Spring til indhold

Midlertidig vejafmærkning og skiltning

Se mere herunder om, hvordan du søger om midlertidig vejafmærkning og skiltning.

Det kan være hensigtsmæssigt eller nødvendigt at sætte midlertidige skilte eller vejafmærkning op. Det kræver dog en godkendelse af kommunen og politiet. ¨


Det kan både være kommunen, erhverv eller private, som har behov for opsætning af midlertidig vejafmærkning eller skiltning. De kommunale ansøgninger bliver vurderet på samme måde som de private ansøgninger.

Hvis det er private, som søger, skal de sende en ansøgning via på rov.vd.dk/ - hvor man vælger ”Råden over vejareal vedr. materiel” - i valg af sagstype, og der skal vedhæftes ansøgning og kortbilag. 


Søges der om en gravetilladelse, skal ansøgningen om eventuel skiltning i forbindelse med vejarbejdet ske samtidigt.

I ansøgningen skal det være oplyst:

  • Hvem der søger
  • Hvad forholdet drejer sig om
  • Dato for begivenheden
  • Placering af skiltene, på hvilke veje bliver skiltene opsat og hvor mange i alt

På kortbilaget skal der være indtegnet, hvor man vil opsætte skiltene, så tager Odense Kommune stilling til, om der er trafikmæssig sikkerhed for placering af skiltene.

Selv om man får en tilladelse, kan Fyns Politi eller Odense Kommune forlange, at de opstillede skilte straks bliver fjernet, såfremt det viser sig, at særlige hensyn kræver det.

 

By- og Kulturforvaltningen