Spring til indhold

Økonomifunktionen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Økonomifunktionen består af Budget og Analyse samt Regnskab. Økonomifunktionen udgør Staben i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen sammen med HR og Ledelsessekretariatet.

Budgetopgaver

 • Konsulentfunktion og økonomisk analyse 
 • Budgetopfølgning og budgetudarbejdelse 
 • Budget- og prognosemodeller 
 • Ledelsesinformation 
 • Udarbejdelse af budgetopfølgningsager og regnskabssag 
 • Sikre sammenhæng i indsats med fokus på overordnede økonomi og strategier i dialog med områderne i forvaltningen 
 • Økonomisk konsekvensberegning af ny lovgivning og gennemgang af finanslovens konsekvenser 
 • Kvalificere beslutningsgrundlaget for forvaltningens politiske og administrative ledelse, herunder kvalitetskontrol i udvalgssager.

Analyseopgaver

 • Tilrettelæggelse af data i DataWarehouse 
 • Udvikling, vedligeholdelse og drift af styringsinformation 
 • Udvikling af it-baserede værktøjer til brug for den økonomiske og administrative styring 
 • Specialanalyser af økonomiske og faglige sammenhænge inden for forvaltningens fagområde 

Regnskabsopgaver

Regnskabsteamet varetager den koordinerende funktion vedrørende regnskabsafslutning i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt udfører en række konsulentlignende funktioner for centrene omkring bl.a. bogføring, afstemning, bilagsbehandling, lovændringer på økonomiområdet, ledelsestilsyn, nye versioner og ændringer i økonomisystemet. 

Teamet vedligeholder økonomisystemet og sikrer samspil til fag- og udbetalingssystemer. 

Regnskabsteamet opretter og ajourfører EAN- og SE-numre, opretter og vedligeholder kasser, afdelings- og anvisningsregistre, bemyndigelser i ØS-Indsigt, oprettelse og tilretning i E-handelssystemet samt budgetansvarsdatabasen. 

Teamet foretager løbende kontrol på det regnskabsmæssige område for så vidt angår regnskabsaflæggelse, ledelsestilsyn, budgetansvarsdatabase og momscontrolling. 

Ligeledes arbejder regnskabsteamet med hjemtagelse af statsrefusion, indberetning af B-indkomst til SKAT, udarbejdelse af forretningsgange og vejledninger, bankforhold, vedligeholdelse af kontoplanen, budgettilretninger, afskrivninger vedr. uerholdelige regningskrav samt diverse ad hoc-opgaver. 

Endelig deltager regnskabsteamet også i diverse arbejdsgrupper – herunder:

 • Diverse netværksgrupper ØS-Indsigt 
 • Øs-gruppe – på tværs af forvaltningerne 
 • Moms- og afgiftsgruppe – på tværs af forvaltningerne 
 • E-handelskonsulentgruppe – på tværs af forvaltningerne 
 • Økokontaktfladegruppe – Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Diverse ad hoc grupper 

  Sidst – men ikke mindst – så finder I også indkøbsfunktionen for Staben, budgetopfølgningen på IT-området for Staben og Stabens IT-kontaktperson i Regnskabsgruppen.
 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen