Spring til indhold

Økonomisk regnskab

Det økonomiske regnskab viser samlet set et tilfredsstillende resultat.

Regnskabsresultatet er mere positivt end forventet ved årets begyndelse. Det skyldes primært, at de økonomiske konjunkturer på landsplan og i Odense har udviklet sig mere positivt end forventet i løbet af året.

 

Overskud på beskæftigelsesområdet og gevinster på værdipapirer og obligationer

En af årsagerne til det positive resultat er, at der igen i år er overskud på beskæftigelsesområdet, som dækker over dagpenge, kontanthjælp, førtidspension mv. Overskuddet skyldes de gunstige konjunkturer. Derudover har der i 2023 været rente- og kursgevinster på kommunens beholdning af værdipapirer og obligationer. Det betyder, at der tilsammen er 265 mio. kr. frie midler, som i første omgang lægges i kommunes kassebeholdning ved regnskabsafslutningen. Disse midler vil kunne blive prioriteret til engangsinvesteringer i Budget 2025.

 

Samlet merforbrug på driften

Når regnskabsresultatet gøres op for driften, har fire udvalg ikke brugt hele deres budget i 2023 og de overfører derfor midler til forbrug i kommende år. Mindreforbruget skyldes planlagte opgaver, som ikke er nået at blive igangsat i 2023.

Tre udvalg har modsat allerede taget hul på midlerne for næste år, da de har brugt mere end budgettet i 2023 og overfører dermed et merforbrug. Samlet set på driften overføres der et merforbrug på 1,8 mio. kr. til de efterfølgende år.

Regnskabsresultatet er sammensat af mange små og få større afvigelser i de enkelte udvalg. Det bærer præg af, at nogle udvalg har været udfordret på enkeltstående områder i det forgangne år. Det gælder Ældre- og Handicapudvalget, som går ud af 2023 med et større merforbrug, som blandt andet kan henføres til stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Byrådet har løftet budgettet på det specialiserede socialområde fra 2024 og frem. Ældre- og Handicapudvalget har desuden i forbindelse med årsberetningen iværksat en plan i forhold til at få skabt balance i økonomien fremadrettet. By- og Kulturudvalget går også ud af 2023 med et merforbrug, som primært skyldes udfordringer med at nå effektiviseringskravet på ”Vores Bygninger” i 2023.

 

Anlægsinvesteringer skubbes til kommende år

Regnskabsresultatet på anlæg viser, at der igen i år har været forsinkelser i anlægsudførelsen, som betyder, at der skubbes med anlægsinvesteringer for over 200 mio. kr. til de efterfølgende år. Alt i alt viser regnskabsresultatet, at forvaltningerne generelt i 2023 har haft en god og påpasselig økonomistyring, trods udfordringer på visse områder.

Læs mere i Odense Kommunes samlede Økonomiske regnskab for 2023 og se specifikke regnskabsopgørelser i oversigtshæftet.

Borgmesterforvaltningen