Spring til indhold

Børn og Ungeforvaltningen

Find tilbud her

Indsatser i Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune

 

10. KLASSE TILBUD

Der er mange muligheder, hvis du vil gå i 10. klasse i Odense. Alle klasserne giver dig mulighed for at sammensætte det forløb, der passer bedst til dig, at få en god afgangseksamen og styrke dig i forhold til valget og gennemførelsen af en ungdomsuddannelse.

 

 

ALMENOMRÅDET - SUNDHED OG FOREBYGGELSE

Familie-behandlere tilbyder familieorienteret rådgivning til børn, unge og deres forældre. Vi tilbyder råd og vejledning til f.eks. bedre trivsel, bedre samspil og kommunikation i familien mm. Og hjælp til hvor du kan henvende dig for at få den rette støtte.

 

 

BORGERRÅDGIVER

Borgerrådgiver kan hjælpe dig med råd og vejledning vedrørende dialogen med kommunen eller klagemuligheder. Rådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltninger og skal gøre det lettere at rette henvendelse om utilfredshed og sikre konstruktiv brug af henvendelser til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

 

 

DIALEKTISK ADFÆRDSTERAPI (DAT)

DAT er en manual baseret terapiform, hvor gruppeundervisning kombineres med individuelle samtaler. Forskning har vist, at behandlingsformen især er velegnet til personer, der oplever store udfordringer med at regulere følelser og fastholde sociale relationer.

 

 

FAMILIEPLEJEN

I Familieplejen beskæftiger vi os med børn og unge, der har behov for en plejefamilie eller en aflastnings-familie. Vores hjemmeside er også til jer, der allerede er pleje- eller aflastnings-familie. Her kan I finde håndbogen for plejefamilier, se kursus- og temadage eller læse de nyeste nyhedsbreve.

 

 

FORÆLDRERÅDGIVNING

Forældrerådgivningens formål er at hjælpe med at skabe en konstruktiv dialog mellem børnefamilier og de medarbejdere i Odense Kommune, som borgerne kommer i kontakt med. Mødet med forældrerådgiveren kan foregå enten fysisk eller via telefon.

 

 

FRITIDSVEJLEDNING

Vi er ungdomsskolens indsats og støtter børn og unge i at skabe en aktiv fritid. Vi samarbejder med skolerne i Odense Kommune. Udover fritidsvejledning yder vi en særlig indsats overfor sårbare børn og unge, som har brug for en målrettet indsats for at blive inkluderet i en fritidsaktivitet.

 

 

HEADSPACE ODENSE

Hos os kan du altid dele dine tanker med vores rådgivere. Det er helt normalt at have hovedet fyldt af tanker og at opleve, at livet ikke altid går helt, som du gerne vil. Vores dør står åben, når du har brug for nogen at tale med. Er du mellem 12-25 år, så kan du helt gratis og anonymt booke en samtale i et af vores centre – lige så mange gange og lige så ofte, du vil.

 

 

PPR

Pædagogisk psykologisk rådgivning - PPR varetager opgaver i dagplejer, børnehuse og skoler i tæt tilknytning til barnets nærmiljø. Henvendelsen til PPR sker primært via barnets/den unges institution eller skole for at sikre et tæt samarbejde mellem barnets vigtige voksne.

 

 

PSYKIATRINÆR FUNKTION I BUF

Odense Kommune indgår i samarbejde med Region Syddanmark om indsatsen psykiatrinær funktion. Fagpersoner fra Odense Kommune og alment praktiserende læger kan i den åbne konsultation få rådgivning omkring psykiatrinære problemstillinger.

 

 

PÅRØRENDERÅDGIVNING

Mange børn og unge oplever at være pårørende til en nærtstående (ofte mor eller far) med psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer. Det kan også være børn og unge, der har mistet et nærtstående familiemedlem.

 

 

SELVMORDSTANKER- OG ADFÆRD

Børn- og ungelægerne modtager alle henvendelser vedrørende børn og unge op til 18 år i selvmordsfare. De har ansvaret for at informere, afklare og guide til relevant hjælp til den unge og familien. Opstår der et akut behov for hjælp uden for åbningstiderne, kan du henvende dig til egen læge, lægevagten, eller psykiatrisk skadestue.

 

 

SPPR

Specialpædagogisk Rådgivning - SPPR giver rådgivning og vejledning til specialbørnehaver, specialskoler og øvrige specialpædagogiske skoletilbud. Det er skoleleder på distriktsskolen, som i samråd med forældre og psykolog indstiller til et specialpædagogisk skoletilbud.

 

 

SSP

SSP står for samarbejdet mellem Skole, Socialområdet og Politi. Samarbejdet omfatter også samarbejde med boligorganisationer, ungdomsuddannelser, fritidsforeninger og civilsamfundet. SSP Odense arbejder med en helhedsorienteret tilgang og har til formål at opbygge netværk på tværs af institutioner og organisationer for at gøre børn og unge mellem 0-24 år robuste over for risikoadfærd.

 

 

SUNDHEDSPROFIL

Hvert år i ugerne 38, 39 og 40 svarer elever på alle folkeskoler samt udvalgte privat- og friskoler på spørgsmål omkring sundhed og trivsel via et elektronisk spørgeskema. Undersøgelsen gennemføres på 0., 2., 5. og 7.-10. klassetrin. Det er frivilligt at deltage. Resultaterne fremstilles i en rapport, som viser forskellige trivsels- og sundhedsfaktorer og udviklingen deraf blandt børn og unge i Odense.

 

 

UNG ODENSE

UngOdense er Odense Kommunes ungdomsskole. Ungdomsskolens vigtigste opgave er at medvirke til at give unge mulighed for et godt ungdomsliv. Henvender sig til børn- og unge i alderen 10-18 år. På hjemmesiden finder du tilbud til alle unge i kommunen.

 

 

UNGDOMSHUSET

Vi tilbyder en række aktiviteter og fællesskaber for unge i alderen 14-29 år og er et sted, hvor unge samles og deler deres passioner og interesser. Her opstår venskaber og fællesskaber. Vi er et hjerte, hvor energien af samhørighed og fællesskab pulserer og skaber et inspirerende miljø for alle, der træder indenfor dets døre.

 

 

UNGESTRATEGI 2021-

For unge der har brug for ekstra støtte. Strategien skal på tværs af hele Odense Kommune skabe en fælles tilgang til arbejdet med unge, som har brug for ekstra støtte. Vores ønske er klart: Vi skal støtte de unge i modigt, nysgerrigt og vedholdende at forfølge den uddannelse, det job og det liv, de selv ønsker. Vi opgiver ikke nogen.

 

 

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING /UUO

UUO vejleder elever i folkeskolens 7.-10. klasser og individuel vejledning til unge, der vurderes ikke-uddannelsesparate. Vi formidler og koordinerer uddannelsesforløb og brobygning. Vi vejleder unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen.