Spring til indhold

Svømmebassiner - inde og ude

Vi kontrollerer vandkvaliteten i kommunens svømmehaller, havnebad, friluftsbad og svømmebadsanlæg generelt.

Bassinvand

Ifølge svømmebadsbekendtgørelsen skal Odense Kommune føre tilsyn med svømmebadsanlæg, med offentlige anlæg og med svømmebadsanlæg ved hoteller, skoler, campingpladser, feriekolonier og lignende.

Med svømmebadsanlæg menes der både store og små svømmehaller, inden- og udendørs bassiner og varmtvandsbadeanstalter med tilknyttede faciliteter.

Det helt private bassin, som kun benyttes af en enkelt husstand, er ikke omfattet af lovgivningen.
 

 

Godkendelse af svømmebadsanlæg

Svømmebadsanlæg må ikke opføres, drives eller ændres væsentligt uden godkendelse fra kommunen. 

Hvis du planlægger at etablere et svømmebadsanlæg, anlægge et nyt bassin, ændre indretning af et bestående svømmebadsanlæg m.m., er det vigtigt at oplyse Odense Kommune om det så tidligt i forløbet som muligt.

Grunden til dette er, at det er vanskeligt og dyrt (og ærgerligt) at skulle ændre noget, der lige er etableret. 
Hvis Odense Kommune vurderer, at indretningen af dit svømmebadsanlæg er uhensigtsmæssig eller direkte farlig, kan vi kræve, at du ændrer indretningen, inden vi kan godkende anlægget.

En lang række faktorer har betydning for, at et svømmebadsanlæg fungerer optimalt. Det er blandt andet, at:

  • De badende overholder badereglerne
  • Det recirkluerede vand renses og desinficeres
  • Driftspersonalet fører tilsyn 
  • Svømmebadsanlægget er korrekt indrettet
  • Der ikke kan ske sammenblanding af kemikalier

Baderegler

Fra badegæsterne kan der overføres smitstoffer som bakterier, vira, mikrosvampe, osv. til bassinvand, toiletsæder, saunaer, vandrutschebaner m.m.

Selvom bassinvandet er korrekt desinficeret, går der et stykke tid, inden smitstofferne er væk.
Det er derfor meget vigtigt, at hver badegæst overholder de baderegler, der er opsat i svømmebadsanlægget.

 

Det vil sige:

  • Personer, som lider af smitsomme sygdomme, må ikke benytte anlægget
  • Der skal foretages grundig indsæbning af hele kroppen og efterfølgende brusebad, inden bassinet benyttes
  • Efter toiletbesøg foretages fornyet afvaskning
  • Anvendt badebeklædning skal være rent
  • Udendørs fodtøj må kun bruges på de dertil beregnede områder

Rensning og desinfektion

Bassinvandet skal renses for urenheder. Dette gøres ved, at vandet pumpes kontinuerligt gennem sandfiltre eller tromlefiltre og tilsættes desinfektionsmiddel og saltsyre. 

Syren tilsættes for at regulere pH til et niveau, hvor klor desinficerer bedst muligt.

 

Tilsyn  

Personalet ved svømmebadsanlægget sikrer, at det tekniske anlæg fungerer, at badereglerne overholdes, og at vandkvaliteten er i orden. Dette gøres bl.a. ved flere daglige målinger af klor og pH. Personalet skal desuden sørge for at renholde anlægget i form af rengøring af bassinvægge og bassinbund, filterskylning m.m.

Indretning

Indretningen skal være i orden. I indendørs svømmebadsanlæg kan høj luftfugtighed og temperatur give vækst af mikrosvampe, som danner svampesporer, der kan give allergiske reaktioner.

Kemikaliesikkerhed

Natriumhypoklorit og saltsyre skal opbevares i hvert sit rum. En sammenblanding af de to stoffer kan danne klorgas, som meget hurtigt lammer åndedrætsorganerne. Klor ødelægger lungeblærerne, og det forstyrrer transporten af ilt fra lungerne ud i blodet. Derfor er der mange sikkerhedsforanstaltninger i svømmebadsanlæg, for at undgå at de to stoffer blandes sammen.

Offentlig kontrol

Et godkendt (akkrediteret) laboratorium analyserer prøver af bassinvandet cirka 1 gang om måneden.
Du har ret til at vælge det laboratorium, du vil, så længe laboratoriet er godkendt til udtage og analysere bassinvand.

Du skal sende en kopi af analyseresultaterne til Odense Kommune, der desuden tilser svømmebadsanlægget 1 gang årligt. 

Da det ikke er praktisk muligt at undersøge bassinvandet for alle kendte sygdomsfremkaldende mikroorganismer, har vi valgt at undersøge vandet for kimtal ved 37° C som indikator på, om vandkvaliteten er mikrobiologisk tilfredsstillende.

Kimtallet skal være så lavt som muligt. Hvis der konstateres 500 kim pr. 100 ml bassinvand, tages en omprøve, som også analyseres for bakterierne Pseudomonas aeruginosa og E. coli. 

Hvis der er over 10.000 kim ved 37° C pr. 100 ml bassinvand, gives badeforbud, indtil forholdene igen er normaliseret.

Prøverne undersøges tillige for frit klor, bundet klor og pH. Der skal være en sammenhæng mellem det frie klor og pH, og det skal holdes inden for faste rammer. 

Klik her for at se, hvad det frie klor maksimalt må være ved et bestemt pH.

Indholdet af bundet klor i vandet skal være så lavt som muligt, fordi bundet klor giver øjenirritation. Bundet klor dannes ved, at frit klor reagerer med urenheder fra de badende, så som sved, hudskæl, urin, snavs m.m.. Årsagen til klorlugt skyldes også det bundne klor. 

Bassinvandet analyseres også for trihalometaner (THM) to gange årligt. Trihalometaner er stoffer, der dannes ved, at bl.a. klor binder sig til organisk materiale, der også kommer fra de badende. THM-niveauet skal holdes så lavt som muligt, men i hvert fald under grænseværdien , da THM er mistænkt for at være kræftfremkaldende og for at kunne ændre arveegenskaberne.
 

Klima- og Miljøforvaltningen