Spring til indhold

Ældre og Handicapforvaltningen

Find tilbud her

Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune

 

           

AKTIVITETSCENTRE, KOMMUNALE

Hvis du ikke kan deltage i aktiviteter i frivilligt regi, så kan du søge om at blive visiteret til et kommunalt aktivitetscenter. Hvis du ikke kan deltage i aktiviteter i frivilligt regi, så kan du søge om at blive visiteret til et kommunalt aktivitetscenter.

 

                  

AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD

Odense Kommune tilbyder aktivitet og samvær til voksne med fysisk og/eller psykisk handicap.

Der findes mange forskellige former for aktivitets- og samværstilbud. På hjemmesiden kan du læse om dem. Borgere med fysisk eller psykisk handicap.

 

 

AKUTTEAM ODENSE

Akutteamet varetager akutsygepleje i eget hjem, medvirke til at forebygge genindlæggelse samt afkorte unødvendigt lange indlæggelser

Formålet med Akutteam Odense er, at borgeren oplever et mere sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet, og derfor er der fokus på at skabe tryghed og kontinuitet i behandlingsforløbet. Patienter over 18 år med akutte og komplekse behandlingsforløb, der kræver specialiseret akutsygepleje med særligt fokus på den ældre medicinske patient.      

                                    

                  

BOSTØTTE

Et tilbud om at få hjælp og støtte til at fastholde eller udvikle personlige færdigheder, støtte til at genetablere eller opretholde det sociale netværk, støtte til uddannelse, arbejde og øvrige aktiviteter uden for hjemmet samt at få struktur på de daglige gøremål. Hensigten med støtten er, at den enkelte får en god hverdag i kendte omgivelser. For borgere med længerevarende sindslidelser, der har et ønske om at forblive i egen bolig og som samtidig har brug for støtte.  

 

BOTILBUD

Her kan du finde information om forskellige boliger til voksne med en sindslidelse.

Botilbuddet Rydsåvej

Kollegiet Roesskovsvej

Botilbuddet Fangelvej

Botilbuddet Tornbjerggård

Dania Bo- og Dagtilbud

                  

                                    

 

DEMENS

Der er en del tilbud i Odense kommune indenfor dette område. Det er både tilbud om rådgivning og vejledning om demens, information og konkrete tilbud f.eks. om aflastning og kurser for pårørende. For demens ramte borgere og deres pårørende.

 

 

FLEXBOSTØTTE

Mobil og specialiserede tilbud til voksne borgere, som har en svær sindslidelse, med betydelig nedsat funktionsevne og særlige sociale problemer, som på baggrund af dette har behov for omfattende støtte.   

 

                  

FRIVILLIGHUSE ODENSE

Frivillighusene i Odense Kommune rummer foreninger, der tilbyder forskellige aktiviteter for seniorer og ældre. Læs med her på siden, og find et Frivillighus og spændende aktiviteter nær dig.

 

                                    

GENOPTRÆNING

Odense Kommune tilbyder genoptræning til borgere med en genoptræningsplan fra sygehuset samt til borgere, hvor det vurderes, at de kan forbedre deres funktionsevne via et midlertidigt genoptræningsforløb. Til borgere der har gavn af et forløb og som ikke kan bruge etablerede motionstilbud.

 

                                    

HJEMMEVEJLEDERTEAMET

Hjemmevejlederteamet er et særligt tilrettelagt støttetilbud til voksne med brug for ekstra støtte i hverdagen. Voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne med udviklingsforstyrrelser (eks. asperger-/autismespektret, sindslidelser, hjerneskader) i kombination med nedsatte kognitive færdigheder (”dobbeltdiagnoser”). Med særlige sociale problemstillinger i kombination med nedsatte kognitive færdigheder, som bor i egen bolig eller i opgangs-/nabofællesskaber.        

                  

HJERNESKADE, ERHVERVET

Odense Kommune har varierede tilbud til borgere, som akut har pådraget sig en hjerneskade, f.eks. en blodprop eller hjerneblødning. Specialiserede rehabiliteringstilbud

Støtte i eget hjem

Pleje i eget hjem

Aktivitets- og samværstilbud

Botilbud og plejecentre

Hjerneskaderådgivningen og Hjerneskadecentret 

                                    

 

HJÆLP OG PLEJE      

Når du får et behov for kommunal hjælp eller pleje, tager vi en dialog med dig om, hvad du har brug for. Det kan være hjemmepleje, rengøring, midlertidigt ophold, post til døren, omsorgstandpleje, kørselsordninger, forebyggende hjemmebesøg, genoptræning, sygepleje, akutteam Odense, hjælpemidler, velfærdsteknologi og kræftrehabilitering.

 

 

INKONTINENS

Tilbud til dig med inkontinens. Det er vigtigt at se, om din inkontinens kan afhjælpes med træning. Fysioterapeuter tilbyder udredning og bækkenbundstræning. For borgere med inkontinens.

 

                                                       

LEDSAGER-ORDNINGEN

Der kan tilbydes ledsagelse til borgere (12-66 år), som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet. For kørestolsbrugere, stærkt bevægelseshandicappede, blinde og svagsynede og psykisk handicappede (dog ikke sindslidende). 

 

                                     

NATCENTER

Natcenter er et tilbud for borgere i Odense Kommune med sindslidelser eller psykiske problemer, der en gang imellem har behov for professionel kontakt om natten. I Natcentret kan man efter aftale med medarbejderne få tilbudt støttende samtale, en kop kaffe/te og eventuelt en seng at sove i. For personer med sindslidelser eller psykiske problemer - som ikke har behov for en psykiatrisk behandling.

 

 

 

PÅRØRENDERÅDGIVNING           

Som pårørende kan du få individuel støtte i form af personlige samtaler, og du kan deltage i netværk med andre pårørende.

Som pårørende over 18 år har du mulighed for en eller flere personlige samtaler med en pårørenderådgiver. Du kan også deltage i gruppeforløb og få et netværk med andre pårørende.

Som pårørende skal du ikke stå alene med dine udfordringer, spørgsmål eller problemer. Hvis du gerne vil have mere at vide om de tilbud, som Odense Kommune tilbyder, eller benytte dig af dem, kan du kontakte en af vores pårørenderådgivere.

  • Individuelle samtaler og rådgivning
  • Gruppeforløb og netværk med andre pårørende
  • Temamøder og arrangementer

 

                  

REHABILITERING OG FLÅDESTYRING / CSD ODENSE

Har en bred vifte af forskellige socialpsykiatriske dagtilbud til mennesker med en sindslidelse. Voksne, der dels har en sindslidelse eller væsentlige psykosociale problemstillinger, dels har behov for en social psykiatrisk indsats og støtte for at komme videre i livet. Vi har en vision om at skabe rehabilitering, der bringer folk derhen, hvor de gerne vil være.

Vores erfaring er, at alle mennesker ønsker at udfylde en plads i samfundet, og vi tror på, at alle mennesker har ressourcer, de kan bidrage med.       

 

REHABILITERINGS-TEAMET

Hører under Rehabilitering og Flådestyring og tilbyder rehabiliteringsforløb til personer med sindslidelse. Vi tilbyder et målrettet, koordineret og tidsbestemt udviklingsforløb ofte af 6-12 måneders varighed. Forløbet kan bestå af udredning/vurdering af funktionsevne, individuelle samtaler og/eller gruppeforløb. Tilbuddet retter sig til dig, der har en sindslidelse og har særlige sociale problemer samt en betydelig nedsat funktionsevne. Du skal have lyst til at indgå i et udviklingsforløb. Sådan får du tilbuddet. For at få tilbuddet, skal du have en bevilling.

 

 

 

SAMTALE-GRUPPE

Fortæl for Livet Livshistoriegrupper, for ældre på 90+ år. Over en række gange inviteres deltagerne til at erindre, fortælle og lytte til betydningsfulde historier fra livet.

Fortæl for Livet er et projekt, der skal være med til at skabe nye fællesskaber i alderdommen. Hensigten med Fortæl for Livet er, at deltagerne lærer sig selv og hinanden bedre at kende. Mange ældre oplever at miste de mennesker, som har fulgt dem gennem livet, og som kender deres historie. Deres livsvidner. Identitetsoplevelsen kan svækkes, når vi mister mennesker, der har stået os nær. At dele sin livsfortælling kan skabe nye livsvidner. Når man som deltager i Fortæl for Livet deler livets betydningsfulde øjeblikke med andre, skabes nye bekendtskaber, som kan udvikle sig til venskaber og blive nære, varige relationer.

 

                  

SENIOR-INFORMATIONSMØDER

Er du pensionist eller på vej til at blive det? - så kom til vores seniorinformationsmøder og bliv inspireret til en indholdsrig. Du kan blive inspireret til et aktivt og indholdsrigt seniorliv af foreninger i Odense og komme i dialog med kommunen. Du kan også få en rundvisning i Seniorhuset og opdage de muligheder, huset byder på. For nuværende og kommende pensionister. Foregår i Seniorhus Odense.         

 

                  

STOPPESTEDET

Café- og værested for sindslidende. SIND værestedet ”Stoppestedet” er et værested for sindslidende og rådgivning for sindslidende og pårørende

Stoppestedet er selvejende og modtager støtte fra Odense Kommune. Tilbyder telefonrådgivning, bisidderordning, ungegruppen – 18-35 år et mødested for brugere, der er i gang med deres recovery proces og meget mere. Stoppestedet er en selvejende institution, der driver et værested for voksne med sindslidelse eller andre psykiske problemer. Driften af Stoppestedet betales af Odense Kommune, men stedet drives af en bestyrelse med repræsentanter fra SIND, fra brugerne og med en repræsentant fra Odense Byråd.

Alle der har lyst, kan møde op i Stoppestedet. Det kræver ingen visitation.

 

                  

STØTTECENTER

Støttecentret Solfaldsvej er et tilbud til voksne, som har en medfødt hjerneskade og en sindslidelse samt evt. sociale udfordringer. Hvem kan få tilbuddet?

Støttecentret er et Socialpsykiatrisk bo- og støttetilbud for voksne med dobbeltdiagnose (medfødt hjerneskade, sindslidelse, sociale problemstillinger), som har et ønske om at bo i egen bolig og samtidig har brug for støtte til at skabe et hverdagsliv på egne betingelser med mulighed for at indgå i et fællesskab tæt på hjemmet og let tilgængeligt personale.

                  

                  

TEAM OPSØGENDE ÆLDRE

Er du bekymret for en medborger, og har du behov for kontakt til kommunen for at videregive din bekymring. Hvis du kender til, eller har mødt et ældre menneske der ser ud til at have brug for hjælp, kan du kontakte Team Opsøgende Ældre. Vi er et team af opsøgende medarbejdere der reagerer på bekymringshenvendelser. Vi kører ud og opsøger og hjælper ældre mennesker på 67 år og derover i Odense Kommune med særlige sociale problemer.

 

 

VISTA BALBOA

Vista Balboa er et rehabiliterings- og behandlingstilbud til borgere med en dobbeltdiagnose, dvs. mennesker med svære sindslidelser, et omfattende stof- og/eller alkoholmisbrug og som følge heraf har massive vanskeligheder med at få hverdagslivet til at fungere. Vista Balboa er et tilbud til borgere, der bor i egen bolig, altså ikke et botilbud.          

Indsatsen i Vista Balboa tager afsæt i en systemisk og narrativ tilgang, hvor udgangspunktet er, at borgeren er ekspert i eget liv. Indsatsen har til sigte, at hjælpe borgeren til at opnå en så høj grad af selvstændighed og meningsfuldhed som muligt.