Spring til indhold

Naturpleje

Naturpleje er indgreb, som sikrer, at eksisterende naturtyper holdes lysåbne, typisk ved græsning eller slåning.

Frem til midten af forrige århundrede var driftsformer som høslæt og afgræsning med kreaturer almindeligt. På den måde blev naturarealerne holdt lysåbne og artsrige. Men intensiveringen af landbrugsdriften har bevirket, at græsning og høslæt er blevet urentabel.

 

Sammen med en øget kvælstofpåvirkning af det åbne land, har det skabt en øget tilgroning af naturarealerne, der igen bevirker, at biodiversiteten falder, da flere urter bliver skygget bort. Der er derfor et stort behov for at sikre levestederne for truede dyr og planter, der ellers risikerer at forsvinde. Odense Kommune plejer selv sine egne arealer ved græsning og høslæt, hvilket udgør over 400 hektar. Græsningen af arealerne bliver udbudt til private herunder også kogræsserlaug.

 

Læs mere om projektet i Odense Ådal.

 

Odense deltager i naturprojekter

Herudover deltager Odense Kommune også i flere naturprojekter, der sikrer sjældne arter og/eller naturtyper. I Odense Kommune er der ikke mindst særligt fokus på Natura 2000-områderne Odense Å og Odense Fjord, ådalene samt den tørre natur.


Odense Kommune samarbejder med adskillige ejere af naturområder om naturpleje, hvor kommunen hjælper med til at betale for opsætning af hegn og rydning af vegetation, hvis et areal skal forberedes til afgræsning.

 

Du er velkommen til at kontakte Vand og Natur, hvis du ønsker at gøre en indsats for at forbedre naturen på din ejendom. Skriv til miljo@odense.dk

 

Naturpleje

Naturplejeportalen er der mulighed for at læse meget mere om naturpleje på de enkelte naturtyper.

 

Tilskudsmuligheder

Der findes også en række muligheder for at søge tilskud til naturpleje. Se mere hos Landbrugsstyrelsen.

Klima- og Miljøforvaltningen