Spring til indhold

Ungetilbuds Netværket

Find tilbud her

Ungetilbudsnetværket

Ungetilbudsnetværket består aktuelt af 64 indsatser på tværs af civilsamfundet, Odense Kommune og Region Syddanmark.

Netværket mødes 1-2 gange om året. Møderne faciliteres af Center for Mental Sundhed og vi sender nyhedsbreve ud til netværket, så de holdes ajour ift. nye tiltag mm.

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller kender tiltag, som kunne være oplagte at invitere med i netværket:

Susanne Kemp suske@odense.dk eller Berit Juel bejr@odense.dk Tlf.: 6375 0875.

  

 

ADHD-FORENINGEN

ADHD-foreningen arbejder for at forbedre forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende. Få strategier og redskaber, når du har tid og brug for det. ADHD-Fyn har fokus på forståelse for og forbedring af forholdene for mennesker med ADD/ADHD og deres pårørende. Dette fokus udmøntes blandt andet i nedenstående aktiviteter: Foredrag / oplæg med professionelle oplægsholdere 4-5 gange årligt. Netværks-café for voksne med ADD / ADHD inde på livet. Tema-café for alle med ADD / ADHD og unge-café.

 

AOF

AOF Center Odense arbejder for at udbrede demokrati og skabe aktivt medborgerskab i Danmark. Det gør vi gennem mange forskellige foredrag, workshops, debatter og kurser inden for mange forskellige temaer. De senere år har vi fået et øget fokus på unge i aftenskolen og har blandt andet et ungeråd i Odense, hvor unge selv har indflydelse på, hvilke aktiviteter vi har i aftenskolen. Aftenskolen er for alle voksne. Vi har aktiviteter i Odense, Nyborg, Kerteminde, Nordfyn, Middelfart og Assens. 

 

 

AT DANSE MED LIVET

At Danse Med Livet er et grønt og kreativt fællesskab. Vi er en lille forening med ca. 75 medlemmer pt. Vores målgruppe er mennesker, som er udfordret i livet pga. psykisk sårbarhed, som ofte er i form af stress, angst og depression. Vores forening er et frirum med plads til at øve sig i ’dansen med livet’.

Vi er for voksne borgere, som er bosiddende i Odense kommune. Vi mødes i små interesse-fællesskaber om det, vi kalder et fælles tredje. Det fælles tredje består af aktiviteter, som vores frivillige byder ind med – f.eks. hækling, onsdagssyslen, skriveværksted, fællesspisning, bål-mad samt gå og cykelture. Vi har en kolonihave i Rødegaardsløkken med en lille køkkenhave, drivhus, shelter, overdækket terrasse og bålplads.

 

 

AUTISME UNGDOM FYN

Lokalafdelingen Autisme Ungdom Fyn stræber mod at skabe et stærkt fællesskab for unge autister og unge med tætte relationer til dette spektrum. Vi laver nogle sociale arrangementer. Vi sigter efter at holde minimum et fysisk arrangement om måneden.


 

 

BEDRE PSYKIATRI

Bedre Psykiatri er en forening for pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Vi hjælper pårørende til et bedre liv gennem konkrete støttetilbud. I Bedre Psykiatri Odense tilbyder vi fx samtalegrupper og et skriveværksted for pårørende. Vi arrangerer foredrag og pårørendecaféer. Vi kæmper for en bedre psykiatri og for at nedbryde tabuer om psykisk sygdom. Vi har mange unge frivillige og har et ønske om at styrke vores tilbud til unge i de kommende år. 

 

 

BISIDDERGRUPPEN ODENSE

Bisiddergruppen Odense er et tilbud rettet til borgere i Odense Kommune, hvor hensigten er at skabe tryghed for brugerne af tilbuddet, når de møder systemet. Denne tryghed kan findes til forskellige møder såsom: Bank, læge, advokat, samtale på kommunen, politiet osv. Vi mener at alle borgerne i Odense Kommune har retten til at gennemgå aftaler de indgår i deres møder.

 

 

BoligSocialt Hus

For unge i alderen 13-17 år, som bor i Vollsmose, Korsløkken, Rising eller Ejerslykke og har behov for støtte til:

- At øge egen trivsel

- At klare sig godt i skole eller ungdomsuddannelse

- At søge fritidsjob 15-17 år

 

Tilbyder rådgivning og aktiviteter. Henvisning og kontakt:

Ida: Mobil: 29 77 66 03. Mail: imp@boligsocialthus.dk.

Ismail: Mobil: 29 78 26 25. Mail: isw@boliogsocialthus.dk

 

 

BØRN, UNGE OG SORG

Det Nationale Sorgcenter arbejder for, at sorg ikke ødelægger livet for mennesker. Det gør vi ved at tilbyde specialiseret behandling til børn og unge, der oplever sygdom eller død hos forældre eller søskende. Derudover tilbyder vi specialiseret sorgterapi til ældre i Region Hovedstaden og på Fyn.

 

 

BØRNS VOKSENVENNER

Børns Voksenvenner Odense er en del af en landsdækkende, frivillig organisation, som arbejder for at etablere givende, meningsfulde venskaber mellem frivillige, ressourcestærke voksne og børn med svære eller spinkle familie-netværk. En voksenven, er en ekstra fortrolig voksen i et barns liv med sparsomme relationer.

 

 

BØRN- OG UNGEDOMSPSYKIATRI ODENSE (BUP-O):

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense modtager børn og unge i alderen 0-17 år. Afdelingen har døgnpladser og dagpladser samt ambulant udredning, ligeledes en forskningsenhed.

 

 

 

BØRN- OG UNGEFORVALTNINGEN ODENSE KOMMUNE

I Børn- og Ungeforvaltningen arbejder vi ud fra, at alle børn har ret til et godt børneliv. Børn skal have mulighed for at lære og udvikle sig både fagligt, socialt og personligt. I BUF arbejder ca. 6100 engagerede medarbejdere dagligt sammen for at skabe de bedste vilkår for børns trivsel, læring og udvikling, og vi møder alle børn med høje positive forventninger og blik for deres udvikling.

Vi har tilbud til børn under 18 år, som er pårørende: - Gruppetilbud til børn og unge i familier med psykisk sårbarhed (7-17 år). - Gruppetilbud til børn og unge i skilsmissefamilier (8-15 år). - Gruppetilbud til børn og unge i sorg (7-17 år)

 

 

 

CAFE PARAPLYEN

Paraplyen er en alkoholfri café, hvor alle – uanset status og alder er velkomne. Tilbyder også juridisk rådgivning og Nada akupunktur. Café Paraplyen i Odense er en af de mange cafeer, der drives af KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark.

 


CENTER FOR INDSATSER TIL BØRN OG UNGE 

Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU) tilbyder indsatser til børn, unge og familier, som er henvist hertil af Børn og Ungerådgivningen eller anden myndighed.

CIBU tilbyder både dagbehandling og døgnbehandling.

 

 

CENTER FOR MENTAL SUNDHED

Vi tilbyder rådgivning til alle der er fyldt 18 år og bor i Odense. Derudover tilbyder vi kurser til dig, der har angst eller depression. Vi afvikler mange arrangementer med fokus på mental sundhed, psykisk sygdom og sårbarhed. Centeret kortlægger alle tilbud i Odense Kommune og synliggør tilbud inden for den frivillige verden og behandlingspsykiatrien.

 


CSD - CENTER FOR SOCIALPSYKIATRISKE DAGTILBUD I ODENSE

CSD Odense er en bred vifte af forskellige tilbud. Voksne, der dels har en sindslidelse eller væsentlige psykosociale problemstillinger, dels har behov for en social psykiatrisk indsats og støtte for at komme videre i livet.

 

CSV ODENSE - VSU

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) tilbyder specialundervisning til unge og voksne. Undervisningen inkluderer den Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU), Voksenspecialundervisning (VSU) og Forberedende Voksenundervisning (FVU). CSV tilbyder kurser for mennesker med ADHD, undervisning for voksne med senhjerneskade, undervisning for borgere med hjernerystelse, forløb for mennesker med autisme, undervisning for psykisk sårbare eller sindslidende voksne, undervisning for voksne med generelle indlæringsvanskeligheder

 

 

CSV ODENSE – STU

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på CSV. Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse på CSV følger en forløbsplan, som indeholder tre dele: en almendannede del, en specifikt målrettet del og en beskæftigelsesrettet del. Alle elever på ungdomsuddannelsen ved CSV Odense har særlige behov. De har vidt forskellige vanskeligheder eller handicap, som forhindrer dem i at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

 

 

DANSK RØDE KORS - FAMILIENETVÆRK, FAMILIEVEN

Alle børnefamilier kan have brug for støtte i en periode. Derfor tilbyder Røde Kors en frivillig familieven til familier, der oplever et behov for støtte.  Det kan fx handle om at lytte og give sparring på hverdagsudfordringer, hjælpe med lektier og børnenes skolegang, skabe struktur og ro i hverdagen eller budgetlægning. Det kan også handle om at støtte op om fritidsaktiviteter eller hjælpe familien med at udvide eget netværk.

 

 

DANSK RØDE KORS – Fællesskaber og følgevenner

Vi har mange forskellige fællesskaber. På vores hjemmeside kan du læse om sociale cafeer, strikkefællesskab, Q-net, mentorstøtte og meget mere.

Safe Space er et nyt fællesskab for unge i alderen 18-30 år. Det er til dig, der nogen gange føler dig usikker i sociale sammenhænge. Vi mødes hver tirsdag kl. 17-20 på Middelfartvej 115b, 5200 Odense. Skriv til os, hvis du har spørgsmål: safespace.røde.kors@gmail.com

 

 

FAMILIE-BEHANDLERNE

Alle gravide, børn og unge 0-18 år samt deres forældre i Odense Kommune kan få hurtig, gratis og anonym rådgivning af familie-behandlere i Center for tværfaglig Sundhed og Forebyggelse, Odense Kommune.  Vi tilbyder råd og vejledning til fx: Bedre trivsel i hverdagen, bedre samspil i familien, bedre kommunikation i familien, sorg og krise, skilsmisse og samvær, problemer med alkohol, samarbejde om udfordringer i dagpleje, børnehus eller skole samt hjælp til hvor du kan henvende dig for at få den rette hjælp.

 

 

FI - FOKUSERET INDSATS

Er et tilbud under UUO. Socialrådgivere og uddannelsesvejledere, står til rådighed på diverse uddannelsessteder. Her står vi står klar til at hjælpe dig, hvis du er i tvivl om dit uddannelsesvalg, problemer med økonomi og bolig, eller har du misbrug af alkohol og stoffer? Vi kan også hjælpe dig med at skabe kontakten til andre. Fokuseret Indsats findes på: VUC, Tietgen, SDE, OTG, STX, SOSU

 

 

 

FGU FYN

FGU FYN er for dig, der har brug for at udvikle dig personligt, socialt eller fagligt for at komme videre i uddannelse eller job. Måske er du faldet fra en ungdomsuddannelse og har brug for at finde vejen tilbage.

 

 

FORENINGEN SPISEFORSTYRRELSER OG SELVSKADE

Foreningen spiseforstyrrelse og selvskade i Odense er en af Foreningens fem lokalafdelinger. Vi tilbyder personlige samtaler med berørte og pårørende. Vi bemander også den landsdækkende telefon og chat. Derudover er der samtalegrupper og individuelle selvskadeforløb. Åbningstider er fast fra kl. 16.00-19.00 og ellers efter aftale. De personlige samtaler bookes på hjemmesiden.

 

 

FRIVILLIGCENTER ODENSE

Vi støtter, fremmer og synliggør det frivillige sociale arbejde i Odense. Frivilligcenter Odense er en paraplyforening dannet i 1990, der dyrker lokale frivillige sociale fællesskaber. Vi fungerer som bindeled mellem aktører primært inden for det frivillige sociale arbejde.

 

 

FRIVILLIGT ÅBEN DIALOG NETVÆRK

Vi tilbyder gratis netværkssamtaler til mennesker, der ønsker støtte til dialog og som står i livskriser eller i konflikter med deres omgivelser. Vi skaber en ramme, hvor netværket trygt kan mødes og lytte til hinanden. Det er gratis at tale med os og vi tilbyder én eller flere samtaler.

 

 

 

GIRL TALK

Girl Talk arbejder for at forebygge mistrivsel blandt piger og unge kvinder, styrke deres selvværd og hjælpe dem, der har det svært. Piger i aldersgruppen 12-24 år kan få samtale, råd og hjælp via chat eller SMS.

Girl Talks indsatser: Digital, anonym ungerådgivning gennem chat og sms. Der er åbent alle aftener.

Pigetanker er en brevkasse til pigerne, hvor de kan skrive ind og få sparring og råd til deres problemer og dilemmaer.

Empower, som er en forebyggende indsats med støttende gruppeforløb for piger i alderen 13-16 år.

Sisterhood- Samtaler & Krea, som er en forebyggende indsats i form af gruppeforløb for pigerne i alderen 15-18 år med særligt fokus på medbestemmelse samt det kreative element som et fælles samlingspunkt.

 

 

GRÆNSELAND

Arbejder du med unge under 18 år, som har en grænseoverskridende adfærd, eller som bevæger sig inden for gråzonen som f.eks. deling af nøgenbilleder, videoer, byttesex, sugardating, byttedating mm.?
Grænseland under 18 år tilbyder faglig sparring, faglige oplæg og undervisning af fagfolk. Grænseland under 18 år tilbyder anonyme samtaler og rådgivning til unge, som f.eks. har oplevelser med sugardating, salg af nøgenbilleder, videoer, byttesex eller andet for fordele, afpresning, grooming mm.
Der tilbydes også undervisning og oplæg til unge under 18 år.

Kontakt: Tlf.: 29427956 eller E-mail: sikru@odense.dk. Kochsgade 27, 5000 Odense C.

 

 

HEADSPACE

For unge op til 25 år. Har du brug for nogen at tale med – eller kender du én, der har? I HeadSpace Odense er vi nogen at tale med. Helt enkelt. Det er dig, der bestemmer. Det vil sige, at vi taler om netop det, du ønsker, og i det tempo, som du finder naturligt. Intet er for stort eller småt. Det vigtigste er, at du føler dig tilpas og tryg ved at tale med os.

 

 

HUMLEPIGERNE

Humlepigerne er et skoletilbud under folkeskolelovens §20.2. for unge i særlige positioner. Målgruppen er piger; fra 7.-9. klassetrin (med mulighed for 10. klasse), med omfattende psykosociale udfordringer, med manglende selvtillid og manglende oplevelse af selvværd og livsglæde, med uhensigtsmæssig adfærd, med indlæringsvanskeligheder, der ikke kan profitere af folkeskolens tilbud

 

 

KLINIK FOR SEKSUEL SUNDHED

Som ung kan du få anonym rådgivning om seksuel sundhed i et trygt og imødekommende rum med en af vores rådgivere. Klinik for seksuel sundhed er test og rådgivning på samme sted. Her har vi tid og rum til en respektfuld og fortrolig samtale. Ingen spørgsmål er for store eller små, og her er plads til undren og tvivl. Vi rådgiver om seksuelt overførte sygdomme, graviditet, abort, prævention, krop og køn, seksuelt misbrug og grænsesætning - og meget mere.

 

 

KRISECENTER ODENSE

Enhver kvinde der udsættes for vold af enhver art, har ret til at søge hjælp på Krisecenter Fyn. Du kan selv henvende dig, eller bede om hjælp fra din sagsbehandler. Du kan få fat i os på døgntelefon, og kan få hjælp til transporten til Krisecenteret. Vi har plads til dine børn, og sørger for sagsbehandlingen med din hjemkommune når du er i sikkerhed. Kontakt: Døgntelefon: 91 93 33 00.

 

 

KULTUR-KRAFT

 

Kultur-Kraft er et 8 ugers kreativt frirum og fællesskab, hvor du sammen med en gruppe på ca. 10 andre unge oplever, fordyber dig og deltager aktivt i billedkunst, fortælling, musik, kunsthåndværk og teater.

Du bliver en del af et fællesskab, hvor I mødes 2 timer, 2 gange om ugen, om f.eks. at skabe og lytte til fortællinger, lave kunstværker, opleve musik, bruge kulturen og være kreative. Du kan deltage, hvis du:

 

• er mellem 16 og 24 år

• bor i Odense eller går på en uddannelse i Odense Kommune

• har mod og lyst til at prøve noget nyt og møde nye mennesker

 

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du kan kontakte din sagsbehandler eller underviser – eller selv henvende dig til kulturkoordinatoren, som du finder på næste side. Hun vil fortælle

dig mere om forløbet, og du får et program med datoer, mødesteder og tidspunkter for kulturaktiviteterne.

Det er kreativt frirum, hvor der er plads til alle, så du behøver ikke at have nogen erfaring med aktiviteterne for at deltage.

 

 

KULTURMASKINEN

Kulturmaskinen er byens kulturelle legeplads, og her er der ikke nogen, der ikke er plads til. Kulturmaskinen er dit kulturelle mekka, hvor scener, kunstudstillinger, kreative værksteder (tekstil og ler), festivaler og meget mere danner ramme for mangfoldige og brugerdrevne kulturoplevelser, kreativ selvudfoldelse og socialt samvær, som du beriges af.

Vi er dit kulturelle hus, hvor du finder og skaber kultur i små og store fællesskaber og kreative miljøer, og hvor vi har lokalerne til dit næste projekt og idé. Oplev og dyrk kreativiteten som publikum eller som kunstner, når Kulturmaskinens store vinger breder sig og omfavner dig.

 

 

LAMBDA

Lambdas rådgivning består af en række frivillige rådgivere som sidder klar til at modtage henvendelser omkring seksualitet og kønsidentitet.  Man kan selvfølgelig henvende sig omkring de spørgsmål eller problemer man selv går og tumler med, men også hvis man f.eks. er ven eller familie til en der måske går med nogle tanker om de emner vi beskæftiger os med.

 

 

LIVSKRÆFTEN

Livskræften favner unge i alderen 18-39 år, under og efter et kræftforløb. Livskræften tilbyder fællesskab med andre unge i samme situation, det være sig igennem forskellige arrangementer, SoMe og de aftaler de selv laver igennem Livskræften. Vi har et fysisk rum man kan bruge til at mødes i. Udover det bruger vi også byen til arrangementer. Fx fællesspisning, hygge på Storms, spilaften på Cafe osv.

 

MENTALT PUSTERUM

Er du én af de mange unge studerende, som i en periode af dit liv ikke trives? Måske sover du dårligt om natten, har tankemylder, føler dig alene, er angst for ikke at slå til, og føler dig nedtrykt og uden energi, eller du har andre symptomer, der fortæller dig, at du ikke trives?

Hvis du kan nikke genkendende til nogle af disse symptomer, så kan vi tilbyde dig et kreativt pusterum, hvor du i fællesskab med andre får mulighed for at bruge helt andre sider af dig selv.

 

 

MINDHELPER (ONLINE TILBUD)

Mindhelper tilbud til unge: Indeholder artikler, videoer og interviews. Giver unge idéer og redskaber til at håndtere problemer. Brevkassen er altid åben for unge, der har brug for et godt råd fra en fagperson. Mindhelper guider derfor unge til steder, hvor de kan finde mere hjælp.

Tilbyder bl.a. ONLINE-FORLØB til dig, der gerne vil have det lettere med din angst. Forløbet er gratis og kræver ingen oprettelse. Du kan altså starte i dag med de første videoer. Og fortsætte i dit eget tempo.

 

 

NEFOS

NEFOS yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling. Dette kan være alt fra trussel om selvmord til den aktuelle selvmordshandling.

 

 

NOVAVI UNG REVERS

Professionel behandling af under 35-årige, der er vokset op i familier med alkohol- og stofmisbrug. Gruppebehandling, individuelle samtaler og familiesamtaler.

 

 

ODENSE PRIDE/QUEER CAFÉ

Queer Café er et socialt arrangement, som afholdes af Odense Pride den første torsdag i måneden kl. 16-20. Queer Café er et initiativ til, af og for Queer personer. Allierede og folk, der stadig er ved at finde ud af deres identitet, er velkomne. Vores mål er at skabe et trygt fællesskab for Queer personer i Odense. Her kan man mødes med nye og gamle venner og snakke, hygge og spille brætspil. Den typiske aldersgruppe er 15-25, men der er ingen aldersgrænse. Arrangementet afholdes i samarbejde med Ungdomshuset og bliver afholdt i deres café. Det er et alkoholfri arrangement.

 

 

OFFERRÅDGIVNINGEN

Vi står til rådighed med personlig eller telefonisk rådgivning gratis og anonymt 24/7. Offerrådgivningen Fyn er en frivillig organisation. Vi hjælper ofre, vidner og pårørende, der har været udsat for en forbrydelse eller ulykke. Alle vores rådgivere er uddannet til krisehåndtering og står altid klar til at give hurtig og kompetent rådgivning – uanset hvad man har været ude for. Vi har et stærkt netværk og kendskab til andre hjælpemuligheder på Fyn, og vi hjælper gerne med at skabe kontakten.

 

 

 

PLEXUS ODENSE

Er du mellem 20 og 35 år gammel? Og vil du gerne lære nye mennesker at kende? Så er Plexus måske noget for dig. Det er nemlig et sted, du kan komme og møde andre, og hvor I kan lære hinanden at kende i trygge rammer. I Plexus laver vi helt almindelige ting. Vi køber ind, laver mad og spiser sammen. Derefter spiller vi måske nogle spil eller ser en film. Det koster ikke noget at komme og spise med i Plexus

 

 

PSYKOLOGTEAMET

Kæmper du med udfordringer i forhold til f.eks. uro, tristhed, lavt selvværd, dårlig trivsel, for meget fravær, søvnproblemer eller selvskadende adfærd? Hos Psykologteamet tilbyder vi gratis telefonisk vejledning, vejvisning, rådgivning, individuel terapi samt forskellige former for gruppeforløb. Du kan få hjælp hos os, hvis du oplever psykisk mistrivsel og du: er mellem 13 - 30 år, er bosat i Odense Kommune, ikke har mulighed for at få hjælp andre steder.

 

 

PÅRØRENDERÅDGIVNINGEN

Pårørenderådgivningen er til dig som har en tæt på, som er udfordret, syg eller på anden måde belastet. I Odense Kommune tilbyder vi støtte og hjælp til dig, der er pårørende, og som bor i Odense. Vi tilbyder gruppeforløb, individuelle samtaler, mindfulness, gåture, temamøder og andre tilbud, som du kan finde meget mere om, på vores hjemmeside. Alle tilbud er gratis og vores rådgivning er anonym.

 

 

PÅRØRENDEGRUPPE TIL SCLOROSERAMTE

Vi er en pårørendegruppe for unge i alderen 18-30 år, der er børn af scleroseramte forældre.

Unge pårørende gruppe til scleroseramte i Odense.

Vi er en gruppe unge i alderen 18-30 år med scleroseramte forældre der samles om det at være pårørende.

Vores møder er en blanding af samtalemøder og oplevelsesmøder. På samtalemøderne vender vi forskellige emner og problematikker vi møder. Vi oplever hver gang at kunne genkende os selv i hinandens fortællinger. Denne oplevelse af, at "vi ikke er alene" håber vi at kunne brede ud til flere. På oplevelsesmøderne tager vi på spillecafe, i teater, ud og spise eller lignende. Vi mødes hver 1. mandag i måneden på Borgernes Hus kl. 19-21.

 

 

PUST – PSYKOLOGISK UNGESTØTTE

Er et tilbud under UUO. Vi tilbyder terapeutiske samtaleforløb til frafaldstruede elever og sparring til personalet på uddannelserne i relation til de problemer, som de oplever hos de unge. Eleverne henvises af skolernes vejleder, uddannelsesledere eller rektorer. PUST har et samarbejde med De erhvervsrettede ungdomsuddannelser: Syddansk Erhvervsskole (SDE), Tietgen, Kold College.

 

 

RED BARNET ODENSE

Red Barnet Odense er en lokal frivilligorganisation, hvor vores fornemmeste opgave består i, at yde hjælp og støtte til udsatte børn i vores lokalområde. I Odense er der bl.a. naturklub i Bolbro og Risinge og Familie-oplevelsesklub.

 

 

REDENUNG

RedenUng Odense er et undervisnings- og rådgivningstilbud til unge drenge, piger og LBGTQ fra 7. klassetrin og op. Vi underviser i seksuelle gråzoner på skoler, bosteder, væresteder, rådgivningssteder og studenterhuse samt andre steder, hvor det kan være relevant. Seksuelle gråzoner kan være mange ting, og det kan være svært at tale, med dem man kender, om det. I RedenUng Odense sidder Pernille klar til at snakke med dig, og der er ingen spørgsmål eller følelser, der er forkerte.

 

 

REHABILITERINGSTEAMET

Rehabiliteringsteamet hører under Forløb Sindslidelse i Ældre- og Handicapforvaltningen. Vi tilbyder rehabiliteringsforløb til personer med sindslidelse. Rehabiliteringsteamet tilbyder et målrettet, koordineret og tidsbestemt udviklingsforløb af 6-12 mdrs. varighed. Forløbet kan bestå af udredning/vurdering af funktionsevne, individuelle samtaler og/eller gruppeforløb.

 

 

RØGFRIT ODENSE

Har du som ung brug for hjælp eller viden om nikotinholdige produkter er der flere forskellige tilbud i Røgfrit Odense: STOP-forløb: Hjælp til at komme ud af en nikotinafhængighed ex. ryge- snus- vape-stop. Undervisning: Vi kommer ud på grundskoler og ungdomsuddannelser og holder oplæg.

 

 

SAMTALEBOBLEN

Vi tilbyder gratis coaching til studerende. Coaching er et tilbud til studerende over 18 der ønsker større livskvalitet. Coachene er alle frivillige med en uddannelse i coaching samt praktisk erfaring, som alle ønsker at lave frivillig socialt arbejde.

 

 

 

SAMTALEGRUPPER FOR UNGE

Samtalegrupper for Unge er et tilbud til dig mellem 13 og 30 år, der oplever svære udfordringer i livet, som du gerne vil arbejde med. I Samtalegrupper for Unge bliver du mødt med åbenhed, respekt samt en stor nysgerrighed på, hvem du er. Samtalerne tager altid udgangspunkt i dine tanker, følelser og behov. Vi tror på, at du er specialist i dit eget liv, og du ved bedst, hvad du har brug for. Vi møder dig med nærhed og autensitet. Det kommer f.eks. til udtryk i brugen af åbne spørgsmål, som er med til at skabe indblik, refleksion, udvikling og læring hos dig.

 

 

SOCIAL SUNDHED

Social Sundhed er en landsdækkende NGO, som med frivillige kræfter arbejder for at skabe større social lighed i sundhed. Vi ledsager socialt udsatte til deres aftaler i sundhedsvæsenet, vi uddanner morgendagens sundhedsprofessionelle, og vi indgår i stærke offentlige og private partnerskaber.

 

 

SSP

SSP Odense kan tilbyde en tidlig, individuel kriminalitetsforebyggende indsats i forhold til børn og unge, der udviser risikoadfærd.

 

 

STOPPESTEDET - ÅBENT SIND

Åbent Sinds ungegruppe, er et tilbud på Stoppestedet, for unge mellem 18 og 35 år i Odense Kommune. Man kan komme anonymt og det kræver ingen tilmelding. Onsdag aften mødes unge med en psykisk sårbarhed i vores unge lejlighed i Jernbanegade. De frivillige sætter rammerne for det sociale fællesskab. Vi spiller spil, snakker om almindelig unge ting, ser en film eller går ud i byen f.eks. i biffen, Papas Papbar eller på cafe.

I har vi også mulighed for at skabe en tættere ung-til-ung relation, som vi kalder følgevenner. Her kan du blive matchet med en ung frivillig, for at følges til andre aktiviteter eller arrangementer.

 

 

STUDENTERPRÆSTERNE

Som studenterpræst står vi til rådighed for personlige samtaler eller en uformel snak. Alle er velkomne uanset nationalitet eller religiøst tilhørsforhold. Du behøver således ikke være medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund. Der er normalt ingen eller kort ventetid. Findes på SDU og UCL. Der er også tilbud om sorggrupper.

 

 

STUDENTERRÅDGIVNINGEN 

Hos Studenterrådgivningen er alle vores tilbud gratis. For at benytte vores tilbud skal du være studieaktiv på en SU-godkendt videregående uddannelse. Tilbyder både individuelle tilbud, gruppetilbud og workshops.

 

 

 

TALENTSPEJDERNE

Talentspejdernes mentor-program har en stærk tro på, at alle børn og unge har evner og talenter. For at kunne udfolde sine evner og talenter kræver det støtte og anerkendelse af en dygtig mentor, der kan fungere som rollemodel.

 

TUBA

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe dig.

 

 

UNGINFO

Ung Info er et uformelt vejledningsmiljø, hvor du som ung kan komme forbi til en snak uanset hvad du har brug for. Vi vil gerne være dine sparringspartnere i forhold til hverdag, uddannelse og job, men er også klar til en helt rolig snak, hvis det er det du har brug for.

 

 

UNGODENSE - FRITIDSVEJLEDNING, ODENSE KOMMUNE

I UngOdense har vi særligt fokus på unge og deres interesser. Vi dyrker sociale fællesskaber, talenter og nye strømninger inden for ungdommens kultur og interesser. Vi har øje for at styrke unges sociale liv og deres kompetencer til fremtidig uddannelse og job. UngOdense har mange forskellige typer af tilbud, som alle er for børn og unge: ungdomscentre, fritidsundervisning, dagundervisningstilbud, fritidsvejledning og andre former for projekter og samarbejder.

 

 

UNG UDEN MOBNING (UUM)

Fra start arbejdede vi målrettet med at give støtte, råd og vejledning til mobningsramte/mobningstruede børn og unge samt deres forældre og skolens/klassens fagpersoner. Nu arbejder vi bredere med målgruppen 13-25 år med fællesskaber og livsmestring.

Vi tilbyder UNG MED VILJE gruppeforløb for de 13-15-årige som ønsker at stå stærkere i ungdomslivet, hvor vi starter op når der er nok til at fylde et hold og hvor vi mødes en gang om ugen i to timer hen over 8 uger.

 

 

UNGDOMMENS RØDE KORS

Ungdommens Røde Kors er en uafhængig organisation, der hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. De har aktiviteter lige fra lektiehjælp og ferielejr til chat, væresteder og meget mere.

 

 

UNGDOMSHUSET CAFÉ

Ungdomshuset café har begrænset åbningstider. Som ung er du ofte velkommen i vores dejlige, lyse café, hvor du kan hænge ud, spille brætspil, arrangere en koncert, konstituere en forening, planlægge hvordan du vil gøre verden til et bedre sted sammen med andre, eller bare for at købe lidt at drikke, hvis vi da har åbent for servering. Mandag er der ofte international aften og i løbet af ugen har vi forskellige spisefælleskaber. Fredag har vi haft babybrunch så der sker en masse!

 

 

UNGDOMSSKOLER

UngOdense er ungdomsskolen i Odense Kommune. Her finder du tilbud til alle unge i kommunen som spænder fra fritidstilbud, ungdomscentre, 10. klassetilbud og meget meget mere.

 

 

UNGE OG RUSMIDLER

Uanset om du er ung, pårørende eller fagperson og har brug for hjælp i forhold til rusmiddelproblematikker, så er du velkommen til at kontakte os. Fylder hash eller stoffer for meget i dit liv og har du overvejet at ændre på det? I Unge & Rusmidler i Odense har vi tilbud til dig, der er under 30 år. Alle vores tilbud er gratis.

 

 

UNGE STEMMER

Unge Stemmer Odense er et mødested for unge mennesker i alderen 13-30år, der har oplevelser af at høre stemmer, høre lyde eller lign. som fx ser syner mm. I Unge Stemmer Odense er der mulighed for at være en del af et netværk af unge mennesker med samme oplevelser.

 

 

UNGERÅDGIVNINGEN, ODENSE KOMMUNE

Oplever du udfordringer med at klare hverdagen? Ungerådgivningen kan i samarbejde med dig støtte op om udfordringer i din hverdag, samtidig med at du evt. er i gang med uddannelse eller anden aktivitet. Det kan fx være, at du er udfordret psykisk, fysisk, socialt og/eller har et forbrug af rusmidler? Vi rådgiver og understøtter dig i din vej mod at blive selvhjulpen, så du igen kan mestre din hverdag. Ungerådgivningen er til dig, der er mellem 15 og 30 år.

 

 

UUO

I Ungdommens Uddannelses-vejledning giver vi kollektiv vejledning til elever i folkeskolens 7.-10. klasser samt individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. Desuden formidler og koordinerer vi introduktions- og brobygningsforløb i 8.-10. klasse. Vi giver også vejledning til unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen. PUST er et tilbud under UUO.

 

 

VEN-TIL-EN

Ventilen er et tilbud til unge mennesker mellem 15-25 år. Her kan du øve dig i at møde nye mennesker i et trygt, rart og ungt fællesskab. Mødestedet er for dig, der føler dig ensom, og savner nogen at dele dine oplevelser med. KOMsammen er et tilbud under Ventilen. Her får du mulighed for at mødes med andre unge. De frivillige sætter gang i aktiviteterne og skaber gode rammer for fællesskabet. I KOMsammen er der plads til, at ensomheden ikke er dit primære problem.

KOMsammen står for Kost og Motion sammen – og vi laver alt lige fra rolige aktiviteter som madaftner og gåture til mere anstrengende genrer som klatring, boksning, løbeture, squash og meget andet. Du behøver ikke være i god form eller spise på en bestemt måde for at være med. Vi sørger for, at alle kan være med.

 

 

 

Om Ungetilbuds-netværket

Målgruppe
Aktører i netværket arbejder med unge i alderen 13-30 år, der er i en sårbar periode i deres liv. Derudover er det et krav, at det er gratis for de unge. Tilbuddene skal være placeret i Odense eller være muligt at tilgå online.

En gang årligt samles netværket til ”Ungetilbudsdagen”. Her skabes en markedsplads, hvor alle unge, forældre og fagpersoner kan besøge de mange stande og få viden om de tilbud der eksisterer i Odense.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som består af: Frivilligcenter Odense, Unge og Rusmidler, Samtalegrupper for Unge, CSD, UUO, Ung Revers Novavi og Center for Mental Sundhed. Vi mødes 4 gange årligt. Arbejdsgruppen er bl.a. med til at planlægge Ungetilbuds-netværks-dagen og andre aktiviteter i netværket.

 

Formål
• Synliggøre tilbud til unge i Odense, der har brug for rådgivning, støtte og behandling
• Gøre det lettere for unge, forældre, fagperson m.fl. at finde det rette tilbud.
• Styrke den tidligere indsats.
• Styrke trivslen og mental sundhed blandt unge i Odense
• Partnerne i netværket styrker hinandens viden om trivsel, tendenser og tilbud til unge.
• Skabe synergi og sammenhængskraft på tværs og kan dermed være med til at udvikle og iværksætte forebyggende- og informative tiltag.

 

 

Download listen her 

 

Læs mere om Ungetilbudsdagen