Spring til indhold

Hastighed og tung trafik

Oplever du uønsket smutvejskørsel på din boligvej? For høj hastighed eller tung trafik?

Mange har en oplevelse af, at der køres alt for hurtigt på deres vej. Ofte er den oplevede hastighed dog meget værre end den reelle hastighed. Det ved vi fra de mange tællinger, som vi har lavet gennem årene i hele byen. 

Husk at andre har lov til at køre og parkere på den vej, du bor på, og at den tilladte hastighed på boligvejene i Odense mange steder er 50 km/t.

Vi arbejder metodisk med at reducere antallet af ulykker på vejene i Odense Kommune, og i løbet af de sidste 10 år er antallet af politiregistrerede uheld reduceret med 50%. Det er utrolig sjældent, at der bliver registreret uheld på en boligvej. Odense Kommune observerer løbende alle veje i hele Odense i samarbejde med politiet og deres automatiske trafikkontrol. 

Odense Kommunes arbejde med at hastighedsdæmpe farten på boligvejene foregår bl.a. gennem arbejdet med skoleveje og ved at deltage i de nationale kampagner.

Nedsat hastighed med skilte og bump 

Vi sætter ikke hastighedsnedsættende skilte op på boligveje uden at lave andre tiltag. De strækninger, hvor vi vælger at lave tiltag, udpeges på baggrund af en række forskellige kriterier som fx trafiktællinger, hastighed og vejens udformning. Antallet af børn, der bor på en vej, er ikke et parameter for, om der kan laves bump på vejen.

#35 i Handlingsplanen for mobilitet og byrum kan du læse mere om de kriterier, vi lægger til grund for arbejdet med hastighedszoner i byområder. Det fremgår også, i hvilken del af Odense der aktuelt arbejdes med at nedsætte hastigheden. Det er de veje, der er mest oplagt til smutvejskørsel, der laves hastighedsdæmpende foranstaltninger på.

Når vi etablerer bump på en boligvej, gør vi det ud fra en nøje afstemt skabelon. Alligevel får vi jævnligt henvendelser om, at vores bump ikke er udført korrekt – både fra folk, der mener, at de er for høje, og fra folk, der mener, at de ikke er høje nok. De er med al sandsynlighed udført korrekt – og ellers så tjekker vi dem altid, når de er færdigudført. 

 

Hvad kan du selv gøre?

Hvis du har en oplevelse af, at der køres for hurtigt på den vej, du bor på, så prøv at læg mærke til, om det er mange forskellige, der kører stærkt på vejen, eller om det er én bestemt. Ofte er det nemlig én beboer eller én, der jævnligt har et ærinde på vejen, som kører med højere hastighed end de fleste. Her er det bedste, du kan gøre, at tage en venlig snak med vedkommende. 

Ønsker I selv at gøre en aktiv indsats for at få dæmpet hastigheden på vejen, kan I ansøge om, at jeres vej bliver en del af kampagnen Sammen sænker vi farten.

Sammen sænker vi farten

I kan også anmode Politiet om at gennemføre en færdselskontrol på vejen.

Bestil en færdselskontrol

 

Tung trafik 

Der må gerne køre lastbiler på din vej. Vi får mange henvendelser, der går på et ønske om at indføre gennemkørsel forbudt for uvedkommende trafik på en boligvej. Det ønske imødekommer vi sjældent, da det er yderst vanskeligt for politiet at håndhæve et sådan forbud.

 

Er du bekymret for de rystelser, trafikken på vejen giver i dit hus, så husk at det er dit ansvar at dit hus er funderet korrekt, så rystelser ikke sætter sig som revner i huset.

 

Trafiktællinger

Er du interesseret i trafiktællinger i Odense Kommune, kan du følge med på siden Trafiktællinger.

By- og Kulturforvaltningen