Spring til indhold

Vedligeholdelse på private fællesveje

Her kan du læse mere om vedligeholdelse på private fællesveje.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Vejmyndighed og Parkering

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

vejmyndighed@odense.dk

Odense Kommune fører tilsyn med de private fællesveje

Kommunen tilser løbende, at de private fællesveje er i forsvarlig stand. Er der skader på vejen, som er til gene eller fare for trafikkanterne, påbyder kommunen de tilstødende grundejere at bringe forholdene i orden.


Mindre reparationer på vejen – sådan foregår det


De tilstødende grundejere får varsel om, at de skal reparere skaden for egen regning og inden en bestemt tidsfrist. Grundejerne bestiller og betaler selv håndværkerne og giver kommunen besked, når reparationen er udført. Bliver vejen ikke repareret trods varslet, får grundejerne et påbud, hvorefter kommunen udfører reparationen for grundejernes regning.


Større istandsættelser af vejen – sådan foregår det


Større istandsættelser er nødvendige, hvis en længere vejstrækning er i så dårlig stand, at den udgør en fare for trafikkanterne. Det kan være hele kørebanen, der behøver ny belægning, alle kantsten der skal rettes op, eller fortovet, der på en længere strækning, skal skiftes.

De tilstødende grundejere – nogle gange alle på vejen – får varsel om, at vejen skal igennem en sådan større istandsættelse. Herefter er tiden knap, for grundejerne skal både blive enige om belægningstype, indhente tilbud fra asfaltentreprenører, tale med banken om finansiering etc.

Derfor er det en god idé at etablere et vejlaug eller en grundejerforening, inden kommunen kræver vejen istandsat. Det bedste er, hvis grundejerne også i god tid finder sammen om at afsætte midler til løbende vedligeholdelse af deres private fællesvej, så kommunen ikke behøver at sende et påbud.

Hvis grundejerne ikke kan blive enige om at istandsætte deres vej, vil kommunen sørge for, at arbejdet bliver udført. 

Derfor er det altid bedst, at grundejerne i fællesskab bliver enige og selv sørger for, at arbejdet bliver udført.

Vejlaug eller forening


Det er nemmest at nå til enighed i vejspørgsmål, hvis vejens grundejere har et vejlaug eller en grundejerforening. Her kan grundejerne aftale alt, hvad der har med vejens indretning og forbedringer at gøre, fx vejtræer, bænke, bump, parkering, fartdæmpning, småreparationer, større istandsættelser osv. I vejlauget eller grundejerforeningen vil man også typisk aftale, at hver grundejer indbetaler et fast årligt beløb, øremærket eventuelle fremtidige vedligeholdelsesarbejder, så den enkelte grundejers økonomi ikke pludselig bliver belastet af større udgifter til vejen.

Private veje


En privat vej er ejet af en eller flere grundejere, men har ikke status som privat fællesvej og er derfor ikke underlagt kommunens myndighed. Private veje er typisk små vejarealer i en boligafdeling, institution eller virksomhed. Det er grundejeren, der har ansvaret for, at vejen bliver fejet, vedligeholdt og ryddet for sne. Grundejerne kan uden tilladelse fra kommunen, og for egen regning, ændre på vejens indretning og udstyr.
 

By- og Kulturforvaltningen