Spring til indhold

Private fællesveje

Private fællesveje er privatejede veje med offentlig adgang. Vejene ejes enten af grundejerne, af en grundejerforening eller af en tredje part.

Som grundejer på en privat fællesvej har du ud for din ejendom ansvar for at:

  • Holde kørebane, cykelsti, fortov og udvendige trapper rene, fri for ukrudt og udhængende grene
  • Rydde sne og gruse/salte på både kørebane, fortov, cykelsti og udvendige trapper. Læs mere om dine forpligtelser som grundejer ift. snerydning og renholdelse i Odense Kommunes Vinterregulativ
  • Holde både kørebane, cykelsti og fortove i forsvarlig stand, dvs. reparere farlige huller, skæve fliser mm.
  • Vedligeholde vejbrønde (regnvandsriste) og tilhørende stikledninger.

Du har ansvaret ud til midten af vejen, mens grundejeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel.

Er du i tvivl om vejens status, kan du finde den i oversigten.

By- og Kulturforvaltningen