Spring til indhold

Beskæftigelses og Socialforvaltningen

Find tilbud her

Indsatser i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

  

 

AKADEMISK MENTORORDNING

I Odense Kommune ved vi, at et stærkt netværk i erhvervslivet kan være afgørende for, at nyuddannede akademikere kommer i arbejde. Som mentor kan du gøre en stor forskel for en nyuddannet akademiker. Nyuddannede akademikere er klar til at suge viden og gode råd til sig, og motivationen skal være gengældt. Vi har brug for din virksomhed, men du skal gøre det af lyst.

 

 

BEHANDLINGSTILBUD ODENSE

Behandlingscenter Odense tilbyder rådgivning og behandling til voksne og unge, der oplever problemer med stoffer. Til borgere over 30 år med misbrug af opioider, centralstimulerende rusmidler, cannabis og ikke-ordinerede lægemidler. Og til borgere over 18 år, der ønsker behandling med substitutionsmedicin.

 

 

BORGERRÅDGIVER

Odense Kommunes borger-rådgiver kan hjælpe dig med råd og vejledning vedrørende dialogen med kommunen eller klagemuligheder. Rådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltninger. Funktionen skal gøre det lettere at rette henvendelse om utilfredshed og sikre konstruktiv brug af henvendelser til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

 

 

BOSTØTTE MED HANDLEPLAN

Bostøtte er en hjælp til dig, der har betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, som medfører et behov for støtte til fx fastholde din bolig eller strukturere din dagligdag. Socialpædagogisk støtte kan bevilges til dig, der har ressourcer til at kunne klare dig selv på nogle områder, men samtidig har behov for hjælp på andre områder.

 

 

CENTER FOR FAMILIER OG UNGE

Center for Familier og Unge (CFU) formål er, at være med til at bryde og forebygge kriminalitet og afhængighed af offentlig forsørgelse i forhold til vores særlige målgruppe, som er Familier (børn, unge og voksne) og enkeltpersoner, der har komplekse udfordringer, problematikker ift. kriminalitet manglende selvforsørgelse og lignede.

 

 

CENTER FOR SPECIELUNDERVISNING FOR VOKSNE

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) tilbyder specialundervisning til unge og voksne. Vi tilbyder den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), voksenspecialundervisning (VSU) samt den forberedende voksenundervisning (FVU).

 

 

FI - FOKUSERET INDSATS

Fokuseret Indsats (FI) støtter unge med personlige, sociale eller uddannelsesmæssige udfordringer, som gør det svært at gennemføre en ungdomsuddannelse. Rådgiverne er fysisk placeret på de forskellige ungdomsuddannelser i Odense. Målgruppen er unge mellem 15 og 30 år, som er i gang med en ungdomsuddannelse i Odense.

 

 

FOREBYGGENDE FORLØB

Forebyggende forløb er henvendt til borgere med let nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller lettere sociale problemer, som er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelser eller sociale problemer. Målgruppen er for borgere, som har udfordringer, hvor der kan opstilles en konkret individuel indsats, som vurderes at kunne løses inden for en tidsramme på op til maksimalt 6 måneder.

 

 

GRØNLÆNDERE I ODENSE

Tumit er et undervisningstilbud for nytilflyttede grønlændere, der er mellem 18 og 65 år, er flyttet til Danmark. De har eller ønsker at få bopæl i Odense, modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ressource-forløbs-ydelse samt har brug for hjælp til at blive inkluderet i det danske samfund. Projektet løber foreløbig til juni 2026.

 

 

INTEGRATIONSFORLØBET

Hvis du er kommet til Danmark som flygtning eller familiesammenført og er fyldt 18 år, så skal du inden en måned tilbydes et integrationsforløb. Odense Kommune har ansvaret for forløbet, som planlægges for et år ad gangen og kan vare op til tre år.

 

 

JOBREHABILITERING

Jobrehabiliteringsområdet samarbejder med borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet. Borgerne understøttes i at komme tættere på arbejdsmarkedet. Vi arbejder fx med forebyggelse og sundhedsfremme, og har forskellige tilbud til at understøtte dette.

 

 

KRISECENTER

Krisecenter Odense er et tilbud til kvinder, der er udsat for vold eller trusler om vold. Vi har døgn åbent hele året. Der kan bo 15 kvinder og ca. 20 børn. Du kan få et ophold, uanset hvor i landet du bor. Har vi ikke en ledig plads, vil vi til enhver tid hjælpe dig hen til et af de andre krisecentre i landet.

 

 

NEGATIV SOCIAL KONTROL

Er du bekymret for om et barn, ung eller voksen er udsat for negativ social kontrol? På hjemmesiden finder du viden om negativ social kontrol samt råd og vejledning til hvordan du kan agere som borger, fagperson eller civilsamfundsaktør i Odense Kommune.

 

 

PUST – PSYKOLOGISK UNGESTØTTE

Vi tilbyder terapeutiske samtaleforløb til frafaldstruede elever og sparring til personalet på uddannelserne. Eleverne henvises af skolernes vejleder, uddannelsesledere eller rektorer. PUST har et samarbejde med Syddansk Erhvervsskole (SDE), Tietgen og Kold College.

 

 

PUR - PSYKIATRI, UNGE & RUSMIDLER

PUR har et anonymt rådgivningstilbud til unge mellem 20 og 30 år, der er tilknyttet psykiatrien og har et problematisk brug af rusmidler. I PUR rådgivningen kan den unge få op til 5 anonyme samtaler. Den unge kan tale om lige dét, der er den enkeltes udfordring og behov. Der vil være fokus på, hvordan den psykiske lidelse har indflydelse på rusmiddelbruget - og omvendt.

 

 

SAMRÅDET VEDRÅRENDE UNGE KRIMINELLE

Et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Rådets primære opgave er at vurdere, planlægge og afgive indstilling til Retten og Anklagemyndigheden om indsatsen i forhold til unge, der er sigtet for alvorlig kriminalitet. Samrådet behandler sager, der omhandler unge mellem 15-17 år, som er sigtet for alvorlig kriminalitet.

 

 

SOCIALE TILBUD

Har du, eller er du pårørende til én, der har fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer? Så har Odense Kommune en række forskellige tilbud. I et samarbejde finder vi ud af, hvordan vi bedst kan arbejde med de udfordringer, du har.

 

 

SYGEMELDT

Hvis du er i arbejde, ledig eller selvstændig, men bliver uarbejdsdygtig på grund af sygdom og sygemeldes i længere tid, kan du få hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Læs mere om dit sygedagpengeforløb, din økonomi, hvordan du kan bevare tilknytningen til dit arbejde, hvordan du raskmelder dig og meget mere.

 

  

UDDANNELSESMULIGHEDER

Lad dig inspirere til uddannelse, opkvalificering eller efteruddannelse. Uddannelse, opkvalificering og efteruddannelse kan være din vej ind/tilbage på arbejdsmarkedet. Jobspor kan vise dig vejen og er et værktøj på internettet, som er specielt udviklet til at hjælpe alle job- og uddannelsessøgende.

 

 

UDDANNELSE HVIS DU ER LEDIG

Er du ledig og nysgerrig på uddannelserne til social- og sundhedshjælper (SSH) eller social- og sundhedsassistent (SSA)? Vi tilbyder et særligt introduktionsforløb til SOSU-uddannelserne, så du kan finde ud af, om det er noget for dig.

 

 

UNG, LEDIG OG BRUG FOR EKSTRA STØTTE?

Ungerådgivningen er til dig, der har afsluttet grundskolen og er op til 30 år. Dit forløb hos os laves efter en konkret vurdering og efter dine individuelle behov. Vi sikrer et koordineret forløb i samarbejde med dig. Rådgivning, iværksættelse af støtte og foranstaltninger sker efter serviceloven.

 

 

UNGE OG RUSMIDLER

Hvis du oplever at hash og stoffer fylder for meget i dit liv, og du ønsker at ændre det. Vi tilbyder behandling til dig, der er under 30 år. Behandlingen er gratis og foregår ambulant hos os. Her bliver du mødt af et tværfagligt team, bestående af professionelle og erfarne misbrugsbehandlere, sygeplejersker, læger og psykologer.

 

 

VETERANER SÆRLIG HJÆLP

Veteraner, der er traumatiserede, kan få en særlig hjælp, hvis de har behov for at komme i kontakt med Borgerservice eller Jobcentret. Du kan få hjælp, når du som veteran skal søge kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

 

 

WG PRODUKTION

Vi er en virksomhed i Odense Kommune, hvor du har mulighed for at afprøve, udvikle og opkvalificere færdigheder og kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Til dig der ud over at være uden job, også har andre udfordringer i forhold til at komme i arbejde og har behov for at finde ud af, hvad du kan arbejdsmæssigt.