Spring til indhold

Beskyttede naturtyper i Odense Kommune

Læs mere om beskyttede naturtyper i Odense Kommune herunder. .

Ferske enge

De ferske enge er sammen med moser den mest markante naturtype i Odense Kommune. De ferske enge findes ligesom moser særligt langs vandløbene. Ferske enge yder god beskyttelse for vandmiljøet ved at mindske udvaskning af næringsstoffer og jorderosion. Ferske enge, der bliver græsset og plejet, kan udvikle et mylder af liv, domineret af en lav og mangfoldig vegetation. Her trives insekter, padder og orkideer. De plejede ferske enge er en vigtig yngleplads for fugle, så som viben, mens fugle som storken fouragere på engene. Mange ferske enge er dog truet af dræning og tilgroning på grund af manglende pleje.

Ferskeng

Overdrev

I Odense Kommune findes overdrevene typisk på ådalenes skrænter. Men også på arealer, der ikke har været opdyrket i de sidste 30-50 år. Overdrev er gamle græsningsarealer, der stammer fra dengang landsbysamfundene havde store græsningsarealer til kreaturer. Overdrev er tørre udyrkede arealer, der har været græsset igennem mange årtier uden gødskning. Et overdrev er typisk bakkede, da dette har besværliggjort opdyrkning, samt øget udvaskningen af næringsstoffer fra arealet. Et overdrev er domineret af græsser og flerårige blomster, men har også spredte krat, buske og træer. Et velplejet og gammelt overdrev rummer mange sjældne blomster, insekter og svampe. Overdrev trues i dag blandt andet af tilførsel af nærringstoffer og mangelfuld pleje. 

Overdrev

 

Moser

Moserne er sammen med de ferske enge den mest markante naturtype i Odense Kommune. Moserne findes særligt langs vore vandløb. Arealerne langs Odense Å rummer en del af kommunens mest værdifulde moser. Moser er sumpede vådområde, der har en varierende vandstand. De kan opstå i fugtige områder, men også som følge af en sedimentation i søer, der bliver til mose. En mose kan også have et tørvelag, som er blevet skabt af tørvemosser også kaldet spagnum. Nogle moser udvikler sig til højmoser. En højmose er en mose hvis tørvelag er blevet så stort, at mosen ikke længere har forbindelse til grundvandet og derved for mosen alt sit vand via nedbør. Tørvemosserne fungerer som en svamp og kan holde på vandet, så højmosen ikke tørre ud ved manglende nedbør. Moserne er med til at sikre en jævn tilføring af vand til vandløbene. Fordi de kan holde på meget vand i våde perioder og afgiver derefter vand i de tørre perioder, så vandløbet ikke tørre ud. En mose er domineret af arter som tåler at blive oversvømmet, og som kan lide fugtige områder. Moser trues i dag ligesom de ferske enge af dræning og i nogle tilfælde tilgroning. En del moser, men specielt højmoser er forsvundet som følge af tørvegravning og spagnumproduktion.

 

Mose

 

Strandenge og strandsumpe

Strandengene og strandsumpene er i Odense Kommune meget udbredt ved kysten ud til Odense Fjord og det ydre Odense Å. Strandenge og strandsumpe er påvirket af salt. De kan blive oversvømmet af havvand eller påvirket af saltsprøjt fra bølger. Strandengen bliver oftest græsset. En ugræsset strandeng kan udvikle sig til en strandsump med højtvoksende tagrør og strand-kogleaks. Strandsumpe forekommer typisk på de mest fugtige eller tidvise våde kyststrækninger. Begge naturtyper har en vegetation, der er tolerant over for salt og er vigtige lokaliteter for mange kystfugle, der kun yngler der, men også for strandtudser. Strandenge er truet af tilgroning med tagrør, der følge af mangelfuld pleje og tilførsel af næringsstof. 

Strandeng

 

Søer og Vandhuller

Vandhuller og mindre søer er en vigtige i vores natur, fordi de har stor betydning for planter, vanddyr insekter, padder og for vildtet. Padderne er specielt afhængige af småsøer og vandhuller, fordi de ikke indeholder fisk, der spiser deres æg. Insekter bruger også vandhuller til at lægge deres æg i og derfor kan et vandhul eller småsøer fungere som en lille oase. Mange småsøer og vandhuller er forsvundet i dag, da de ofte er blevet drænet væk eller fyldt op. Det største søområde i Odense Kommune findes i området omkring Tarup-Davinde, men du finder mindre vandhuller mange steder.

 

Vandløb

Beskyttelsen af vandløb omfatter de vandløb, der er udpeget af Miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. I Odense Kommune omfatter det blandt andet Odense A, Ryds A og Stavis Å. Men også mindre vandløb som Sørenden, Borreby Møllebæk, Fraugde bæk og Vollsmoserenden. Vandløbene er vigtige for insekter, fugle, padder og andet vildt. I Odense Å, kan du blandt andet se den turkisblå isfugl. Ikke kun de store vandløb er vigtige for naturen, men også de små. De fungerer som grønne korridorer i vores landskab. Selv de mindste vandløb kan være opvækst- og gydeområde for ørreder og bæklampretten. Mange af disse dyr har det dog ikke godt i dag, fordi mange vandløb er gravet for dybde og brede. Dette gør at de sander til og der er en øget erosion fra brinkerne. Dette er blandet et problem for ørrederne, hvis gydebanker bliver ødelagt. Men vandet bliver også bremset og mere stillestående. 

Vandløb

Klima- og Miljøforvaltningen