Spring til indhold

Private fællesveje

Private fællesveje er privatejede veje, som alle har adgang til. Vejene ejes enten af grundejerne, af en grundejerforening eller af en tredje part.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Vejmyndighed og Parkering

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

vejmyndighed@odense.dk

Som grundejer på en privat fællesvej har du ud for din ejendom ansvar for at:

Holde kørebane, cykelsti, fortov og udvendige trapper rene, fri for ukrudt og udhængende grene
Rydde sne og gruse/salte på både kørebane, fortov, cykelsti og udvendige trapper
Holde både kørebane, cykelsti og fortove i forsvarlig stand dvs. reparere farlige huller, skæve fliser mm.
Vedligeholde vejbrønde (regnvandsriste) og tilhørende stikledninger

Du har ansvaret ud til midten af vejen, mens grundejeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel.

Er du i tvivl om vejens status, kan du finde den i oversigten.
 

By- og Kulturforvaltningen