Spring til indhold

Fredede områder i Odense

I Odense Kommune findes der flere fredede områder, hvoraf det største område omfatter Odense Ådal fra Borreby Mølle til udmundingen af Odense Å.

Siden begyndelsen af 1917 er arealer med f.eks. flotte landskaber og udsigter eller sjælden natur blevet fredet.

Et forslag til en fredning kan rejses af Miljøministeren, kommunalbestyrelsen eller Danmarks Naturfredningsforening.

Behandling af fredningssager varetages i Odense Kommune af Fredningsnævnet for Fyn.

Fredningsnævnet består af:

  • en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren
  • et medlem, der udpeges af miljøministeren, og
  • et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende 

 

På Odense Kommunes Kortinfo kan du se om et konkret område er omfattet af en fredning. Check eventuelt tinglysningerne på din ejendom Tinglysningsdokumenterne er de gældende, derimod kan der desværre forekomme enkelte fejl i kortdataene på KortInfo. 

Hvis du har spørgsmål til et fredet område, kan du kontakte Odense Kommune, der fører tilsyn med fredningerne.

 

Dispensation til ændringer


Hvis du har brug for en dispensation fra nogle fredningsbestemmelser, skal du sende din ansøgning til Fredningsnævnet for Fyn.
 

Fredningsnævnet for Fyn
Retten i Svendborg
Christiansvej 41
5700 Svendborg

Eller på e-mail: fyn@fredningsnaevn.dk

Før fredningsnævnet træffer afgørelse vil bl.a. Odense Kommune skulle afgive en udtalelse til ansøgningen. 

NB. Fredskov er ikke det samme som en fredning. Myndigheden for fredskov er det lokale skovdistrikt, som i Odense Kommune er Miljøstyrelsen Storstrøm.  I fredskove gælder Skovloven. Fredede bygninger er fredet efter en tredje lovgivning, hvor Kulturarvsstyrelsen er myndighed.

 


Klima- og Miljøforvaltningen