Spring til indhold

#22 Lindved Skovrejsning

Der skal etableres en varieret skov mellem Lindved og Højby. Det vil tage mange år, før skoven har vokset sig stor, men den vil blive en vigtig brik i at beskytte grundvandet.

Formål

Der etableres en varieret skov mellem Lindved og Højby. Skoven skal beskytte de vigtige grundvandsforekomster, hvor der hentes drikkevand til Odense.

Skoven skal også bevare og udvikle de naturværdier, der allerede er i området. Skoven vil give helt nye rekreative muligheder for beboerne i Højby, Lindved og resten af Odense.

 

Skoven er et skridt i en større ambitionen om at skabe et sammenhængende naturområde syd om Odense. Begyndende med grusgravsområdet ved Tarup-Davinde, der med tiden vil strække sig hen til Lindved skovrejsningsområde - derefter vil områderne ved Bramstrup blive forbundet med Odense Ådal og Elmelund Skov. Det fremtidige sammenhængende naturområde vil give Odense helt nye rekreative muligheder og vil styrke biodiversiteten.

 

Hvad

Etableringen af skoven er helt afhængig af, at private lodsejere vil sælge jord til skoven. Etablering af skoven kan derfor tage mange år og vil foregå i det tempo, som lodsejere eventuelt ønsker at sælge. Der er ambition om at etablere cirka 260 ha skov.

 

Skovrejsningen forventes at ske med blandede løvtræer og med flere små og store lysninger, så der bliver gode og varierede levesteder for dyr og planter. De eksisterende åbne landskabelige kvaliteter som Lindved Ådal og Højby Å vil blive friholdt og kan blive en del af projektet. Der etableres stier med videre til rekreativt brug af området. 

 

Status på projektet

Skoven etableres i et samarbejde mellem Vandcenter Syd, Naturstyrelsen og Odense Kommune. Odense Kommune bidrager med en mindre del af den økonomiske del af projektet. Naturstyrelsen bliver grundejer og vil derfor stå for at etablere og vedligeholde skoven fremover.

Vandcenter Syd, Naturstyrelsen og Odense Kommune er ved at udarbejde den endelige samarbejdsaftale for projektet.

Derefter kan miljøvurdering og dialogen med grundejere og borgere i området begynde. Det forventes at tage mange år, før skoven er etableret, og projektet vil derfor også ske i etaper.

 

Målgruppe

Skoven mellem Lindved og Højby vil få stor rekreativ værdi for borgerne i Lindved og Højby. Da skoven på sigt forventes at blive en del af et større naturområde syd for Odense, vil skoven få værdi for alle borgere i Odense. Den vil blive et udflugtsmål på linje med Stige Ø, Fruens Bøge og Tarup Davinde.

 

Samarbejdspartnere

Skoven etableres i et tæt samarbejde mellem Vandcenter Syd, Naturstyrelsen og Odense Kommune.

Etablering og indretning af skoven kan ske med input og i samarbejde med Friluftsrådet og andre grønne organisationer. Borgere vil også blive hørt og inddraget i udviklingen af skoven.

 

Fordele

  • Skoven vil sikre rent drikkevand fra de vigtige drikkevandsboringer, der ligger i området.
  • Skoven vil give helt nye rekreative muligheder for borgerne i Lindved, Højby og resten af Odense. Den bliver et nyt udflugtsmål.
  • Skoven vil forøge skovarealet i Odense og sikre bedre biodiversitet.
  • Skoven er et væsentligt skridt i retningen af at skabe et sammenhængende naturområde syd for Odense.

By- og Kulturforvaltningen