Spring til indhold

Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse

Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse (CT-SoF) varetager opgaver inden for ergo- og fysioterapi, familiebehandling, pædagogisk psykologisk rådgivning på skoleområdet, specialrådgivning og pædagogisk psykologisk rådgivning for småbørn og tale-/sprog- og høre.

CT-SoF består af en række tilbud til børn og unge i alderen 0-17 år. Centeret er en del af Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, og hører ind under Familie og Forebyggelsesafdelingen. Denne består af følgende afdelinger:

 

Ergo- og fysioterapi på almen- og specialområdet

I almenområdet er der fokus på et forebyggende tilbud til alle børn, et foregribende tilbud til nogle børn samt et indgribende tilbud til få børn, der har behov for dette. Specialområdets målgruppe er børn og unge med vidtgående funktionsevnenedsættelser som har brug for specialiseret, sammenhængende og koordineret indsats. Dette opnås ved at understøtte børn og unges udvikling og aktiv deltagelse i betydningsfulde fællesskaber med henblik på at fremme aktiv deltagelse i eget liv, mindske aktivitetsproblemer og øge selvstændighed.

 

Familiebehandlerne

Et tilbud om familieorienteret rådgivning. Familiebehandlerne er tilknyttet kommunale skole- og dagtilbud samt dagplejen i hvert lokalmiljø. De arbejder forebyggende og med tidlige indsatser via råd, vejledning og kortere terapeutiske samtaleforløb, samt familieorienteret og relationelle tilgange – ud fra families ønske om forandring. Der tilbydes blandt andet Åben og Anonym Rådgivning for familier, forebyggende arbejde i lokalmiljøer samt § 11.3 forløb, herunder sorggruppe og grupper til børn med psykisk sårbarhed i familien

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning på almen- og specialområdet (småbørnsområdet)

Psykologernes opgave er at understøtte børns trivsel og udvikling gennem rådgivning, sparring, vejledning, supervision og udredning af det enkelte barn. Småbørnspsykologerne arbejder med fokus på læringsmiljøet med udgangspunkt i både personalegruppen, børnegruppen, hos det enkelte barn og i hjemmet. 

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning på skoleområdet (PPR)

Består af flere forskellige teams: Angstteamet, PPR’s Tværfaglige Rejseteam, Inklusionskonsulenter og Fremskudt psykiatri. Disse arbejder forebyggende ved sparring og supervision, foregribende ved bl.a. understøttende indsatser i læringsmiljøet samt indgribende ved individuel behandling og på specialskoler.

 

Specialrådgivning for småbørn, Fyn

Specialrådgivningens målgruppe er børn i førskolealderen (0-6 år) med enten handicap – eller mistanke herom, forsinket udvikling samt udviklingsforstyrrelser. Specialrådgivningens kerneopgaver er tværfaglige undersøgelser af småbørn samt vejledning til forældre og dagtilbud. Derudover er der tre andre tilbud: Søskendegrupper, Samtalegrupper for forældre og EarlyBird

 

Tale, Sprog og Hørekonsulenter

Afdelingen arbejder gennem en tværfaglig indsats med ergo- og fysioterapeuter, psykologer, sundhedsplejersker og familiebehandlere. Deres primære arbejdsområder er børn med udfordringer f.eks. sprogforståelse, kommunikation, pragmatik og hørelse. De arbejder ud fra en logopædisk udredning og intervention.

 

Tværfagligt centersekretariat 

Sekretariatet understøtter Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse administrativt og fagligt med opgaver som at varetage betjening af borgere og samarbejdspartnere. Centersekretariatet varetager også administrativ understøttelse af de faglige opgaveløsninger, herunder visitationsprocesser, oprettelse af borgersager og journalisering af sagsakter samt kontrakter med leverandører. 


Børn- og Ungeforvaltningen