Spring til indhold

Søg kørsel til beskæftigelse/aktivitet

Er du på grund af dit fysiske eller psykiske handicap bevilget beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, efter Servicelovens §§103/104/105, har du mulighed for at søge om hjælp til kørsel.

Hvor kan der bevilges befordring til?

Der kan ydes befordring til Odense Værkstederne, Munkehatten, Tornværkstederne, Tarup Gl. Præstegård og dertil hørende afdelinger.

Befordringsmuligheder

I Odense Kommune er der følgende muligheder for befordring:

  • Befordringsgodtgørelse til dækning af udgifter til befordring i privat bil, f.eks. ægtefælles eller nabos. Der bevilges befordringsgodtgørelse efter statens højeste takst 
  • Tilskud til rejsekort
  • Taxakørsel

Taxakørsel

Du kan få bevilget befordring med taxa, hvis du er ude af stand til at transportere dig med enten cykel, bus, bil eller lignende.

Du kan kun blive kørt med taxa på hverdage og på strækningen mellem aktivitetscentret og dit hjem (dér, hvor du har folkeregisteradresse). Efter individuel vurdering, kan der bevilges kørsel til aflastning.

Taxakørsel kan enten være den ene vej, begge veje, eller midlertidig ved sygdom eller vejrlig forhold som sne, slud og isglatte veje.

Der bevilges ikke kørsel til og fra fritidsaktiviteter, fysioterapi eller lignende. 

Odense Kommune vurderer dit behov for befordring til aktivitetsstedet ud fra dit udviklingspotentiale. Dine muligheder for at blive selvbefordrende med det samme eller igennem et længere forløb, vil blive afdækket.

Egenbetaling

Hvis du er bevilget en §103 beskyttet beskæftigelse og modtager betaling for dit arbejde på aktivitetscentret, er der en egenbetaling på befordringen, jf. bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse §2. Egenbetalingen udgør 30% af din indtjening på aktivitetsstedet. Beløbet vil automatisk blive fratrukket lønnen.

Praktisk information om befordringen

  • Befordringsgodtgørelse afregnes en gang om måneden. For yderligere information kontakt Mobil i Odense.
  • Tilskud til rejsekort udbetales for 3 måneder af gangen, udbetalingen sker i januar, april, august og oktober.
  • Ved taxakørsel skal du være klar en time før mødetid og kørslen foregår som samkørsel med andre borgere.

Ansøgningsprocedure

  • Du kan ansøge om befordring digitalt via vores selvbetjeningsløsning. Pårørende kan søge på dine vegne, med deres eget MitID. Dette kræver dog en fuldmagt fra dig, som vedhæftes ansøgningen.
  • Har du ikke mulighed for at søge digitalt, kan du kontakte Mobil i Odense og få tilsendt et ansøgningsskema.

Sagsbehandlingsfrist

Ansøgninger behandles inden for 14 dage.

Kan du klage over afgørelsen?

Du kan klage over afgørelsen ved Ankestyrelsen.

By- og Kulturforvaltningen