Spring til indhold

Center for Indsatser til Børn og Unge

CIBU hører under Børn og Ungeforvaltningen og er en del af Familie og Forebyggelsesafdelingen. CIBU består af Børn og Familiehuset 0-14 år, Familie og Ungehuset 4-18 år og døgninstitutionen Løkkehus. Desuden er CIBU driftsherre på det regionale tilbud Børnehus Syd.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

De forskellige enheder i CIBU repræsenterer en meget bred vifte af specialer og metoder, som individuelt tilpasses til målene og behovet i hvert enkelt tilfælde.

 

Indsatserne i familiehusene og på Løkkehus foregår med udgangspunkt i målene i den handleplan, som Børne- og Familierådgivningen eller Ungerådgivningen udarbejder i samarbejde med familien. Opnåelse af mål og dermed effekt af indsatsen foregår i CIBU bl.a. ved hjælp af metoden Feed Back Informed Treatment (FIT). FIT er et dialog- og evalueringsredskab, hvis formål er at følge udviklingen af behandlingen og øge effekten ved at inddrage borgeren.

 

Børn og Familiehuset

I Børn og Familiehuset Odense 0 – 14 år er nøgleordet mangfoldig viden. Mangfoldig viden og kompetencer ses vigtig i forhold til at kunne møde familien/det enkelte barn bedst muligt og derigennem opnå en god relation for samarbejdet. Dette er med henblik på at der igennem indsatsen opnås positive forandringer og udvikling hos barnet og familien. Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret behandlingsmetodik, hvor der er fokus på de relationer, barnet og familien indgår i.

 

Derfor er det Børn og Familiehusets formål, at ydelserne er fleksible og udføres i et samarbejde med det øvrige netværk, såsom daginstitutioner, skoler, klubber og øvrigt professionelt og privat netværk. Behandlingsforløbene bliver individuelt tilpasset familien og tager afsæt i en anerkendende ressourceorienteret tilgang. Børn og Familiehuset 0 – 14 år har et omfangsrigt ydelseskatalog med mere end 20 forskellige ydelser og som et helt særligt område, høj ekspertise indenfor gravid/spædbarnsindsatser.

 

Det er kun muligt at modtage støtte fra Børn og Familiehuset 0 – 14 år ved henvisning/bevilling fra en myndighedssocialrådgiver.

Yderligere oplysninger ved henvendelse på telefonnr. 65 51 58 90.

  

Familie og Ungehuset

Familie og Ungehuset 4-18 år er et af Odense Kommunes dagbehandlingstilbud til børn, unge og familier i udsatte positioner. Familie og ungehusets kerneydelse er at støtte i en udviklingsfremmende proces.

 

I vores daglige behandlingsarbejde tilpasser vi behandlingen til det enkelte barn og dets familier ud fra handleplansmål. Vi ”skræddersyr” i samarbejde med familien og socialrådgiver, et behandlingstilbud der matcher de udfordringer og ressourcer familien og de enkelte familiemedlemmer har med sig. Vi tager afsæt i en anerkendende og ressourceorienteret tilgang og inviterer betydningsfulde personer omkring barnet til at være aktive deltagere i løsning af de oplevede udfordringer.

 

Indsatserne i Familiehuset skal understøtte børnene og de unges udvikling af bæredygtige relationer til andre, og støtte så de udvikler deres identitetsforståelse og kan håndtere dagliglivet. Huset rummer en mangfoldighed af metoder i behandlingsarbejdet. Fælles for vores praksis er dog en underliggende relationel og systemisk forståelse, som vi møder familierne, deres problemer og deres netværk ud fra. Vi møder børn, unge og forældre som agenter i eget liv og vægter at inddrage børnene og de unges stemme i behandlingsarbejdet.

 

Netværksarbejde er en vigtig del af behandlingen i Familie og Ungehuset 4-18 år. Vi arbejder med at tænke innovativt i det daglige arbejde og har hele tiden øje for, hvordan vi kan udvikle vores tilbud. Vi bruger den eksisterende viden vi har, samt feedback vi får i samarbejdet med barnet, den unge og familien, til at finde menings- og effektfulde tiltag.

  

Ud over individuelle- og familierettede behandlingsforløb, samt gruppeforløb, har de 45 psykologer, familiebehandlere og familieungevejledere i Familie og Ungehuset, også en specialiseret ekspertise. Her kan nævnes: Traumeterapi, selvmordsforebyggelse, spiseforstyrrelser, skole og netværk, ungeliv og misbrug.

 

Vi vægter også i dette arbejde at inddrage og bygge bro til civilsamfundet og den mangfoldige viden der her bydes ind med. Det er kun muligt at modtage støtte fra Familie og Ungehuset, ved henvisning fra en myndighedssocialrådgiver.

  

Løkkehus

Løkkehus tager imod børn og unge i alderen 0-18(23) år, som af forskellige årsager er nødt til at bo et andet sted end hjemme. Det kan være kort eller længerevarende anbringelse, søskendeanbringelse eller akutanbringelse.

 

Familiens Hus er en del af Løkkehus og tilbyder døgnophold for familier. Det primære formål med Familiens Hus er at sikre barnets sundhed og trivsel samt belyse og styrke forældrenes kompetencer. Der vil også ofte være usikkerhed om forældrenes omsorgsevne i et sådant omfang, at der kan være tvivl om, hvorvidt barnet skal anbringes uden for hjemmet samt at give den konkrete familie en intensiv indsats, så familien kan fungere i sådan en grad, at barnet fortsat kan bo hjemme.

 

Løkkehus tilbyder støttet og overvåget samvær både til børn og unge, der bor på Løkkehus, men også til børn og unge, som bor i en plejefamilie.

Vi henviser til vores hjemmeside www.løkkehus.dk og vores LinkedIn-profil. I er altid velkommen til at tage kontakt til os på telefonnr. 63 75 74 00 i forhold til en opgave.

  

Børnehus Syd

Børnehus Syd er et af landets fem regionale Børnehuse, kaldet De Danske Børnehuse, der blev oprettet som en del af Overgrebspakken i 2013. Børnehus Syd har afdelinger i Odense, Esbjerg og Aabenraa. I Børnehus Syd er der ansat socialrådgivere, psykologer, administrative medarbejdere, husassistenter og ledelse i alle tre afdelinger.

 

Det er Børnehusets opgave at medvirke til at opkvalificere den tværsektorielle indsats i sager, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn, samt bidrage til en skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet og sikre, at barnets perspektiv er i fokus. Børnehus Syd betjener de 22 kommuner i Region Syddanmark med konsultativ bistand, tværsektoriel koordinering, kriseintervenerende samtaler og udredende forløb som en del af kommunens børnefaglige undersøgelse, jf. servicelovens § 50.

 

Herudover kan kommunerne i forlængelse af udredningen tilkøbe behandling i form af støttende og stabiliserende samtaler, traumebehandling samt supervision til plejefamilier. Vi har tæt samarbejde med myndighedsniveauet i de enkelte kommuner, politikredse, børnelæger og retsmedicinere.

 

De Danske Børnehuse understøttes af Socialstyrelsen i forhold til en ensartet praksis på landsplan, og herudover er der et tæt samarbejde mellem de fem børnehuse, hvor der blandt andet arbejdes efter en fælles visions- og strategiplan. Herudover har vi et veletableret samarbejde med SDU om at bistå forskning til området og få ny viden tilført til praksis.

Sekretariatet i CIBU

Sekretariatets vigtigste opgave er at understøtte dem, der skal gøre en forskel for udsatte børn, unge og familier. Vi bidrager samlet set til en større helhed. Sekretariatet i CIBU varetager i dag, mange forskellige funktioner og opgaver, såsom HR, Løn og Personale, Controlling, økonomistyring og takstberegning.

 

Derudover forskelligartede konsulentopgaver, som understøtter de vigtige dagsordner inden for Børn- og Ungeforvaltningen, samt udviklingsopgaver for CIBU. Sekretariatets medarbejdere understøtter samtidige ledere og medarbejdere i de forskellige enheder, som CIBU består af. Vi lykkes når medarbejdere og ledere oplever, at hverdagen glider.

Børn- og Ungeforvaltningen