Spring til indhold

Flytning af jord

Se hvor og hvordan du må flytte jord til et godkendt modtageanlæg .

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvornår må du flytte jorden?

Flyttes jorden til et godkendt modtageanlæg, må jorden flyttes, når flytningen er anmeldt til kommunen.

For kortlagte arealer gælder det dog kun, hvis der forinden er udarbejdet en jordhåndteringsplan, som er godkendt af kommunen.  

Ønsker du at flytte jorden andre steder hen - eller har du ikke en godkendt plan - må jorden ikke flyttes, før kommunen har accepteret flytningen, eller der er gået 4 uger fra anmeldelsen. I de 4 uger kan kommunen kræve supplerende oplysninger, hvilket kan forlænge fristen. 

En kopi af anmeldelsen skal følge med jorden under hele flytningen.

 

Hvor må forurenet jord flyttes hen?

Du kan selv vælge, hvor du kører jorden hen, hvis det vel at mærke er til et modtageanlæg, der er godkendt til at modtage den type forurenet jord. Ønsker du at benytte jorden i en støjvold eller lignende, skal der søges en tilladelse til etablering af støjvolden efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 eller § 33.

Hvordan bortskaffer du ren jord?

Ren jord må i princippet anvendes frit, men ren jord er ikke det samme overalt. Skal jorden bruges i byområder, vurderer vi, om den er ren nok til at opfylde kravene til kategori 1 jord (se bilag 3 i bekendtgørelsen). Skal jorden anvendes i landbrugs-, natur- eller skovområder gælder lidt skrappere krav. Endelig skal du være opmærksom på, at råstofgrave, som må modtage ren jord, kan have skærpede krav til jordens renhed. 

Ønskes ren jord anvendt til terrænregulering, støjvolde, skibakker o.l. er det en god idé at kontakte Byggesag, for ofte kræver sådanne terrænreguleringer en særlig tilladelse. 

Er den samlede jordmængde mindre end 1 m³ jord kan private og virksomheder, der har betalt for adgang hertil, benytte nærgenbrugsstationerne uden anmeldelse. 

Virksomheder, som ikke har adgang til nærgenbrugsstationerne, kan anmelde jordflytningen på modtageanlægget, hvis jordmængden er mindre end 1 m³.

 

Vil du vide mere?

Regulativ for jordflytning i Odense Kommune

Klima- og Miljøforvaltningen