Spring til indhold

Beskyttede sten- og jorddiger

Sten- og jorddiger er beskyttet i henhold til museumslovens § 29a imod ændringer i tilstanden.

Sten- og jorddiger er vigtige elementer i landskabet, der fortæller en lang historie om ejendomsskel og sognegrænser. Sten- og jorddigerne er ligeledes vigtige spredningsveje for det vilde dyre- og planteliv.

I de seneste hundrede år er mange diger fjernet. For at beskytte de tilbageværende sten- og jorddiger er de beskyttet imod ændringer i tilstanden - jævnfør museumslovens § 29a.

Beskyttelsen omfatter kort fortalt:

  • Alle stendiger
  • Andre diger (jorddiger), der er angivet på det sidst reviderede kortværk fra Kort- og Matrikelstyrelsen i målstok 1:25000 før 1. juli 1992 for det pågældende område
  • Andre diger, der ligger på eller afgrænser naturtyper, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3
  • Andre diger på arealer, der ejes af offentlige myndigheder

Undtaget for beskyttelsen er diger i byzone og sommerhusområder, kirkegårdsdiger, havediger og diger, der alene tjener kystbeskyttelsesformål.

 

Ændringer af sten- og jorddiger

Ændringer er ethvert jordarbejde i diget, dvs. etablering af gennemkørsler, fjernelse af digestrækninger, frapløjning eller afskrælning af diget samt fjernelse af rødder og stød fra bevoksning. Selve bevoksningen på digerne er ikke beskyttet, og kan uden dispensation skæres ned.

 

Dispensation til ændringer

Odense Kommune kan - i særlige tilfælde - dispensere fra beskyttelsen.


Dispensation fra museumslovens § 29a skal du søge om ved Odense Kommune. I ansøgningen skal du beskrive, hvad du ønsker at gøre og hvor diget ligger. Vedlæg gerne et kort, med markering af diget og det påtænkte tiltag. Kortet kan du lave på Odense Kommunes Kortinfo.

Ansøgningen sendes til:


Odense Kommune
Natur og Vandmiljø
Nørregade 36
5000 Odense C

Eller på e-mail: miljo@odense.dk

Klima- og Miljøforvaltningen