Spring til indhold

Vedligeholdelse på private fællesveje

På private fællesveje står grundejerne selv for at vedligeholde vejene.

Odense Kommune fører løbende tilsyn med, om de private fællesveje er i forsvarlig stand. Er der skader på vejen, som er til gene eller fare for trafikkanterne, får de tilstødende grundejere et påbud om at bringe forholdene i orden. Det foregår med en varsling om, at skaden skal repareres inden en bestemt tidsfrist. Grundejerne bestiller og betaler selv for udbedringer af skaderne og giver kommunen besked, når reparationen er udført. Bliver vejen ikke repareret trods varslet, får grundejerne et påbud, hvorefter kommunen udfører reparationen for grundejernes regning.

 

Større istandsættelser af vejen

Større istandsættelser er nødvendige, hvis en længere vejstrækning er i så dårlig stand, at den udgør en fare for trafikkanterne. Det kan være hele kørebanen, der behøver ny belægning, alle kantsten, der skal rettes op, eller fortovet, der skal skiftes på en længere strækning.


De tilstødende grundejere – nogle gange alle på vejen – får varsel om, at vejen skal igennem en sådan større istandsættelse. Herefter skal grundejerne både blive enige om belægningstype, indhente tilbud fra asfaltentreprenører, tale med banken om finansiering etc. Det er en god idé at etablere et vejlaug eller en grundejerforening, inden kommunen kræver vejen istandsat. Det bedste er, hvis grundejerne også i god tid finder sammen om at afsætte midler til løbende vedligeholdelse af deres private fællesvej, så kommunen ikke behøver at sende et påbud.

Hvis grundejerne ikke kan blive enige om at istandsætte deres vej, vil kommunen sørge for, at arbejdet bliver udført. Det er altid at foretrække, at grundejerne i fællesskab bliver enige og selv sørger for, at arbejdet bliver udført.

Vejlaug eller forening

Det er nemmest at nå til enighed i vejspørgsmål, hvis vejens grundejere har et vejlaug eller en grundejerforening. Her kan grundejerne aftale alt, hvad der har med vejens indretning og forbedringer at gøre, fx vejtræer, bænke, bump, parkering, fartdæmpning, småreparationer, større istandsættelser osv. I vejlauget eller grundejerforeningen vil man også typisk aftale, at hver grundejer indbetaler et fast årligt beløb, så der spares op til eventuelle fremtidige vedligeholdelsesarbejder, så den enkelte grundejers økonomi ikke pludselig bliver belastet af større udgifter til vejen.

Private veje

En privat vej er ejet af en eller flere grundejere, men har ikke status som privat fællesvej og er derfor ikke underlagt kommunens myndighed. Private veje er typisk små vejarealer i en boligafdeling, institution eller virksomhed. Det er grundejeren, der har ansvaret for, at vejen bliver fejet, vedligeholdt og ryddet for sne. Grundejerne kan uden tilladelse fra kommunen for egen regning ændre på vejens indretning og udstyr.

By- og Kulturforvaltningen