelse af sansemotoriske og fysiske aktiviteter som del af læringsmiljøet
  • At bidrage med viden om, hvordan de særlige hensyn, eleverne kan have brug for, kan blive en del af den daglige praksis i klassen

Indsatserne foregår i et tæt samarbejde med jer som forældre og klassens personale og gives i form af:

  • Rådgivning og vejledning til klassens personale og forældre
  • Træning som holdaktivitet eller individuelt
  • Vurdering og tilpasning af hjælpemidler i skolen

Målet med indsatsen er, at dit barn skal kunne indgå i klassens fællesskab og i timerne. Den undervisningsrelaterede indsats er basisydelse for børn og unge i specialundervisningstilbud. I tilfælde af, at dit barn har yderligere behov for en fysioterapeutisk indsats vil denne evt. kunne tilbydes via vederlagsfri fysioterapi eller som en tillægsydelse . For yderligere information om basisydelse og tillægsydelse kan du læse herunder.

 

Hvad siger loven?

Basisydelse

Den specialiserede ergo- og fysioterapeutiske indsats for børn i specialskole eller -klasse tilbydes som basisydelse via Folkeskolelovens §20 stk. 2. 

Basisydelse tilbydes under specialpædagogisk bistand som undervisningsrelateret ergo- og/eller fysioterapi, og tilbydes dels via klassetilbud med rådgivning og sparring til klassernes personale om elevers aktivitetsproblematikker i skolen. Dels tilbydes skiftende elever individuelle træningstilbud i afgrænsede perioder, særligt i forbindelse med skolestart. Det samlede mål er, at give børnene mulighed for at deltage i undervisningen og modtage læring. Der er ikke tale om et dækkende tilbud i forhold til barnets/den unges træningsbehov i forbindelse med funktionsevnenedsættelse.

Tillægsydelse

Den undervisningsrelaterede indsats kan i begrænset omfang suppleres med tillægsydelser efter Servicelovens §11 stk.7 eller §52 stk.3 og §86/§44. 

I nogle tilfælde kan træningsbehovet suppleres via den vederlagsfri fysioterapi eller Sundhedslovens §67/140a. Administrationen af den vederlagsfri fysioterapi varetages af Ældre- og Handicapforvaltningen, mens træningen varetages af praktiserende fysioterapeuter på klinikker. 

Der afholdes visitation for bevilling af tillægsydelse én gang om måneden (dog ikke i juli). Resultatet af visitationen sendes efterfølgende til forældrene.

Hvis du har spørgsmål til basisydelse og tillægsydelse, er du velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Børn- og Ungeforvaltningen