Spring til indhold

Søg etablering/nedlæggelse af adgang/overkørsel til ejendom

Indkørsel, udkørsel, opkørsel, nedkørsel, overkørsel - eller bare adgang til din matrikel. Kært barn har mange navne! Ønsker du at etablere, udvide eller nedlægge en adgang til din ejendom, kan du søge her.

Søger du om tilladelse til at etablere en adgang i forbindelse med et byggeprojekt for garage eller carport, skal du søge hos Byggesag.

Vejledningen her gælder for både privat fællesvej og offentlig vej.

Hvad koster det?

Det er gratis at søge om tilladelse til at etablere, udvide eller nedlægge en overkørsel. Men du skal betale for selve arbejdet med at få det gjort og for ombygningen af fortovet, ændringer i fx afmærkninger på vejen, og hvis noget skal flyttes under ombygning fx elmast, træ, lysmast o.l.

En almindelig overkørsel til en parcelhusgrund koster ca. 5000 kr. pr. meter. 

Kræver det ja fra andre?

Ligger din ejendom ud til en privat fællesvej, og ønsker du adgang til denne vej, så kræver det en vejret. Vejret gives af vejejeren. Bor du i en ejendom med flere ejere, skal I være enige om projektet.

Hvordan søger jeg om tilladelse etablering, udvidelse eller nedlæggelse af en overkørsel?

Du udfylder ansøgningen og vedlægger en tegning, som med mål viser det ønskede.

Det er vigtigt, at tegningen viser:

  • Placeringen og bredden af overkørslen.
  • Afstande mellem overkørslen og skel.
  • Placeringen af eventuelle el-skabe, lysmaster, træer, brandhane, skilte m.v. i nærheden.
  • Målestoksforholdene på det indtegnede.

>> Se eksempler på en tegninger med mål

Der stilles krav om en minimumsafstand fra en overkørsel til el-skabe, lysmaster, træer, brandhane, skilte m.v. Evt. flytning eller fjernelse af en genstand skal betales af dig. 

Lette eller tunge køretøjer

Der er to typer af overkørsler, en til lette og en til tunge køretøjer.

En overkørsel til lette køretøjer er dimensioneret til køretøjer under 3.500 kg. Denne type overkørsel anlægges normalt til parcelhuse. En overkørsel til en enkelt bil er typisk 2,5 m bred, mens en overkørsel til to biler normalt er 5 m bred. Der gives normalt kun tilladelse til én overkørsel på op til 5 m pr. hus. En overkørsel til lette køretøjer må ikke benyttes af køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg.

Overkørsler til tung trafik bruges typisk ved erhverv/virksomheder med meget transport, varelevering eller lignende. En overkørsel til tung trafik har en anden opbygning, der gør, at den kan holde til vægten fra et tungt køretøj som fx en lastbil eller et sættevognstog (3500+ kg). De er desuden oftest bredere da en lastbil skal kunne komme ind på matriklen.

Fortovet ved en overkørsler er forskelligt fra et almindeligt fortov, idet bærelaget er opbygget til at kunne modstå bilens vægt og anlagt med kørefliser eller klinker på højkant, der er tykkere end almindelige fortovsfliser, så de ikke knækker, når der køres på dem.

Se Vilkår for etablering af overkørsel til ejendomme med personbil- og lettere varevognkørsel

Se Vilkår for etablering af overkørsel til ejendomme med erhvervskørsel

Søger du om overkørsel til parkering i forhave, skal du oplyse afstanden fra facaden til skel ud mod vejen (minimum 5 meter).

Hvad skal jeg selv undersøge?

Du skal selv undersøge, om der kan være tinglyst forhold på ejendommen, som kan forhindre den ønskede adgang/overkørsel. Der kan eventuelt søges om dispensation, og det gør du i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til adgang/overkørsel.

Hvad undersøger kommunen for mig?

I forbindelse med behandling af ansøgningen undersøger vi, om der kan være forhold i eventuel lokalplan eller kommuneplan, som kan forhindre ønsket eller kræver en dispensation.

Hvordan vurderes min ansøgning?

Ved vurderingen af en ansøgning om nedlæggelse, udvidelse eller etablering af en overkørsel er der flere forhold at tage hensyn til. Både trafiksikkerhed, tilgængelighed, fremkommelighed, parkeringsbehovet i området, den gennemkørende trafik på vejen, eksisterende forhold i vejarealet og eventuelle fremtidige projekter på vejen. Mange og brede overkørsler på en vej kan fx betyde, at det kan være svært at placere lysmaster, færdselstavler og evt. plantebede og bump, ligesom hver enkelt overkørsel fjerner en parkeringsmulighed på vejen og tilfører et konfliktpunkt mellem bløde og hårde trafikanter. Jo færre konfliktpunkter på vejen, desto højere trafiksikkerhed. Det er derfor alt sammen forhold, der tages med i vurderingen og afgørelsen af en ansøgning. 

Hvornår kan jeg forvente svar?

Normalt har vi en behandlingstid på 4-6 uger. I ferieperioder skal der dog forventes en forlængelse på 2 uger.

Hvordan udføres adgangen/overkørslen?

Adgangen/overkørslen skal udføres efter vores standardkrav og tegning af overkørsel. Der kan dog ved specielle forhold være yderligere krav til udførelse og eventuelle ændringer i vejarealet ved tilladelsen. Ved særlige forhold kan kommunen sætte krav til ændring af trafikale forhold, fx, skiltning eller en ændring i afmærkning på vejen.

Hvem skal udføre/fjerne adgangen/overkørslen?

Arbejdet i vejarealet uden for din ejendom skal udføres af en entreprenør med brolæggererfaring. Det er dit ansvar, at entreprenøren søger om gravetilladelse inden arbejdets start.

Hvad siger loven?

Odense Kommune skal i henhold til vejlovene godkende overkørsler, da al kørsel kun må finde sted over godkendte overkørsler.

Se Lov om offentlige veje §49 og Lov om private fællesveje §62.

By- og Kulturforvaltningen