Spring til indhold

Signaler og lyskryds

Jeg kan ikke nå over i krydset – hvorfor er der ikke grønt i længere tid? Hvorfor holder jeg for rødt, når der ikke kommer nogen i tværretningen? Hvordan er det med tiderne for grønt lys, rødt lys og ventetiden i et kryds?

De fleste af de oplevede problemer i Odenses signalregulerede kryds skyldes trafikanternes gøren og laden i trafikken – det skyldes sjældent, at krydset ikke er indstillet optimalt. Særligt er der mange bilister, der kører ud for grønt i et kryds, selv om der ikke er plads til, at de kan nå hele vejen over. Det medfører ofte, at krydset ikke rømmes helt i den ene retning, før der bliver grønt i den modsatte retning – og så har vi balladen! Stop altid for gult. Og kør kun ud for grønt, hvis der er plads til, at du kan nå hele vejen over i krydset.


Oplever du problemer i et kryds, som efter din vurdering bunder i noget andet end trafikanternes adfærd i krydset, hører vi meget gerne fra dig. Det er dog væsentligt, at det ikke er noget, du kun har oplevet en enkelt gang, men at det er en gentagende problemstilling, som du ofte oplever, når du færdes i netop dette kryds. Vi hører gerne om oplevede problemer for såvel bilister som cyklister og fodgængere. 

 

Rødt lys og kø i de kryds, letbanen kører igennem

Der kører flere og flere letbanetog gennem Odense. Da letbanen har grøn bølge på sin vej gennem byen, betyder det, at øvrige trafikanter kan opleve at holde for rødt i længere tid end normalt.

Vi er i fuld gang med at tilpasse, hvor længe der er rødt og grønt lys i de 56 lyskryds, letbanen kører igennem. Men det tager tid at introducere en ny aktør i trafikken, så vi beder også om din tålmodighed. Læs mere om tilpasningen af de kryds, letbanen kører igennem

 

Undrer du dig over, at du har rødt lys, selv om du skal ligeud i krydset sammen med letbanen? Læs mere om de særlige signal-forhold i de kryds, letbanen kører igennem

 

Fodgængergrønt

Oplever du som fodgænger, at du ikke kan nå over for grønt i et kryds, skal du huske, at du kun skal have påbegyndt din gang ud i krydset, mens der er grønt - der er altid tid nok til at nå hele vejen over i et kryds, inden der bliver grønt i modsatte retning. Se mere i filmen Der er tid nok

 

Letbanens lyssignal

Er du nysgerrig på, hvordan letbanens lyssignal fungerer, kan du læse mere på siden om letbanen.

 

Signalet er ude af drift

Hvis et signalanlæg er ude af drift, får vi automatisk besked om dette direkte fra systemet, så det behøver du ikke at advisere og om. Det samme gælder, hvis der fx er sprunget en pære i et trafiksignal.

 

Optimering af eksisterende lyskryds

I Odense Kommune arbejder vi systematisk med at optimere de signalregulerede kryds. I efteråret 2020 har vi gennemgået alle signalregulerede kryds på Ring 2, og vi justerer løbende på tiderne for at optimere trafikafviklingen.

 

Ønsker til nye lyskryds

Af #31 i Handlingsplanen for mobilitet og byrum fremgår det, hvilke kryds Odense Kommune har udpeget som de næste, hvor der skal etableres signalregulering, når der prioriteres midler til det. Det drejer sig om krydsene:

  • Munkebjergvej/Drejebænken
  • Toldbodgade/Finlandsgade/Lerchesgade
  • Middelfartsvej/Stegstedvej
  • Palnatokesvej/Christiansgade
  • Assensvej/Højmevej

Har du ønske om at få etableret et lyskryds et andet sted end de her nævnte, hører vi meget gerne fra dig med en begrundelse for, hvorfor du mener, at et lyssignal netop her kan fremme trafikafviklingen og sikkerheden.

By- og Kulturforvaltningen