Spring til indhold

5. Projektering og udførelse

Har I styr på byggerådgiver, lejekontrakter, tilladelser og meget andet. Få gode råd her.

Projektering og udførelse

 Hvad Bemærkninger
Eventuel bygherrerådgiver

Beslut hvem der skal styre og sikre byggeprocessen. Selv små projekter kan kræve professionel viden og erfaring, så tidsplan, budget og diverse regler overholdes, og I får lavet gode kontrakter.

 

Der skal tilknyttes en rådgiver med rådgiveransvar til projekter, der støttes med kommunale midler over 500.000 kr. Bygherre må påregne en udgift til rådgiver svarende til 10% af projektets samlet udgift.

Byggeprogram (ønsker til funktion og indretning) og tegninger

Brugere, interessenter og professionelle inddrages. Opsøg andre erfaringer fra lignende projekter.

 

 Lejekontrakt

Når der er opnået byggetilladelse og INDEN projektet kan igangsættes, skal der foreligge en underskrevet lejeaftale mellem foreningen og arealejer.

 

Dette gælder for alle projekter store som små.

 

Skemaet "Skabelon til anmodning om lejekontrakt på kommunal grund" skal udfyldes for at opnå lejekontrakt. Find den i værktøjskassen

Entreprise og udbudsform

Entreprise og udbudsform handler om, hvem der skal indhente myndighedstilladelser, styre byggeprocessen og koordinere håndværkerne samt, hvordan I får indhentet et tilbud på opgaven. Drøft med jeres rådgiver, hvilken entreprise og udbudsform, der passer bedst til jeres projekt.


Vær opmærksom på, at hvis en forening har modtaget en betydelig del økonomiske midler Odense Kommune til projektet, skal projektet i udbud.

 Byggetilladelse

Vær opmærksom på at prisen for en byggetilladelse hænger sammen med sagsbehandlerens tidsforbrug på sagen. Sørg derfor for at byggeansøgningen indeholder alle oplysninger utvetydigt fra start.

 

Søg om byggetilladelse her.

 

Byggetilladelse indeholder bl.a. en screening, som er foretaget af bygge- og miljøafdelingen.

 

Den kan eksempelvis indeholde oplysninger om:
Eksisterende forpagtningsaftaler, landzonetilladelse, §3 dispensation, miljøgodkendelse, jordflytningstilladelse, drænforhold, klimatilpasning, fredninger (bygninger, træer, kulturarv) parkerings-, til-, og frakørselsforhold, legepladsinspektør, evt. krav om arkæologisk forundersøgelse/udgravning, forespørgsel i ledningsejerregister ”LER”, kvoteplan, matrikelforhold, zoneforhold, lokalplan, kommuneplan samt tilslutningstilladelse for regn- og spildevand. Der kan opstå lovpligtigt krav om, at bygherre hyrer brandteknisk rådgivning. Derudover kommer forhold vedr. støj og evt. støjmåling/-tilpasning.

Lejekontrakt på grunden

Såfremt grunden er kommunal, skal I til de fleste projekter søge om en lejekontrakt af jorden. Det vil fremgå af stjernehøringen fra BKF.

Er I, i tvivl så kontakt Fritid og Folkeoplysning.

 Eventuel nedrivning

Der skal søges tilladelse til nedrivning af de fleste bygninger.

 

Undersøg det nærmere og søg nedrivningstilladelse her.

Opførelse og overdragelse Jævnfør entreprisekontrakten.
 Driftsaftaler indgået Driftsaftaler, abonnementer og tilkobling af eksempelvis vand varme, forsikring osv. Sættes i værk jævnfør aftaler.
 Færdigmelding af byggeri

Når foreningen skal færdigmelde byggesagen, skal I se i byggetilladelse, hvorvidt der er krav om fremsendelse af dokumentation.
Meld byggeriet færdigt på byggesagen her.

 

Vær opmærksom på at I kan skulle færdigmelde byggeriet flere steder i kommunen.

 BBR Register En bygningsejer skal ændre informationer om ejendommen i Bygnings- og boligregisteret BBR.
Find BBR her.
 Flytning Planlæg flytningen.
 Indvielse Overvej hvordan I kan bruge indvielsen som en platform til rekruttering af nye medlemmer og frivillige. Planlæg derfor markedsføring og en opfølgende velkomst i foreningen.

By- og Kulturforvaltningen