Spring til indhold

#26 Nye naturområder langs med åer

Der skal udlægges tre nye naturområder langs Odense Å, Lindved Å og ved Odense Fjord. Områderne er ejet af Odense Kommune.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Byudvikling og Økonomi

Nørregade 36
5000 Odense C
78 73 57 59

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

byudvikling.bkf@odense.dk

Formål

At understøtte og udvide naturen langs vandløbene Odense Å og Lindved Å, som er en del af Natura2000 og en del af kommunens grøn-blå-struktur. De nye naturområder vil virke som en bufferzone for den eksisterende natur ved vandløbene. Ved at udlægge områder til ny natur i nærheden af eksisterende sikres en god naturkvalitet hurtigt, og det giver samtidig bedre spredningsmuligheder for dyr og planter. Samtidig kan områderne bruges rekreativt og supplere de eksisterende rekreative tilbud.

 

Hvad?

Tre initiativer, der forbedrer biodiversiteten i Odense Kommune:

  1. Etablering af engområde ved Vollsmose ved Odense Å. Odense Kommune ejer et areal, der i dag forpagtes ud til dyrkning. Arealet udlægges til engområde til gavn for planter og dyreliv langs Odense Å. Tilstødende arealer består af moser og overdrev, så et nyt engområde vil give områdets natur bedre sammenhæng og robusthed. Odderen er tidligere fundet i området, og et nyt engområde optimerer odderens krav til levesteder i form af uforstyrrede friarealer.
  2. Nyt engområde ved Hollufgård ved Lindved Å. Odense Kommune ejer et areal, der i dag forpagtes ud til dyrkning. Arealet udlægges til engområde til gavn for planter og dyreliv langs Lindved Å. En mindre del af arealet ligger i dag hen som eng/græsområde, og der er lavet vandhuller til padder. Engen understøtter de nye paddevandhuller som levested for områdets padder (frøer, tudser og salamandere). Området fungerer som en udvidelse af det rekreative stisystem, der i dag er ved Hollufgård, og kan på den måde bidrage med en anderledes naturoplevelse til parkområdet ved Hollufgård.
  3. Ved fjorden er et område udlagt til rekreativt areal i kommuneplanen. Området ligger mellem arealer udlagt til industri og bolig. Området er i dag forpagtet ud til dyrkning. Hele arealet etableres med bi-venlige urter, og der laves forsøg med insekthoteller for at lokke insekter til området. Hvis forholdene er til det, etableres fugtige partier, som kan tiltrække arter, der bruger dem som levested. Området skal fungere som en forsøgsbase, hvor nye insektvenlige tiltag testes og eventuelt udbreddes til nogle af kommunens andre arealer. Der sættes infotavler op, som fortæller om projektet.

 

Status på projektet

Odense Kommune og samarbejdspartnere – naturfredningsforeningen mødte frem - har besigtiget områderne og diskuteret hvilke muligheder, der er de forskellige steder for at fremme mere natur. Der er store potentialer i område 1 og 2, hvor der er natur i nærheden, som kan sprede sig til de nye områder.

 

Derefter blev der holdt et møde på Hollufgård Vandmølle – naturfredningsforeningen og biavlerforeningen mødte frem - for at tale mere specifik om, hvordan opgaven skal gribes an. DN er efter mødet kommet med et godt og detaljeret forslag til, hvordan markerne kan blive konverteret til natur i område 1.

 

Planen er at opsige forpagtningerne til efter høst, så til den tid skal der være en handlingsplan klar. 

 

Målgruppe

Beboere i nærområderne får nye rekreative og naturmæssigt interessante områder.

 

Samarbejdspartnere

Danmarks Naturfredningsforening, UNG DN, biavlerforeninger og Byforeningen.

 

Fordele

  • Understøtter EU's 2020 mål om at stoppe nedgangen af biodiversitet
  • Giver Odense Kommune mere natur jf. miljøpolitikkens målsætning om at forøge kommunens skov- og naturarealer med 60 %
  • Understøtter Odense Kommunes miljøpolitik om at udvikle den grønne struktur, anlægge ny og bedre natur og stille egne arealer til rådighed for pilotprojekter
  • Understøtter FN's verdensmål 6, delmål 6.6, verdensmål 11, delmål 11.7, verdensmål 13, delmål 13.2, verdensmål 15, delmål 15.1, 15.5 og 15.9 (s. 21 og 22).

 

Succeskriterier

Der kommer mere ny og værdifuld natur, og de rekreative muligheder forbedres.

By- og Kulturforvaltningen