Spring til indhold

Internationalt beskyttede arter

Habitatdirektivet indeholder plante- og dyrearter, der er strengt beskyttede i hele EU. I Odense har vi den tykskallet malermusling. Læs mere herunder.

I Habitatdirektivet er der opført en række plante- og dyrearter, der er strengt beskyttede i hele EU. Arterne kaldes i daglig tale for "bilag IV-arter eller Habitatarter".

Den strenge beskyttelse omfatter både arterne og deres levesteder – også uden for beskyttede naturområder. Det betyder, at der skal tages særligt hensyn, hvis der planlægges projekter, som kan påvirke arterne eller deres levesteder. Listen over beskyttede arter omfatter både sjældne arter og mere almindelige arter som f.eks. stor vandsalamander.

I Odense Kommune lever en helt særlig bilag-IV-art: Tykskallet malermusling.

 

En af de få nulevende bestande findes i de odenseanske vandløb Ryds Å og Odense Å. Andre eksempler på bilag IV-arter, som forekommer i Odense Kommune er; strandtudse, springfrø, markfirben, stor vandsalamander og flere flagermusearter.

Klima- og Miljøforvaltningen