Spring til indhold

Grundejers forpligtelser

Hvad skal du som grundejer være opmærksom på, når hækken vokser, sneen daler eller bladene falder? Læs mere om grundejerens forpligtelser herunder.

Som grundejer har du forpligtigelse til at holde dit fortov rent og ryddeligt. Det betyder, at du selv har pligt til at holde fortove og stier rene for affald, visne blade, ukrudt og sne. Kosten skal svinges året rundt, så dit fortov er nemt at færdes på.Dette gælder, uanset om du bor ved en kommunevej eller en privat fællesvej.

Nogle steder har kommunen dog forpligtelsen til at renholde og rydde sne

Når du bekæmper ukrudt på fortovet, er du med til at sikre, at det holder i mange år. Selv om ukrudtet ikke gør megen væsen af sig, har det kræfter til at ødelægge belægninger og fortove.

Hække, buske og træer skal klippes

Veje, fortove og cykelstier skal kunne bruges af trafikanter, og der må ikke være hindringer for færdsel. På fortovet har især svagtseende, brugere af kørestole og fodgængere med barnevogne brug for tilstrækkelig plads.

 

Sådan beskærer du træer og buske

  • Du skal beskære eller klippe din beplantning og hæk, så fodgængere og trafikanter kan færdes på hele fortovet.
  • Nye hække bør plantes, så de ikke vokser ud over skel.
  • Vejbelysning, vejskilte, brandhaner og postkasser skal altid være synlige og tilgængelige.
  • Træer og buske skal være beskåret, så der er en frihøjde over fortove, cykelstier og rabatter på 2,8 meter og en frihøjde over kørebaner på 4,2 meter.

 

Når bladene falder

Efteråret er en smuk årstid med farvestrålende blade, men når bladene falder, samler de sig ofte i rendestenen, på fortovet eller blokerer for vandet ved brønden.

Som grundejer skal du rydde dit fortov for blade og snavs. Du må også meget gerne svinge kosten i rendestenen, så den er fri for snavs. På den måde hjælper du regnvandet på vej, så det kan komme uhindret ned i brønden. Hvis risten på brønden ser tilstoppet ud, så hjælp os gerne med at løsne snavset, så vandet strømmer frit.


Når sneen daler

Snevejr er smukt at se på, men det gør det også svært for postbuddet, renovationsmedarbejderen eller hjemmehjælpen at komme frem. Derfor skal du huske at rydde dit fortov, når sneen har lagt sig. Som udgangspunkt skal dit fortov være ryddet i tidsrummet kl. 7.00 – 22.00. 

Som grundejerne har du følgende snerydnings- og grusningsopgaver: 

En beskeden indsats fra hver enkelt grundejer hjælper de mennesker, som skal ud i vinterføret. 

 

I yderste konsekvens kan manglende snerydning og grusning medføre, at posten udebliver, eller at affaldsholderen ikke bliver tømt. 

På private fællesveje skal grundejerne selv renholde, snerydde og glatførebekæmpe både fortov, sti og kørebane.  

 

Se Vinterregulativet for Odense Kommune.

Hvad siger loven?

Du kan læse alt om grundejers forpligtigelser i Lov om offentlige veje mv.

§ 68 Grundejerens renholdelsespligt efter § 64 omfatter at:

1) Fjerne ukrudt og lign.,
2) Renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer,
3) Fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og
4) Renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i fortov og sti, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

Kommunens tilsyn

Med hjemmel i Vejloven kan Odense Kommune bede grundejerne om at få renset fortov og stier samt klippe hæk og træer. Hvis ikke grundejerne overholder deres forpligtelser, kan kommunen foretage det fornødne for grundejerens regning.

Andre gode tips til grundejeren

Skorstensfejning

Hvis du har en skorsten, skal den også fejes - vi har samlet tips til dig, der har en skorsten.

Skadedyr

Hvis du har rotter eller andre skadedyr, så skal du bruge vores selvbetjeningsløsning.

Hækklipning og godt naboskab

De fleste naboer finder ud af i fællesskab at få klippet fælles hæk eller træer. Opstår der alligevel uenigheder, finder du her et link til hegnssynet.

By- og Kulturforvaltningen