Spring til indhold

Beskyttelseslinier

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved kysterne, søer, åer, skove, fortidsminder og kirker friholdes for bebyggelse og andre væsentlige landskabelige indgreb. 

Odense Kommune er ansvarlig for at bestemmelserne overholdes i kommunen, og kan eventuelt træffe afgørelse om dispensation.

Dog er det Miljøstyrelsen, der er myndighed ved bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen.

Vil du vide, om din ejendom er omfattet af en beskyttelseslinje - så se nærmere på Kortinfo

Bygge- og beskyttelseslinjer omfatter:

  • Strandbeskyttelseslinjen
  • Sø- og åbeskyttelseslinjen
  • Skovbyggelinjen
  • Fortidsmindebeskyttelseslinjen
  • Kirkebyggelinjen

Dispensation til ændringer


Kommunen kan dispensere for beskyttelsen inden for sø- og beskyttelseslinjen, skovbyggelinjen og kirkebyggelinjen samt i særlige tilfælde give dispensation inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen.

 

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 16-19 skal du søge om ved Odense Kommune. I ansøgningen skal du beskrive, hvad du ønsker at gøre, og hvilket område det omfatter. Vedlæg gerne et kort, med markering af arealet og det påtænkte tiltag. Kortet kan du lave på Odense Kommunes Kortinfo.

Ansøgningen sendes til:


Odense Kommune
By- og Kulturforvaltningen
Natur og Vandmiljø
Nørregade 36
5000 Odense C

 

Eller på e-mail: eb.bkf@odense.dk

 Klima- og Miljøforvaltningen