Spring til indhold

#23 Blomstrende vilde vejrabatter

En mere naturnær drift af vejrabatterne skal give flere vilde blomster og levesteder for insekter i vejrabatterne.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Byudvikling og Økonomi

Nørregade 36
5000 Odense C
78 73 57 59

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

byudvikling.bkf@odense.dk

Formål

Formålet med indsatsen er at skabe flotte vejrabatter og at styrke biodiversiteten. Vejrabatter er en af de mest sete naturtyper i hele Danmark – og de er også vigtige levesteder og spredningskorridorer for dyr og planter. I dag er mange vejrabatter dog domineret af få næringskrævende græsarter pga. næringsstoffer fra landbruget og driftsmæssig praksis med at lade det slåede græs ligge. For at vejrabatterne igen kan understøtte en høj biodiversitet og samtidig se flotte ud, skal vi ændre driften og hjælpe blomsterne lidt på vej med udsåning af frø på udvalgte steder.

 

Hvad?

Udviklingsprojekt, hvor man over tid ændrer driften af vejrabatterne i hele Odense Kommune mod en mere naturnær drift, der skal begrænse væksten af de næringskrævende græsser og fremme væksten af vores hjemmehørende blomsterarter.
Det er også et projekt, hvor information er vigtig; faglig information til naboer og andre borgere om, hvorfor der kan se ”uplejet og rodet ud” på visse tidspunkter af året.

 

Status for projektet

 • Arbejdsgruppen har indhentet erfaringer fra tidligere tiltag i Odense og det øvrige Danmark, og er ved at planlægge hvilke konkrete tiltag, vi sætter i værk. Eksempler på konkrete tiltag kan være:
 • På solåbne vejskråninger udsår og indplanter vi vilde blomster, primært indenfor byskiltet.
 • Nogle midterrabatter ændres fra klippet græs til vilde, blomstrende urter. Græstørv og muld afgraves og bortkøres nogle steder, og der udlægges grus og udsås eksempelvis engelskgræs, rød kløver, liden klokke og andre lave urter, der ikke tager oversigten.
 • Vi undersøger, om vi kan få bedre vækstvilkår for de vilde blomster ved at lave en såkaldt reolpløjning, hvor råjorden kommer op i overfladen.
 • Klippede pur omlægges til vilde blomster.
 • Vi eksperimenterer med forskellige gamle foderplanter og lægeplanter, der klarer sig godt på muld og har nektarrige blomster, så de giver føde til insekterne.
 • Vi ændrer fra efterårsslåning til forårsslåning i nogle af de vejrabatter, hvor der er dominans af næringskrævende arter. Disse rabatter vil så blomstre i sensommeren i stedet, og med årene vil flere vilde blomster indfinde sig, hvis høet fjernes.
 • Vi undersøger, om afslået hø kan afsættes til eksempelvis foder eller energi, så høet kan indsamles og bortkøres uden store udgifter for kommunen.
 • Vi indfører ”slingrende slåning” nogle steder, så der efterlades mad, skjul og husly til insekterne i en mosaik af klippet og uklippet.
 • Vi reducerer gødning af græs og accepterer nogle steder mere ukrudt og flere nedslidte pletter i græsset, der kan give plads til at vilde urter kan få fodfæste.
 • Vi ændrer klippehøjde, så græs og urter får lov til at blive højere nogle steder, inden det klippes ned. 
 • Vi udarbejder anbefalinger til kommunale og private nyanlæg, så klippet plænegræs på muld nogle steder kan erstattes af vilde urter på råjord eller grus, når vi anlægger nye veje, stier, friarealer og grønne områder.
 • Vi informerer om tiltagene på stedet, via hjemmesiden, sociale medier m.v.
 

Målgruppe

Bilister og cyklister, der får en farverig naturoplevelse langs vejen. Turister, der kommer til Odense.

 

Samarbejdspartnere

Danmarks Naturfredningsforenings ungdomsafdeling - i forhold til måling og evaluering af biodiversiteten før og efter driftsændring og eventuel udsåning af blomsterblanding.

 

Fordele

 • Øget biodiversitet
 • Vejrabatterne kommer til at fungere bedre som korridorer for insekter og mindre dyr
 • Det bliver en god oplevelse at køre på alle veje i kommunen, en flottere og mere naturpræget oplevelse
 • Understøtter FN's verdensmål 11, delmål 11.a, verdensmål 15, delmål 15.1, 15.5 og 15.9 (s. 21 og 22).

 

Succeskriterier

Vejrabatterne får en højere biodiversitet og bliver samtidige flotte og farverige at kigge på.

By- og Kulturforvaltningen