Spring til indhold

Vilkår for etablering af overkørsel til ejendomme med personbil- og lettere varevognkørsel

Sådan etablerer du en overkørsel trin for trin - se vilkår for etablering af overkørsel til ejendomme med personbil- og lettere varevognskørsel.

Udførelse og brug

 1. Arbejdet skal udføres af en entreprenør med brolæggererfaring. Der skal søges om opgravningstilladelse, inden arbejdet sættes i gang. Søg gravetilladelse her. Der skal indhentes ledningsejeroplysninger i LER, inden arbejdet påbegyndes. De stillede krav for opgravningstilladelsen skal overholdes. Straks ved arbejdets afslutning færdigmeldes arbejdet her.
 2. Overkørslen skal udføres efter de krav, som er givet ved tilladelsen. Ind- og udkørsel uden for overkørslen er ikke tilladt. Der må ikke reguleres i terræn i vejarealet - dette skal udføres på egen grund. Ligeledes må overfladevand fra egen grund ikke ledes ud på vejarealet.
 3. Overkørslen må først benyttes, når belægningen er udført.
 4. Overkørslen må benyttes for erhvervskørsel med tung trafik – dog kan der være krav i den konkrete tilladelse, som forbyder tung trafik.
  Såfremt overkørslen senere ønskes anvendt til anden kørsel end ansøgt, skal der ansøges på ny.
 5. Der skal mindst være 5 meter fra skel til bygningen på grund.

Belægning på fortov og rabatter

Krav til udførelse af overkørsel er stillet i den konkrete tilladelse.

Belægning i rabat ved asfaltvej uden kantsten

Der skal udføres asfalt i rabatten og mindst 2 meter ind på grunden for at stabilisere vejkanten og rabatten. Asfaltbelægningen skal udføres til tung trafik efter aftale med kommunen.

Belægning ved asfaltvej uden rabat og kantsten

Der skal udføres asfalt mindst 2 meter ind på grunden for at stabilisere vejkanten. Asfaltbelægningen skal udføres til tung trafik efter aftale med kommunen.

Belægning på cykelsti

Cykelstien skal opbygges som en kørebane til tung trafik i hele overkørslens bredde.

Udførelse af kantsten og ramper

 1. Så frem Odense Kommune skønner, at kantsten (brostenskant, bordursten m.v.) skal oprettes, udføres dette arbejde efter aftale med den pågældende vejinspektør.
 2. Ramperne udføres i pulverasfalt i ca. 3,2 m’s længde med afrundede hjørner. Hældningen på rampen afhænger af kantstensopspringet. Den skal være 1:3 ved 6-8 cm og 1:4 ved 8-10 cm.
 3. Ved kørebaner og kørebanekant med brosten/chaussésten skal ramperne udføres af 2 skifter brosten.

Faste genstande ved overkørslen som rendestensbrønde, træer, tavlestander og master m.v.

 1. Eventuel nødvendig flytning af eksisterende rendestensbrønde ud for overkørslen vil ske på ansøgerens regning. Ligeledes vil en eventuel udskiftning af den eksisterende rist til en skrå rist udføres på ansøgerens regning.
 2. Vejtræer eller anden beplantning i vejarealet må ikke beskæres eller ryddes uden tilladelse fra Odense Kommune.
 3. Afstanden fra overkørselskant til tavlestander skal være mindst 1,5 m. Afstanden til midten af vejtræ skal være mindst 2,5 m. Ved behov for at fælde et gadetræ skal træet erstattes med 2 træer.
 4. Afstanden til lysmast, pullerter og lignende skal være mindst 0,5 m.
 5. Så frem det er nødvendigt at flytte/ændre på placering af vejens udstyr som lysmast, tavlestander eller lignende skal ansøgeren inden udførelse af overkørslen rette henvendelse herom til Odense Kommune, som skal godkende dette i henhold til gældende vejregler. Ved ønske om flytning/ændring af placering af brandstandere, fordelerskabe, lysmast eller lignende skal ansøgeren inden udførelse af overkørslen rette henvendelse til den pågældende ejer, som vil meddele vilkårene for ændringen.

De i overnævnte vilkår benyttede materialer skal overholde gældende DS-normer.

By- og Kulturforvaltningen