Spring til indhold

Flexbostøtten

Flexbostøtten er Odense Kommunes specialiserede tilbud til voksne borgere, som har en svær sindslidelse med betydelig nedsat funktionsevne og særlige sociale problemstillinger i forhold til at mestre et hverdagsliv.

Hvem kan få tilbuddet

Borgere der har en længerevarende svær sindslidelse og har behov for omfattende støtte.
Borgere som er målgruppeafklaret til §85 i forløb sindslidelse.
Borgere som har brug for et botilbudslignende tilbud for at kunne forblive i eget hjem, og/eller fordi borgeren ikke profiterer af at være på et botilbud.

 

Der kan være tale om udfordringer i forhold til:

 • En svær sindslidelse med komplekse udfordringer.
 • En svær personlighedsforstyrrelser
 • En anderledes adfærd, der vanskeliggør mulighederne for at leve tæt sammen med andre/indgå i sociale relationer
 • Vanskeligt ved at modtage den hjælp de har brug for
 • En udad reagerende adfærd
 • En selvskadende adfærd
 • Et angstfyldt og / eller tvangspræget liv, uden kontakt til andre eller med et sparsomt netværk.
 • Kognitive udfordringer, som vanskeliggør deres hverdagsliv
 • Et hverdagsliv der er præget af manglende stabilitet/struktur og manglende evne til opretholdelse af egenomsorg.

 

Sådan får man tilbuddet

Henvisningen til l Flexbostøtten kan foregå via egen læge, sagsbehandlere, Psykiatrisk Afdeling, Distriktspsykiatrisk Center, Støtte- og Kontaktpersonordningen samt Ældre- og Handicapforvaltningens øvrige samarbejdspartnere. 
Henvisningen/ ansøgningen sendes til Indgangen, Ældre- og Handicapforvaltningen, som herefter indkalder borgeren til visitationsmøde. Ved selve visitationen bliver der taget stilling til, om Flexbostøtten er det rette tilbud og, i givet fald, hvor omfattende tilbuddet skal og kan være.

 

Fleksibel støtte efter behov

I Odense Kommune tilrettelægges indsatsen i samarbejdet med borgeren ud fra en rehabiliterende tilgang. Når man får bevilget flexbostøtten får man ligeledes tildelt en koordinator fra teamet. Koordinator vil i samarbejde med borgeren koordinere og tilrettelægge indsatserne i rehabiliteringsforløbet hvor det overordnede mål er at borgeren kommer til at kunne mestre eget liv med et mindre omfattende støttebehov/tilbud.

Støtten planlægges individuelt og tager udgangspunkt i borgerens ønsker og funktionsniveau i forhold til udvikling, mestring og vedligeholdelse af færdigheder (kognitivt, socialt og fysisk). Støtten tilpasses løbende efter borgerens individuelle behov og udvikling. Det er en meget fleksibel indsats hvor der ugentligt vurderes på behov og omfang som kan foregå i borgerens hjem og i lokalmiljøet.

 

Støtten kan bestå af:

 • Støtte i forhold til at mestre at bo i egen lejlighed samt fastholde og udvikle personlige færdigheder.
 • Støtte i forhold til praktiske gøremål herunder håndtering og forståelse af post og økonomi. 
 • Støtte og vejledning i forhold til planlægning og strukturering af et hverdags- og fritidsliv samt tilvejebringelse af meningsfulde aktivitets-, uddannelses- eller beskæftigelsesmæssige forhold.
 • Støttende samtaler og omsorg omkring personlige forhold som f.eks. konfliktløsning.
 • Støtte i forhold til at vedligeholde og opbygge sociale netværk.
 • Støtte og ledsagelse i forhold til offentlige myndigheder og andre som f.eks. læge, sygehus og behandlingspsykiatrien.
 • Støtte til at modtage og opretholde behandlingstilbud.
 • Støtte i forhold til sundhedsforebyggelse – kost, rygning, alkohol og motion.

 

Personale og ledelse

Personalet består af et tværfagligt sammensat team 7-8 medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrund og med arbejdsmæssige erfaringer inden for psykiatriområdet.

Herudover er der også en Rehabiliteringsleder og en assisterende Rehabiliteringsleder.

 

Rehabiliteringsleder 

Erik Holm
eho@odense.dk

Tlf. 20 82 18 33 

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Martin Smietana

E-mail: smie@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen