Spring til indhold

Børn og Ungeforvaltningen

Find tilbud her

Indsatser i Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune

 

10. KLASSE TILBUD

Der er mange muligheder, hvis du vil gå i 10. klasse i Odense Kommune. Her kan du bl.a. læse mere om de forskellige studieretninger og om optagelse. Alle klasserne giver dig mulighed for:

- at sammensætte det forløb, der passer bedst til dig

- at få en god afgangseksamen

- at styrke dig i forhold til valget og gennemførelsen af en ungdomsuddannelse

 

ALMENOMRÅDET - SUNDHED OG FOREBYGGELSE

Familie-behandlere på almenområdet tilbyder familieorienteret rådgivning til børn, unge og deres forældre. Alle gravide, børn og unge 0-18 år samt deres forældre i Odense Kommune kan få hurtig, gratis og anonym rådgivning af familiebehandlere i Center for tværfaglig Sundhed og Forebyggelse, Odense Kommune.

Vi tilbyder råd og vejledning til fx: Bedre trivsel i hverdagen, bedre samspil i familien, bedre kommunikation i familien, sorg og krise, skilsmisse og samvær, problemer med alkohol, samarbejde om udfordringer i dagpleje, børnehus eller skole samt hjælp til hvor du kan henvende dig for at få den rette hjælp.

 

BORGERRÅDGIVER

Borgerrådgiveren er en uafhængig person ansat af byrådet, de skal bidrage til retssikkerhed og styrkelse af dialogen. Hvis du som borger i Odense oplever problemer med dialogen med kommunen, er utilfreds med sagsbehandling eller borgerbetjening og har forsøgt dialog med den konkrete forvaltning uden held, er du velkommen til at henvise til borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren har ikke kompetence til at ændre på indholdet af afgørelser eller behandle sager. Borgerrådgiveren har ikke adgang til borgerens sag og kan derfor kun se de dokumenter borgeren kommer med eller de dokumenter forvaltningen sender. Personlig henvendelse på Rådhuset i lokale 118 efter forudgående aftale.

 

 

PSYKIATRINÆR FUNKTION I BUF

Odense Kommune indgår i samarbejde med Region Syddanmark om indsatsen psykiatrinær funktion. Her på siden kan du læse mere om tilbuddene Åben Konsultation og DAT Unge.

Fagpersoner fra Odense Kommune og alment praktiserende læger kan i den åbne konsultation få rådgivning omkring psykiatrinære problemstillinger og vejledning i forhold til, om det er hensigtsmæssigt at henvise barnet eller den unge til psykiatrisk udredning eller pege på andre mulige indsatser. I den åbne konsultation møder man en børn- og ungelæge fra kommunen samt en fagperson fra psykiatrien.

 

DIALEKTISK ADFÆRDSTERAPI (DAT)

DAT er en manual baseret terapiform, hvor gruppeundervisning kombineres med individuelle samtaler. Forskning har vist, at behandlingsformen især er velegnet til personer, der oplever store udfordringer med at regulere følelser og fastholde sociale relationer. Hos disse unge vil der ofte være en oplevelse af vanskelige hverdage præget af mange konflikter.

 

 

 

 

 

 

FAMILIEPLEJEN

I Familieplejen beskæftiger vi os med børn og unge, der har behov for en plejefamilie eller en aflastningsfamilie. Familieplejens hjemmeside henvender sig også til jer, der allerede er pleje- eller aflastningsfamilie. Her kan I finde håndbogen for plejefamilier, se kursus- og temadage eller læse de nyeste nyhedsbreve.

 

 

FORÆLDRERÅDGIVNING

Børn- og Ungeforvaltningen tilbyder hjælp fra en forældrerådgiver til familier og borgere, der har brug for hjælp til dialog med kommunen i sager om børn og unge med særlige behov. Det kan være i form af telefonisk rådgivning eller et møde.

Forældrerådgivningen henvender sig til forældre til børn og unge med særlige behov, som kan opleve, at det er svært at navigere i de mange tilbud, der findes.

 

 

FRITIDSVEJLEDNING

Teamet arbejder med at vejlede, motivere og inkludere børn og unge i ­forbindelse med fritidstilbud. Målet er at give alle elever mulighed for at få en aktiv og meningsfuld fritid. Vores målgruppe er børn og unge, som ikke er en del af det organiserede fritids- og foreningsliv. Hver folkeskole i Odense har sit eget Fritidsvejleder-team. Hvert team består af 1-2 Fritidsvejledere (lokale ungdomscentermedarbejdere) samt en tilknyttet Fritidsvejleder Uden Grænser (vejleder med speciale i udsatte børn og unge). Vi arbejder med at:

 

  • ·vejlede elever som ikke går til noget i deres fritid, om mulighederne for at få en aktiv og meningsfuld fritid.

     

  • kontakte forældrene og bygge bro til fritids- og foreningslivet, så der sikres et realistisk match mellem fritidsønsker og aktivitetsmuligheder.

     

  • ·være særligt opmærksomme på at spotte børn og unge i udsatte positioner, og sikre iværksættelse af forebyggende tiltag.

 

 

HEADSPACE ODENSE

Er du mellem 12-25 år og har du brug for nogen at tale med? Book en gratis og anonym samtale hos HeadSpace Odense. Kig forbi centret i åbningstiden, ring til os eller send en mail eller en SMS. Vi kan også sende dig et link til en Video-samtale.

 

Du kan være anonym, hvis du ønsker det. Vi kan ikke se hverken dit telefonnummer eller din e-mail.

I HeadSpace Odense kan du få hjælp til både store og små problemer af en bred vifte af professionelle og frivillige medarbejdere, som er fagligt dygtige, men vigtigst af alt er de interesserede i at lytte og forstå netop din situation. Er selvejende og får tilskud fra Odense Kommune.

 

 

PPR

Pædagogisk psykologisk rådgivning - PPR varetager opgaver i dagplejer, børnehuse og skoler i tæt tilknytning til barnets nærmiljø.

Henvendelsen til PPR sker primært via barnets/den unges institution eller skole for at sikre et tæt samarbejde mellem barnets vigtige voksne.

 

 

PÅRØRENDERÅDGIVNING

Odense Kommune har forskellige tilbud til dig, der er pårørende og er under 18 år. Mange børn og unge oplever at være pårørende til en nærtstående (ofte mor eller far) med psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer. Det kan også være børn og unge, der har mistet et nærtstående familiemedlem eller børn og unge i brudte familier. Læs mere om nogle af tilbuddene til børn og unge, der er pårørende her:

 

 

SELVMORDSTANKER- OG ADFÆRD

Børn- og ungelægerne modtager alle henvendelser vedrørende børn og unge op til 18 år i selvmordsfare. De har ansvaret for at informere, afklare og guide til relevant hjælp til den unge og familien.

Der er ikke tale om en akutfunktion, da du kun kan henvende dig til kontakt­personerne inden for nedenstående arbejdstider.

Opstår der et akut behov for hjælp uden for åbningstiderne, kan du henvende dig til egen læge, lægevagten på tlf. 70 11 07 07 eller til psykiatrisk skadestue på tlf. 65 41 41 57/ 65 41 41 58.

 

 

SPPR

Specialpædagogisk Rådgivning - SPPR giver rådgivning og vejledning til specialbørnehaver, specialskoler og øvrige specialpædagogiske skoletilbud.

Det er skoleleder på distriktsskolen, som i samråd med forældre og psykolog indstiller til et specialpædagogisk skoletilbud.

 

 

SSP

SSP Odense er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, som har til formål at forhindre ungdomskriminalitet. Vi arbejder for at gøre børn og unge robuste over for risikoadfærd, der kan føre til kriminalitet.

 

 

SUNDHEDSPROFIL

Hvert år i ugerne 38, 39 og 40 svarer elever på alle folkeskoler samt udvalgte privat- og friskoler på spørgsmål omkring sundhed og trivsel via et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres på 0., 2., 5. og 7.-10. klassetrin. Det er frivilligt at deltage.

Resultaterne fremstilles i en rapport, som belyser forskellige trivsels- og sundhedsfaktorer og udviklingen deraf blandt børn og unge i Odense.

 

 

UNG ODENSE

UngOdense er Odense Kommunes ungdomsskole. Ungdomsskolens vigtigste opgave er at medvirke til at give unge mulighed for et godt ungdomsliv. Henvender sig til børn- og unge i alderen 10-18 år.

På hjemmesiden finder tilbud til alle unge i kommunen.

 

 

UNGDOMSHUSET

Ungdomshuset i Odense tilbyder en række aktiviteter og muligheder for unge i alderen 14-29 år. Find aktiviteter og begivenheder på hjemmesiden.

 

UNGESTRATEGI 2021-

For unge der har brug for ekstra støtte. Strategien skal på tværs af hele Odense Kommune skabe en fælles tilgang til arbejdet med unge, som har brug for ekstra støtte.

Vores ønske er klart: Vi skal støtte de unge i modigt, nysgerrigt og vedholdende at forfølge den uddannelse, det job og det liv, de selv ønsker. Vi opgiver ikke nogen.

 

UUO

UUO giver kollektiv vejledning til elever i folkeskolens 7.-10. klasser og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, ligesom vi formidler og koordinerer uddannelsesforløb og brobygning. UUO giver også vejledning til unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen.